Linh sự sống

 

II. LINH SỰ SỐNG ĐẾN TỪ CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH :

 

"Sau khi Chúa Giê-xu nói xong, Ngài hà hơi trên môn đồ rồi phán: Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh" (Giăng 20:22).

 

Trong Ngôi vị Thứ Hai của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, Ngài cũng là Đấng ban Linh Sự Sống của chính Ngài cho Cơ-Đốc nhân chúng ta. Như Linh Sự Sống đến từ Cha thể nào thì Linh Sự Sống đến từ Chúa Giê-xu cũng giống như vậy, nhưng chỉ khác một điều cụ thể: Chỉ bởi ai tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu thế cho chính mình ngõ hầu nhận được ơn Cứu rỗi bởi qua Sự chết đổ Huyết của Ngài ra trên cây gỗ tại đồi Sọ năm xưa mà thôi. Đến đây, chúng ta phải bước qua một ngã rẽ quan trọng trong sự suy gẫm về ý nghĩa của Giáo lý Cứu rỗi, và ngay tại đây, chúng ta phải gọi là “Linh của Chúa Giê-xu Phục sinh” , nếu không có 2 từ “Phục sinh“ kèm theo thì thật là vô tình bỏ sót một giá trị thiêng liêng quan trọng đối với mọi Cơ-Đốc nhân chúng ta.

 

Chúng ta ai cũng biết tường tận về Sự đến và Sự chết của Chúa Giê-xu. Chúng ta từng có 1 lần duy nhất trong đời mình đã quỳ gối xuống, tự thú mình là một tội nhân và cần mong sự cứu chuộc qua việc tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu thế làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình (1Phie. 3:15) .

 

Ngay khi miệng công khai xưng nhận việc tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu thế cho mình thì cũng ngay lập tức chúng ta trở thành làm con cái của Đức Chúa Trời , và nhận được “Linh Sự Sống Thật“ của Chúa Giê-xu đến với chúng ta (Giă.1:12,13), khác với lần nhận Linh sống động của buổi đầu sáng thế, thì lần nhận Linh thứ hai này chính là nhận Linh của “Thần Khí Chúa Giê-xu“ (Tiếp nhận Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là nhận lấy Linh Sự Sống của Chúa Giê-xu để được làm con cái trong Đại Gia đình Đức Chúa Trời). Ấy là “Linh Sự Sống Chúa Phục sinh“ đến “đồn trú” luôn với chúng ta, bởi từ sau khi Chúa Sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đồ ban sự bình an lớn lao của Ngài cho họ và sau đó Chúa Giê-xu “hà hơi“ Linh Sự Sống của Ngài (Giă. 20:22). Linh Sự Sống tại thời điểm này chính là “Sự Sống Phục sinh” , là “Đấng Christ” - một Danh xưng mới cũng được dùng để nói về Chúa Giê-xu Phục sinh , ta có thể nhận ra Danh xưng “Christ“ này trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô và các Môn đồ Chúa.

 

Linh Sự Sống này không phải là Linh sống động bình thường như buổi ban đầu nữa mà là một “Linh Phục sinh” đặc biệt của người Cơ-Đốc mang lấy Linh của Chúa Cơ-Đốc (Christ ) để tiếp tục Sống và Dâng hiến cuộc đời mình Hầu việc cho Chúa Phục sinh, và mong chờ một ngày kia sẽ gặp lại Chúa Phục sinh của mình. Chúng ta là những Cơ-Đốc nhân đang mang Linh Chúa Phục sinh trong đời sống, chính chúng ta phải duy trì Sự Sống Phục sinh này bằng một đời sống Trưởng thành, Nên Thánh, “Tầm thước vóc giạc của Đấng Christ trong đời Tin Đạo của mỗi người“ ( Êph.4:13 ).

 

Chúng ta lưu ý, lần nhận “Linh Sự Sống“ thứ hai này như đã nói ở phần trên, là sự dạy dỗ của Kinh Thánh viết ở thời điểm sau khi Chúa Phục sinh mà không phải trước Chúa Phục sinh !

 

Nếu là ”trước“ Chúa Phục sinh, thì Cơ-Đốc nhân chúng ta chỉ là những người “ theo“ Chúa bình thường như mọi người khác, và không có gì đặc biệt cả, cũng chưa thể gọi là “Cơ- Đốc nhân“ được (xem CVSĐ. 11:26b xảy ra sau Chúa Phục sinh). bằng chứng là, lúc Chúa Giê-xu bị treo lên cây gỗ, các môn đồ Ngài chạy tán loạn , mỗi người mỗi nơi vì sợ hãi khi thấy Thầy của mình bị bắt và bị nhục hình đến như vậy, chỉ duy nhất một người có mặt trong buổi chiều hành hình hôm ấy dưới chân thập tự giá là môn đồ Giăng và bà Ma-ri cùng các phụ nữ khác ….(Giă. 19:26). Chúng ta cũng vậy, nếu là những người theo Đạo Chúa Giê-xu hoặc chưa có Linh Sự Sống Phục sinh của Đấng Christ, mà chỉ là những người “đi theo“ Đạo, khi gặp khó khăn, bắt bớ xảy đến chúng ta cũng bỏ chạy như các môn đồ Ngài khi xưa mà thôi !

 

Nếu là “sau“ Chúa Phục sinh, nghĩa là đã nhận được Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh, một Linh của Sự Bình an lớn, một Thần Khí của Chúa Phục sinh mà người thế gian hay dân ngoại không hề có được (Giă. 14:27 ; 20:19,21.26), từ đó ,sự sợ hãi của kẻ chết sẽ tiêu tan nhường chỗ cho bình an, mừng rỡ, dạn dĩ và sự đắc thắng của Đấng Phục sinh mà chúng ta đang mang lấy trong trái tim và hơi thở Sống của Linh Chúa Phục sinh ban cho.

 

Linh Sự Sống của Chúa Phục sinh là điều trong mỗi người Cơ-Đốc phải nhận thấy được trong cuộc đời mình mỗi ngày. Sự sống đến từ mỗi ngày thể nào thì Linh Sự Sống Phục sinh cũng phải được phát huy mỗi ngày thể ấy (Luc. 9:23). Chúng ta không thể an vị , tự hào chỉ với một chút ý thức hoặc mang tiếng là Cơ-Đốc nhân của Chúa Giê-xu Phục sinh bằng một cuộc đời nghèo nàn, kém cỏi, không trưởng thành thuộc linh, không kết quả Bông trái của Linh Sự Sống xứng đáng với Đấng đã Phục sinh , mà hãy là “….nhận lấy Đấng Christ thể nào, thì hãy bước đi với Ngài thể ấy “ ( Côl. 2:6 ).© 1999-2017 Tinlanh.Ru