Làm của lễ sống và thánh

unity_Mỗi người chúng ta đều là một cá nhân đặc biệt. Thí dụ, chỉ cần lấy dấu vân tay đã có thể phân biệt chính xác từng người. Từ khi sinh ra lớn lên, đến một lúc nào đó trong đời người ta bắt đầu nhận thức về bản thân mình như là một cá nhân, trong khi sống một cuộc sống tập thể. Ta vừa phải hòa đồng với tập thể, lại phải vừa giữ cái bản sắc cá nhân mình.

Nếu cuộc sống bạn lệch lạc, thiếu thốn, đầy sự xung đột, nay đây mai đó, và không thấy chỗ đứng rõ ràng của mình trong tập thể, thì bài chia viết này đặc biệt cần thiết cho bạn.

Đoạn Kinh thánh sau đây sẽ giúp cho mỗi người nhận thức ra đúng vị trí của mình trong tập thể Hội thánh, và sau đó có thể suy rộng ra trong công việc, đời sống và trong xã hội.

Rô-ma đoạn 12
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.

Nếu có ai nói với bạn rằng bây giờ Đức Chúa Trời cần của tế lễ, thì chắc chắn đó không phải là của lễ chuộc tội, vì điều đó Chúa Jê-sus đã làm trọn rồi. Nhưng, còn có một của lễ khác, của lễ thù ân, dâng lên vì lòng con người được bình an vui thỏa trong Đức Chúa Trời. Của lễ sống, và thánh. Chính là khi chúng ta sống dâng mình cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời dành cho cá nhân chúng ta. Vì Chúa có một mục đích cho mỗi con người, và con người được “thiết kế” phù hợp với mục đích đó, nhờ những tài năng ưu điểm Chúa ban cho mỗi một cá thể.

Nhưng, để một cá thể có ích và thành công trong tập thể, người đó phải nhận thức một điều vô cùng quan trọng nữa. Ai cũng có ưu điểm, và ai cũng có nhược điểm của mình.
muscles_human_body_front

3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Ðức Chúa Trời đã phú cho từng người. 4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, 5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Ðấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.

Lời Chúa dạy chúng ta một điều vô cùng quan trọng, là phải có thái độ khiêm nhường, xứng với vị trí và lượng đức tin của mình. Nhiều người quá để ý đến mặt mạnh của mình, đến nỗi thấy mình luôn cao hơn hẳn mọi người khác, nhưng đấy là đo theo thước đo con mắt của họ mà thôi. Tư tưởng cao quá lẽ sẽ khiến con người mất ơn trước mặt tập thể cùng làm việc, xúi giục con người làm những điều quá sức, quá khả năng, để gặt thất bại ê chề.

Trong Hội thánh cũng vậy, mỗi người có một lượng đức tin, ân tứ và kinh nghiệm khác nhau. Và đó chính là Chúa sắp đặt như vậy, vì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Mỗi cá nhân sẽ an toàn và lớn mạnh nếu ở trong tập thể, trong Hội thánh Chúa. Họ được lớn mạnh, khi mặt mạnh được phát huy để phục vụ cho lợi ích chung của cả tập thể, và họ được an toàn, khi mặt yếu của mình được che chắn bởi sự gánh đỡ của các thành viên khác.

Sự hiệp một có sức mạnh vô cùng lớn, sẽ đạt được những kết quả cấp số nhân, chứ không đơn thuần là phép cộng khi các cá nhân liên kết cùng nhau cho công việc, dù đó là xây dựng Hội thánh, hay làm một công việc nào khác. Như cách nói của Kinh thánh “một người rượt nổi ngàn người, Và hai người đuổi mười ngàn người” (Phục truyền 32:29). Vì thế cho nên ma quỉ sẽ tìm mọi cách để chia rẽ, gây bất đồng và gieo hiểu lầm, thù oán giữa các con người – nó triệt để áp dụng chính sách “chia để trị”.

Chính vì thế mà các tập thể, mà Hội thánh cũng là một tập thể bị nó tấn công thường xuyên, gieo rắc lục đục nội bộ, xung đột cá nhân. Cách làm việc ưa thích của nó là phá ngầm một người, rồi rủ rỉ vào tai con người đó “chính thằng bên cạnh kia là nguyên cớ mọi nan đề mình”. Và sau đó khi người ta đã để lòng tin, nó nhanh chóng rủ tai giải pháp “muốn giải quyết nan đề - hãy giải quyết thằng kia đi”.

Nhưng nếu bạn nhận thức ra được chân lý của Lời Chúa, là mỗi người chúng ta đều có những ân tứ phù hợp với vị trí nhiệm vụ của mình, để phục vụ cho cả lợi ích chung và chúng ta đều cần thiết lẫn cho nhau, thì ma quỉ sẽ thua trận quyết định trong đời sống của bạn. Cho nên còn có những đoạn Kinh thánh khác nữa, để bày tỏ rõ ràng và răn bảo chúng ta giữ mình khỏi thái độ chia rẽ - 1 Cô-rinh-tô 12.

12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Ðấng Christ khác nào như vậy...
17 Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? 18 Nhưng bây giờ, Ðức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định...
21 Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. 22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.

Không phải tất cả đều là mắt, cũng không phải tất cả đều là tai. Mắt không được chối bỏ không cần đến tay, và đầu cũng không thể nói mình không cần đến chân. Điều quá hiển nhiên trong cơ thể con người, lại không hề dễ thấy đối với những cá nhân trong tập thể. Trong Hội thánh, thì có sự kính sợ Chúa và tình yêu thương anh em gìn giữ, nhưng trong công việc rất nhiều người làm công vì bất mãn mà nổi loạn, bỏ việc, nhảy việc, còn người chủ thì khinh thường, chèn ép, xua đuổi nhân viên rồi đến lúc chính mình bị hỏng việc chung. Chỉ có những con cái Chúa trưởng thành mới tỉnh thức mà tránh được cú đòn hiểm này của ma quỉ. Người thành công là người hiểu ra mình cần đến người khác, và mình cần cho người khác. Để làm tốt phần của mình cho tập thể, và cũng nhận sự đóng góp giúp đỡ cần thiết để mình khỏi lệch đường.

Đoạn Kinh thánh tiếp sau đó trong Rô-ma 12 là một danh sách minh họa những ân tứ mà Chúa ban cho những con người để đóng góp xây dựng Hội thánh – thân thể của Đấng Christ.

6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.

Danh sách trên đây là danh sách những mặt mạnh, những tài năng, và tương ứng với những mặt mạnh đó là những lời răn để các ân tứ đó khắc phục được các mặt yếu của mình, mà đạt kết quả tốt thực sự.

9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

Hãy xếp ân tứ đi đôi với những lời răn

- Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. - Lời tiên tri (khi nhận một sự bày tỏ thuộc linh để nói cho ai đó) mà không có tình yêu thương sẽ mất lòng, tổn hại hơn là gây dựng. Để phân biệt đều đáng nói, đúng lúc nói, và đúng cách nói, thì “lòng yêu thương phải cho thành thật, Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành”, khi đó lời tiên tri mới có ích cho người nghe.

- Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. - Chức vụ tức là phục vụ, khi làm việc âm thầm vì lợi ích chung mà không được nhìn nhận thì dễ bị cám dỗ tự ái và bỏ cuộc. Muốn thắng được thì phải có thái độ buộc mình với công việc, và “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau” làm thái độ vui vẻ phục vụ trong khi làm công việc Chúa mình đã nhận, khi đó tất cả đều sẽ được phước.

- Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; - Người được ơn này đã chăm học hỏi và nhận được nhiều bày tỏ về kiến thức thuộc linh, có nhiệm vụ chia sẻ lại một cách đơn giản và phù hợp nhất để mọi người đều nhận được. Vì không có ai nghe một lần là lĩnh hội đủ, mới đến mà đã biết được mọi điều, cho nên để thắng được tâm trạng nhàm chán khi phải giảng dạy lặp đi lặp lại những điều mình đã biết, người dạy dỗ “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa”.

- Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; - Khuyên bảo nhằm giúp con người thay đổi nếp sống mình hợp với Lời Chúa, và đấy là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, nhịn nhục, đầy xúc cảm và nước mắt âm thầm. Vì vậy người khuyên bảo “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.”

- Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; Người được ơn ban phát luôn thấy quanh mình toàn là nhu cầu đòi hỏi sự giúp đỡ, khiến họ có xu hướng ẩn sau một hàng rào an toàn để bảo vệ đời sống cá nhân mình. Chính vì thế mà người đó phải biết quản trị sự ban phát của mình theo Thánh Linh hướng dẫn “Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách”

- Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; - Cai trị tức là quản trị, làm công tác tổ chức và lãnh đạo công việc, không phải mọi quyết định đưa ra đều gặp sự tán thành 100%, mà bao giờ cũng sẽ gặp sự chống đối và gây sức ép (“bắt bớ thuộc linh”). Để làm tốt nhiệm vụ, vẫn phải kiên định, và giữ trong lòng thái độ mềm mại, “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.”

- Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm; - Hết lòng quan tâm và giúp đỡ mọi người trong các kiểu nan đề của họ là một việc có thể nhanh chóng làm tâm hồn bạn kiệt sức. Chính vì thế mà người được ơn thương xót và đứng trong chức vụ này phải giữ cho mình khỏi bị cháy tàn, nhưng cũng phải luôn giữ cho lòng mình nhạy cảm và rung động “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc”.

Bài học đoạn Kinh thánh ngày hôm nay là ý thức sống mà con cái Chúa cần có – đầu phục ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn của Chúa, làm của lễ sống cho Ngài. Còn cách làm của lễ sống – là tìm thấy vị trí mình là một phần trong cơ thể Chúa, và hành động theo ơn Chúa đã ban cho mình, để tất cả được phước chung.

 

Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va© 1999-2017 Tinlanh.Ru