Bảo vệ sự xức dầu

Moise duoc Aron va Uro giup do

Tinlanh.Ru - Bảo vệ sự xức dầu

Bạn có biết - sự xức dầu của người MS rất cần được bảo vệ?

Công vụ 6
2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Ðức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.

Khi có những người phụ tá biết bảo vệ cho sự xức dầu, người MS sẽ được tập trung vào sứ mạng cầu nguyện và giảng đạo, để qua đó Chúa nuôi dưỡng và dẫn dắt Hội thánh của Ngài càng lớn mạnh và đắc lực hơn!

Tôi thật cảm ơn Chúa vì những ACE trong đội ngũ HVC HT Việt nam khắp nơi đang học hỏi để trưởng thành lên, giúp cho HT Việt nam bỏ qua những gì thuộc về con trẻ mà lớn lên xứng tầm với nhiệm vụ Chúa giao trong thời đại phấn hưng sắp tới! 

Bạn có biết hình vẽ này minh họa cho câu chuyện nào trong Kinh thánh, và nó mang ý nghĩa nào không?

Xuất Ê-díp-tô 17
11 Vả, hễ đang khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn.
12 Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.
13 Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.

Cần phải có sự giúp đỡ của A-rôn và Hu-rơ thì cánh tay cầu nguyện của Môi-se mới vững cho đến khi thắng trận hoàn toàn.

Vấn đề là ở chỗ ngày hôm nay chúng ta có đỡ gánh cho tôi tớ Đức Chúa Trời để bảo vệ sự xức dầu của họ được tập trung vào nhiệm vụ chính mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ hay không?

A-men!© 1999-2017 Tinlanh.Ru