Báu vật quí giá nhất

Su khon ngoan qui bau hon chau ngoc

Bạn thân mến,

Khi học hỏi và chia sẻ về cơ-đốc giáo, chúng ta thường nhấn mạnh về đức tin. Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn cứu rỗi. Bởi đức tin chúng ta đến được gần Đức Chúa Trời mà tiếp nhận quyền phép Chúa và sản nghiệp Ngài ban cho mọi thánh đồ. Thái độ sống theo đức tin là sống đẹp lòng Cha trên trời. Chúng ta cũng bước đi theo Chúa nhờ đức tin chứ không dựa trên những gì mắt thấy, noi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, về đến đích thiên đàng đời đời...

Nhưng, nếu bạn đã có đức tin đủ vững mạnh để tiếp nhận các ơn Chúa ban, thì điều trước tiên mà bạn sẽ cầu xin là gì? Điều gì đối với bạn là cần nhất trước tiên, để xây dựng đời sống một cơ-đốc nhân được thành công? Và điều gì bạn thấy là quan trọng hàng đầu, nếu muốn tham gia xây dựng Hội thánh, chăm sóc và hướng dẫn cho dân sự Chúa được lớn mạnh lên?

ĐIỀU ĐẦU TIÊN CẦN CẦU XIN

Hãy xem, sứ-đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho chúng ta được điều gì đầu tiên, khi biết chúng ta có đức tin hướng lên Đức Chúa Trời và tình yêu thương với các thánh đồ:

Ê-phê-sô 1:17 Tôi cầu Ðức Chúa Trời của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài,

Để lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời, vua Sa-lô-môn đã cầu xin Ngài điều gì trước tiên, khiến cho Chúa thật vui lòng vì ông, đến nỗi Ngài còn ban cho thêm thật nhiều phần thưởng khác nữa, mà ông chưa nhắc đến trong lời cầu nguyện của mình:

2 Sử ký 1:7-12
7 Chánh đêm ấy, Ðức Chúa Trời hiện đến cùng Sa-lô-môn, mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi.
8 Sa-lô-môn thưa cùng Ðức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho Ða-vít, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người. 9 Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng Ða-vít, cha tôi, được ứng nghiệm; vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. 10 Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự này; vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia?
11 Ðức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta; vả, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh, hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, để xét đoán dân sự ta, 12 nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi; ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến đỗi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế.

Cả hai lời cầu nguyện đều cùng xin Chúa những điều giống nhau: trong lời của vua Sa-lô-môn - sự khôn ngoan và tri thức. Trong lời sứ-đồ Phao-lô - Thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra (bày tỏ), mà chúng ta đều biết rằng sự bày tỏ đem đến tri thức thuộc linh.

Khi Chúa Jê-sus dạy chúng ta cách xây dựng đời sống mình cho chắc chắn, đứng vững được trước mọi bão tố trong đời, Ngài đã nói: "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá" (Ma-thi-ơ 7:24). Như vậy, ở đây chúng ta cũng thấy người khôn ngoan được Chúa khen và lấy làm gương, và người khôn ngoan là nghe và làm theo lời Chúa phán dạy.

Trong một đoạn Kinh thánh khác, sứ-đồ Gia-cơ cũng đã được Thánh Linh cảm động, để viết ra những lời khuyên này để giúp cho mỗi người cơ-đốc nhân có thể thắng hơn trong mọi thử thách của cuộc sống:

Gia-cơ 1:5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, là Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

Chúa biết con cái Ngài thật thiếu, thật cần sự khôn ngoan, và Lời Ngài nhiều lần nói thẳng như vậy. Vấn đề là cơ-đốc nhân có biết mà cầu xin sự khôn ngoan từ Cha thiên thượng cho chính mình hay không? Hãy tự xét lại mình - sự khôn ngoan từ trên có phải là nhu cầu hàng đầu, là lời cầu xin hàng ngày của bạn hay không?

Thần Chúa đã dùng tiên tri Ô-sê để cảnh báo: "Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết" (Ô-sê 4:6). Kẻ thù nào có đủ sức mạnh để phá hoại và hủy diệt được dân sự được chính Đức Chúa Trời toàn năng che chở và dẫn dắt? Vậy mà chính dân của Chúa có thể bị ma quỉ lừa gạt, xui khiến chống lại đường lối Chúa và chuốc lấy sự rủa sả và trừng phạt, chỉ vì thiếu tri thức để suy xét để tránh được cạm bẫy kẻ thù.

Còn trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái Chúa trong các Hội thánh, những người hầu việc Chúa có coi đây là một điều thật sự quan trọng hay không? Ngoài tấm gương vua Sa-lô-môn, Lời Chúa đã chỉ dạy điều gì:

Châm ngôn 29:18 Ðâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!

Sự mặc thị (mở mắt) ở đây có nghĩa là sự bày tỏ, nhờ Chúa mở mắt mà nhận được tri thức thuộc linh... Còn phóng tứ có thể hiểu là phóng túng tùy tiện, mất trật tự, vô kỷ luật (nổi loạn), luông tuồng, tản mạn vô phương hướng...
Hãy hiểu rằng: nếu dân sự thiếu tri thức tâm linh thì họ sẽ phóng tứ. Có thật nhiều sự phóng tứ, lộn xộn, mất trật tự, nổi loạn trong Hội thánh, chỉ vì sự non nớt và thiếu khôn ngoan của dân sự và cả người hầu việc Chúa. Dù tất cả anh chị em chúng ta đều có đức tin cả, mỗi người một lượng khác nhau, nhưng đức tin không thể thay thế cho sự khôn ngoan được. Và con cái Chúa cần học hỏi thêm nhiều về tri thức thuộc linh, để càng thêm nhiều người được mở mắt.

Lý do nào mà nhiều người còn chưa tìm kiếm sự khôn ngoan và cầu xin ơn Chúa? Thông thường, vì người ta tự cho mình là khôn ngoan, nhưng đó chính là điều lời Chúa khuyến cáo chúng ta phải tránh. Vì người ta chưa phân biệt giữa sự khôn khéo kiểu đời thường, với sự khôn sáng từ trên cao mà đến.

PHÂN BIỆT KHÔN KHÉO VÀ KHÔN SÁNG

Khôn sáng có thể hiểu là khôn ngoan và thông sáng, nhưng ý chúng ta muôn nhấn mạnh là sự khôn ngoan đến từ Cha sáng láng. Dùng cách nói này là có lý do, như sách Gia-cơ (Gia-cơ 3:13-17) đã chỉ rõ là có hai kiểu khôn ngoan khác nhau.

Gia-cơ 3
13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. 14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. 18 Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.

Sự khôn ngoan và thông sáng đến từ trời, thì thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và đạo đức giả. Đối lập với nó là sự khôn ngoan theo cách nghĩ của trần thế đời này, bị giới hạn bởi lý trí và cảm xúc, thường bị ma quỉ lừa gạt và thao túng. Đúng hơn phải gọi đó là khôn lỏi, vì đầy sự ganh tị cay đắng, với cái tôi quá lớn hay tranh cạnh, sẵn sàng dối trá chống lại chân lý. Mà ở đâu có sự ganh tị và tranh đấu, thì ở đó là sự rối loạn và đủ thứ gian ác.

Một cậu bé phụ việc ở tiệm đóng giầy được giao việc lấy búa đập lên miếng da đã thuộc, cho đến khi mềm ra mới dùng đóng giầy. Một ngày kia, cậu sang chơi xưởng hàng xóm, chạy về kể cho ông thợ cả cái khôn của người ta, lấy da ngâm nước qua cho mềm rồi đóng giầy luôn, không bị tốn thời gian. Và khi cậu hỏi, nếu làm vậy thì giầy sẽ chóng hỏng, người thợ kia đã cười mà nói: "thế thì người ta sẽ sớm quay lại với ta hơn."

Nghe vậy, người thợ già đáp: "Con ơi, Ta đóng giầy cho người ta không chỉ vì tiền, mà ta còn làm theo cách nào để được Chúa khen."

Ngày nay cũng vậy, có những người sẵn sàng vì lợi nhuận mà dùng hóa chất độc hại để sản xuất và chế biến thực phẩm, và họ nghĩ rằng như thế mới là khôn. Khôn mà không sáng, vì điều họ làm là gian ác. Nếu suy ngẫm theo cách này, có bao nhiêu điều chúng ta tưởng là khôn, mà thật sự không theo sự sáng từ trời?

Thật đáng tiếc, vẫn có nhiều người đem cái khôn của đời (nếp nghĩ xác thịt cũ của mình) để thử xây đời sống mới trong Chúa. Và những gì họ xây cứ đổ vỡ thất bại, mà không hiểu ra vì sao.

Nếu ai đó muốn dùng sự khôn khéo theo đời này (mà Kinh thánh gọi là thuộc về đất, thuộc về xác thịt đã bị ma quỉ lừa dối và thao túng), thì không thể được phước, vì Đức Chúa Trời không chúc phước cho xác thịt và ma quỉ.

Có người có thói quen không trung thực, hai lòng và đạo đức giả cứ ngạc nhiên vì sao không được ơn Chúa cất nhắc, dù họ đi đây đi đó và làm nhiều việc cho danh Ngài. Người khác thì quen nghĩ về mình với cái tôi quá lớn thì cay đắng và tranh cạnh, tìm mọi cách để tôn mình lên, thậm chí gây rối loạn, hạ thấp người khác, nhưng vẫn không khẳng định được mình và tìm được sự tôn trọng.

Nhưng chỉ có những ai đã suy ngẫm lại mình và nhận thức ra, rồi làm cho lòng mình thanh sạch, rèn tập thái độ nhu mì và hòa thuận, thực hành việc nhân từ để giúp đỡ người ta, thì những người đó lại được đầy ơn Chúa gấp bội sau này.

Vậy, đã có lời Kinh thánh chỉ bảo, chúng ta hãy suy xét lại những suy tính và mưu luận của mình, xem có sự giả dối, hai lòng không, xem động cơ có phải là lòng nhân từ hay là do sự ghen tị và tranh cạnh...

Sự tin kính sẽ giúp chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ trên cao, khôn ngoan và thông sáng, biết kết hợp hài hòa những giá trị tâm linh và vật chất, để những điều chúng ta làm được đẹp lòng Chúa, vui lòng người, và kết quả tốt lành cho chính chúng ta.

Châm ngôn 3:5-7
5 Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:

Chúng ta đã đọc sách Gia-cơ, thấy nhấn mạnh về sự khôn ngoan từ Cha mà đến, nhưng còn cả một sách khác trong Kinh thánh chủ yếu nhằm mục đích dạy con cái Đức Chúa Trời sự khôn ngoan thông sáng. Đấy là sách Châm ngôn, thật tuyệt vời như những lời Cha dặn dò chỉ dạy. Hãy cùng đọc và cùng cảm nhận với tấm lòng khao khát học hỏi. Vì mỗi câu mỗi đoạn nhỏ đều chứa đựng những hòn ngọc báu của sự khôn sáng, nên khi đọc hãy lắng lòng suy ngẫm.

ÍCH LỢI CỦA SỰ KHÔN NGOAN

Hãy cùng xem, Kinh thánh nói gì về tầm quan trọng và ích lợi của sự khôn ngoan

bible in treasure chest hires with gemsChâm ngôn 3
13 Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng, có phước thay!
14 Vì thà được nó hơn là được tiền bạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.
15 Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.
16 Tay hữu nó cầm sự trường thọ, Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.
17 Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, Và các lối nó cả điều bình an.
18 Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.

Bạn thấy đấy, bao nhiêu điều được coi là phước hạnh đáng mong ước của đời sống trên đất, thật ra chính là kết quả trực tiếp của sự khôn ngoan. Cho nên, sự khôn ngoan phải được coi là báu vật quí giá nhất. Vậy, hãy bây giờ là câu hỏi: bạn sẽ dám đánh đổi cái gì để tìm được sự khôn ngoan thật?

Không chỉ một đoạn này, mà cả Châm ngôn chương 8 dành nhắc lại, mạnh mẽ và bao quát hơn nữa, rằng sự khôn ngoan thật ích lợi cho con người là đến như thế nào. Hãy cùng đọc cả chương 8.

Châm ngôn 8
1 Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?
2 Sự khôn ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã tư.
3 Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:
4 Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con cái loài người!
5 Hỡi kẻ ngu muội, hãy hiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khá nên thông sáng.

 (Châm ngôn 8:1-5) Hình ảnh sự khôn sáng luôn đứng ở nơi cao dễ thấy, ở những chốn ngã tư, nơi đông đúc cửa thành, là muốn nói rằng sự khôn ngoan thông sáng không phải là quá khó tìm, cũng không quá cao siêu. Vấn đề là người nghe phải có lòng hạ mình, để thấy mình còn ngu muội và dại dột.

6 Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng.
7 Vì miệng ta sẽ nói chân thật; Còn môi ta ghét sự gian ác.
8 Các lời miệng ta điều xưng hiệp sự công bình. Trong nó chẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà.
9 Thảy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức.

(Châm ngôn 8:6-9) Đọc đến đây chúng ta sẽ thấy thật sự con cái Chúa ai cũng có cơ hội tìm được sự khôn ngoan hơn người đời, vì đã biết kính sợ Đức Chúa Trời, biết lắng nghe lời Ngài kêu gọi, lánh xa điều ác mà đi theo con đường chân thật.

10 Khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa;
11 Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng.
12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt.
13 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.

(Châm ngôn 8:10-13) Chúng ta thấy sự khôn ngoan đến từ những lời khuyên dạy. Ai biết tôn cao giá trị của nó, thì người đó sẽ tìm được, nghĩa là hiểu được những điều mà người đời không thể lĩnh hội. Người đó sẽ biết trước mà tránh được kết cục vô phước của những con đường mà người đời thường sa vào: lòng kiêu ngạo, thái độ xấc xược, tay làm điều ác, miệng nói gian tà. Cho nên, điều mà con cái Chúa đều đã có - sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu của tri thức khôn ngoan thật (Châm ngôn 1:7).

14 Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốn thuộc về ta.
15 Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quan trưởng định sự công bình.
16 Nhờ ta, các quan trưởng, người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quản hạt.
17 Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.
18 Sự giàu có, sự tôn trọng, Của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta.
19 Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của ta quí hơn bạc cao.
20 Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng,
21 Ðặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.

(Châm ngôn 8:14-21) Những lời này thật quan trọng để Chúa phải nhắc đi nhắc lại trong Kinh thánh. Hãy đọc và nhập tâm mình, để đời sống bạn sẽ được thăng tiến, được của cải thật bền lâu, và đi đúng con đường công bìn ngay thẳng.

22 Trong buổi Ðức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.
23 Ta đã được lập từ trước vô cùng Từ khi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất.
24 Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều. Thì ta đã sanh ra rồi.
25 Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;
26 Trước khi Ðức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi.
27 Khi Ðức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.
28 Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
29 Ðịnh bờ cõi cho biển, Ðể nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,
30 Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.
31 Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người.

(Châm ngôn 8:22-31) kể lại, chính Đức Chúa Trời cũng đã cần dùng đến sự khôn ngoan Ngài mà sáng lập thế giới này như thế nào, và bây giờ Chúa vui thích và mong muốn truyền dạy lại sự khôn sáng của Ngài cho chúng ta, con cái loài người. Chỉ cần chúng ta có thái độ tìm kiếm, mong mỏi lắng nghe và học hỏi, như (Châm ngôn 8:32-36) dạy, thì người đó sẽ gặp được sự sống và sẽ được ơn của Ðức Giê-hô-va!

32 Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay.
33 Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó.
34 Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.
35 Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Ðức Giê-hô-va;
36 Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sự chết.

TÌM KIẾM HỌC HỎI SỰ KHÔN NGOAN

Dù mục đích bài chia sẻ lần này là để khơi dậy trong mỗi người lòng khao khát tìm kiếm sự khôn ngoan, nhưng chúng ta cũng sẽ cùng đọc một vài đoạn Kinh thánh khác, để thấy sự khôn ngoan có thể tìm thấy được ở đâu.

Châm ngôn 4:1-13
1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng;
2 Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.
3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.
4 Cha ta có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta; Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống.
5 Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;
6 Ðừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con.
7 Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
8 Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.
9 Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ, Và ban cho con một mão triều thiên vinh quang.
10 Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
11 Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
12 Khi con đi, bước chơn con sẽ không ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
13 Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.

Đoạn Kinh thánh này dạy chúng ta như lời cha dạy con. Rất có thể đó là những lời mà vua Đa-vít đã dạy dỗ Sa-lô-môn từ khi còn nhỏ. Những sự dạy dỗ của cha mẹ có lòng tôn kính Chúa là nguồn gốc đầu tiên để con người tìm gặp sự khôn ngoan, sau đó là những lời khuyên dạy bề trên ta sẽ gặp trong đường đời.

Lại một lần nữa, chúng ta thấy Lời Chúa dành hết sự tôn trọng để tìm kiếm và học hỏi sự khôn ngoan, thậm chí nhân cách hóa nó lên giống như một người tài giỏi đáng kính, sẽ phù hộ, nâng đỡ, giúp cho ta được thành công vinh quang, và hưởng phước hạnh lâu dài. Miễn là chúng ta biết tôn kính, tìm kiếm, lắng nghe, tiếp nhận, và nắm giữ thật chắc chắn để mà làm theo.

Vậy đó, tóm tắt lại thì chúng ta cần ý thức rằng mình rất cần sự khôn ngoan thật đến từ Cha sáng láng, để giúp mình thắng hơn được nếp nghĩ cũ của đời, của xác thịt bị ma quỉ thao túng. Là con cái Chúa, chúng ta đều đã có chung điểm khởi đầu tốt lành - là sự kính sợ Đức Chúa Trời và ghét điều ác. Bây giờ, thêm cho đức tin, hy vọng và yêu thương, thì sự khôn ngoan là điều quí giá nhất mà chúng ta cần để sống và hầu việc Chúa thành công.

Và nếu sau những lời chia sẻ này, mà lòng bạn được soi sáng, cảm động, để thực sự quyết tâm tìm kiếm, lắng nghe và học hỏi lời Chúa dạy để tiếp đón lấy sự khôn sáng từ trên ban cho mình, thì đấy là một phước lớn cho bạn và cho nhiều người khác nữa. Vì đời sống bạn sẽ được đầy dẫy và mạnh mẽ gấp bội trong ơn phước Chúa, và chính bạn sẽ trở nên hiệu quả vô cùng trong việc xây dựng Hội thánh, mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Amen!

MS Quốc Hùng. 

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va. 05-07-2015

Tinlanh.Ru - Sống tin kính, sống khôn sáng

Video bài giảng trên Youtube:

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru