Chẳng tiếc

Apraham-dang-con-Isac
Tinlanh.Ru  - CHẲNG TIẾC.

Ma-thi-ơ 26:39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Ma-thi-ơ 26:42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Chúa Jê-sus đã trả giá rất đắt để chuộc lại chúng ta. Phần còn lại là bạn quyết định: có trả giá để đến với Chúa hay không.

Ê-phê-sô 1:7 Ấy là trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Tổ phụ Áp-ra-ham đã được Chúa đánh giá tốt đức tin và ban lời hứa đời đời, vì Ngài thấy điều gì ở ông?

Sáng thế ký 22
15 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: 16 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng: 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

Vì sao Áp-ra-ham được phước dư dật đến nỗi trở thành nguồn phước được cho mọi dân tộc?

Bạn có thể nói vì ông đã vâng theo lời Chúa dặn! Đúng vậy! Nhưng để vâng lời làm theo được ông đã phải có quyết định gì trong lòng?

KHÔNG TIẾC! Đến cả đứa con duy nhất của mình.

Trong sách Khải huyền có tổng kết ngắn gọn như sau về bí quyết để chúng ta thắng được ma quỉ, kẻ thù truyền kiếp của loài người:

Khải huyền 12:11 Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.

Đã có huyết Chiên Con đổ ra đủ cho linh hồn bạn. Bạn cần giữ vững lời tuyên xưng của đức tin mình nơi Chúa. Và rất quan trọng - thêm vào đó phải bạn sẵn sàng chịu trả giá, chẳng tiếc những nhu cầu của xác thịt đời thường, để lấy đức tin làm sáng danh Chúa và nhận được ơn phước đời đời.

Đức tin cũng là biết lựa chọn đúng, chịu thiệt, chịu mất đi những gì tạm và kém giá trị, để đạt được những phước hạnh quí giá và còn mãi đời đời.

Ta đều phải trả giá: hoặc cho thành công, hoặc cho hối tiếc. Giá của hối tiếc đắt hơn nhiều!

Bạn có quyết định gì ngày hôm nay?

Bạn sẽ chẳng tiếc điều gì?

Chúa đã sắm sẵn phần thưởng cho đức tin của bạn!

A-men.

Ms Quốc Hùng.
Những hạt giống đức tin. 2013.© 1999-2017 Tinlanh.Ru