Về Sự Tha Thứ

La-co-doc-nhan-phai-tha-thu
Tinlanh.Ru - Xin chia sẻ 10 Kinh thánh nói về sự tha thứ, cùng những lời danh ngôn ấn tượng đi kèm:

#1 - Ma-thi-ơ 6:14-15 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

"Tha thứ là mạng lệnh của Đức Chúa Trời!" - Martin Luther.

#2 - Cô-lô-se 3:13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

"Là cơ-đốc nhân nghĩa là bạn phải tha thứ cả những lỗi lầm không thể tha thứ, vì CHÚA đã tha thứ những điều không thể tha thứ cho chính bạn." - C.S. Lewis

#3 - Ma-thi-ơ 5:23-24 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.

"Bóng tối không thể đẩy lùi bóng tối, mà chỉ có sự sáng. Hận thù cũng không thể xóa tan hận thù, mà chỉ có tình yêu thương làm được điều đó." - Martin Luther King, Jr.

#4 - Ê-phê-sô 4:31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 32 Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy.

"Đừng bao giờ quên những tài nguyên đầy quyền năng mà bạn luôn luôn có thể xử dụng: yêu thương, cầu nguyện, và tha thứ." - H. Jackson Brown, Jr.

#5 - Ma-thi-ơ 18:21-22 Phi-e-rơ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Khi bạn tha thứ, bạn không thể thay đổi quá khứ - nhưng chắc chắn bạn sẽ thay đổi tương lai." - Bernard Meltzer

#6 - Giăng 8:7 Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.

#7 - Lu-ca 6:37 Ðừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.

"Tha thứ nghĩa là giải phóng tù nhân, và khám phá ra rằng người tù nhân đó chính là bạn." - Lewis B. Smedes

#8 - Lu-ca 17:3-4 Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.

"Tha thứ cũng giống như đức tin. Bạn cần phải giữ nó luôn sống động." - Mason Cooley

#9 - Rô-ma 12:20-21 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

"Con người thường có hai nhu cầu tâm linh vĩ đại. Thứ nhất là sự tha thứ. Thứ hai là lòng tốt." - Billy Graham

#10 - 1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

"Sự tha thứ chính là lời đáp cho giấc mơ phép mầu của thời thơ ấu, rằng cái đã vỡ có thể lại lành, và cái đã bẩn có thể được làm cho sạch trở lại." - Dag Hammarskjold

(Q.H. sưu tầm và dịch. - Tinlanh.Ru)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru