Kính sợ CHÚA là khởi đầu khôn ngoan

kinh so CHUA khoi dau khon ngoan
Biết chọn đường lối đời mình sao cho đến được kết thúc tốt đẹp đời đời mới là khôn ngoan thật. Nó bắt đầu từ sự nhìn nhận và tôn kính Đức Chúa Trời. Rồi Chúa sẽ nâng tầm tri thức của bạn!

Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.
Châm ngôn 9:10

- Sống tin kính, sống khôn sáng.© 1999-2017 Tinlanh.Ru