Kiêu ngạo đi trước...

kieu ngao di truoc bai hoai theo sau

Tự cao, tự tôn... thật ra đâu thể tự cứu và tự quyết được tương lai đời đời. Ơn phước, tài năng, cơ hội chỉ đến từ ân sủng Chúa mà thôi. Người trúng độc kiêu ngạo nghĩ về mình cao quá lẽ, bị mất ơn trước mặt Chúa Trời và mọi người. Đó là khởi đầu của sự bại hoại.

Hãy nhớ lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cơ 4:6)

Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm ngôn 16:18)

- Sống tin kính, sống khôn sáng.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru