Khi bạn được thúc đẩy bởi tình yêu thương, thế gian sẽ nghe bạn.

Trong các chương trình truyền hình có thể nghe thấy về tình yêu thường xuyên nhất. Tình yêu - một chủ đề của đa số các bộ phim của Hô-ly-út. Tình yêu - là cái lôi cuốn tới mình thế gian này, nhưng dù vậy thế gian lại đi tìm kiếm nó ở nơi mà không thể gặp nó được. Jê-sus đã đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta, khi Ngài nói rằng cần có động cơ đúng đắn để nhận được những kết quả đúng đắn. Đức tin hành động bởi tình yêu thương. Jê-sus nói rằng nếu chúng ta sẽ yêu thương như Ngài đã yêu thương, thì cả thế gian sẽ bị lôi cuốn đến với Ngài. "Ta ban cho các ngươi một là điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta." (Giăng 13:34,35)

Đó là tình yêu mà thế gian không hiểu nổi, nhưng cũng chính tình yêu đó lôi cuốn họ, vì nó đầy dẫy sự tha thứ và tiếp nhận. Tình yêu đó tin tưởng vào chúng ta vào mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Thế gian này đã quên mất Đức Chúa Trời ra sao, và vì thế nên Đức Chúa Trời đã mặc lấy một thân thể và ở giữa chúng ta, tỏ ra Ngài thật sự là như thế nào. Đức Chúa Trời đã cần đến một thân thể để bày tỏ ra tình yêu thương của Mình. Chúng ta hãy cùng dâng thân thể mình, để Đức Chúa Trời sử dụng vào mục đích của Ngài, và chúng ta hãy là những mẫu mực về tình yêu thương.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru