Thành công Phước hạnh

Thi thiên 1:1-3
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức-Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trông gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

 

"Phước": từ đầu tiên của cả quyển Thi thiên đã chứa đựng nội dung của tất cả những gì theo sau. Những phước hạn được bầy tỏ ra trong đó có cả hai hướng: từ Đức Chúa Trời đến với con người và từ con người trở lại với Đức Chúa Trời.

Tiếp theo đó, Đa-vít đã tổng kết tất cả những phước hạnh đã hứa ban cho con người trong một câu ngắn mà đầy sức diễn tả: " mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng." Làm thế nào để có thể trở thành một con người như vậy - được phước của Đức Chúa Trời đến nỗi thành công trong bất cứ việc nào bạn làm? Đa-vít chỉ cho chúng ta năm điều kiện, ba điều kiện đầu tiên là tiêu cực, và hai điều sau cùng - tích cực.

Thứ nhất, những điều tieu cực: bạn không được theo các mưu kế của kẻ dữ; bạn không được đứng trên con đường tội nhân; bạn không được ngồi trong hội của những kẻ nhạo báng. Có một câu hỏi mang tính quyết định: bạn nghe theo lời khuyên của ai? Lời khuyên mà bạn nge theo sẽ định hướng cuộc đời bạn. Nếu những lời khuyên cho bạn đến từ những kẻ chối bỏ các nguyên tắc của Đức Chúa Trời và xem thường các đòi hỏi của Ngài, thì bạn không thể có quyền đòi hỏi phước hạnh của Ngài được.

Thứ hai, những điều tích cực: bạn cần phải vui sướng về luật pháp của Chúa và suy ngẫm về nó ngày và đêm. Nguồn gốc chính của mọi lời khuyên khôn ngoan và công chính - đó là luật pháp của Chúa Trời. Nếu bạn luôn giữ tràn đầy lòng mình và trí óc mình bởi luật pháp của Ngài và sống cuộc đời mình một cách tương xứng với nó, thì khi đó phước hạnh và sự thạnh vượng sẽ là phần mà Đức Chúa Trời dành cho bạn.

Có thể là bạn đã qua mệt mỏi với những thất vọng và thất bại. Thế thì hãy lắng nghe theo những quy luật này. Hãy suy nghĩ về chúng. Hãy áp dụng chúng. Chúng sẽ hành động trong đời sống bạn. Chính Đức Chúa Trời đảm bảo cho thành công của bạn.

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, con sẽ theo gương Đa-vít và nói: "Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi" (Thi thiên 119:24).

Âm điệu thụ cầm của Đa-vít - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru