Bạc luyện trong nồi

Thi thiên 12:6
Các lời Đức-Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi đót bằng gốm, luyện đến bẩy lần.

Những lời đã ban cho chúng ta trong Thánh-Kinh là như thế đó. Chúng là tinh sạch - không chút sai lầm - hoàn toàn đáng tin cậy tuyệt đối. Có thể bạn còn nghi ngờ lời khẳng định này, vì biết rằng những lời đó đến với chúng ta qua những chiếc bình người - qua những con người yếu đuối và có khả năng phạm sai lầm, và chính họ cũng đã từng phạm nhiều sai lầm?

(Thực tế là những sai lầm của họ đã được chép trong Kinh-Thánh.) Vậy thì làm thế nào sứ điệp của Kinh-Thánh lại là bất khả sai và có uy tín tuyệt đối?

Để trả lời cho câu hỏi đó, Đa-vít mô tả một bức tranh minh hoạ rõ nét - đó là bạc được luyện sạch trong nồi đót bằng gốm. (Những lò luyện bạc bằng gốm như vậy vẫn được sử dụng tại các nước Trung cận đông cho đến tận ngày hôm nay.) Trong tranh minh hoạ của Đa-vít có ba thành phần: nồi đót bằng gốm, bạc đã được luyện sạch, và ngọn lửa để luyện sạch.

Nồi đót bằng gốm là biểu hiện của những con người làm công cụ, để qua họ đem đến sứ điệp Thánh-Kinh. Bạc là biểu hiện của chính sứ điệp đó. Ngọn lửa luyện biểu hiện cho công việc mà chính Đức Thánh Linh đã làm. Bạc đã được luyện "bẩy lần". Con số bẩy trong Thánh-Kinh có liên quan đặc biệt đến Đức Thánh Linh. Thí dụ, Giăng ở đảo Bạt-mô đã nhìn thấy Đức Thánh Linh như một cái đèn có bẩy ngọn lửa (Khải huyền 4:5). Thứ nữa, số "bẩy" ám chỉ sự đầy đủ, hay là sự hoàn hảo.

Những lời Thánh-Kinh đi ra với chúng ta thông qua những chiếc bình gốm - con người đã được luyện sạch hoàn toàn bởi ngọn lửa Đức Thánh Linh. "Cặn" của những lỗi lầm con người đã hoàn toàn bị thiêu huỷ. Chúng là tinh sạch.

"Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời." (2 Phi-e-rơ 1:21).

Lời đáp của đức tin: "Luật pháp của miệng Chúa phán là quí cho tôi, hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc " (Thi thiên 119:72).

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru