Những gì bạn gieo và gặt

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải

Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mặt

Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác

Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu© 1999-2017 Tinlanh.Ru