Trở nên con người mới.

SmithWigglesworthKinh Thánh không kể chuyện nước đôi. Nó nói lên chân lý. Tôi muốn các bạn nhận biết chân lý, và chân lý sẽ khiến bạn được tự do. Chân lý là gì? Chúa Jê-sus đã nói "Ta là con đường, chân lý, và sự sống" (Giăng 14:6) "Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." (Giăng 7:38). Ngài phán như vậy chỉ về Đức Thánh Linh sẽ được ban cho họ sau khi Chúa Jê-sus sẽ được vinh hiển.
Trong Kinh Thánh tôi không tìm thấy gì ngoài sự thánh sạch, còn trong thế gian - không thấy gì ngoài sự trần gian. Vì thế, nếu tôi sống trong thế gian, tôi sẽ trở nên như người thế gian, nhưng, một mặt khác, nếu tôi sống theo Kinh Thánh, tôi sẽ trở nên thánh. Đây là chân lý, và chân lý này sẽ khiến bạn được tự do.
Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể đổi mới bạn. Ngài có thể ban cho bạn lòng căm ghét tội lỗi và lòng yêu mến sự công bình. Ngài có thể tẩy đi lòng cay đắng và lòng thù hận, lòng tham lam và sự cáu giận, và sẽ khiến bạn nên thánh bởi quyền năng của huyết Ngài cho đến nỗi bạn trở nên trong sạch, toàn vẹn trong sạch, trong sạch trong ý nghĩ, trong sức mạnh và trong hành động - trong sạch tuyệt đối. Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường sống, và tôi thật mong muốn làm sao cũng chỉ được cho bạn cứ như đây là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi.
Chúa Jê-sus - đó là điều tốt lành nhất cho bạn, và ngày hôm nay bạn có thể tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu thế và Đức Chúa của mình, nếu bạn còn chưa quen biết Ngài. Đức Chúa Trời đã phó Con Ngài vì cớ tội lỗi của bạn và vì cớ tội lỗi của cả thế gian.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru