Bạn là người có đặc quyền

SmithWigglesworthBạn có thể có được một liên minh siêu phàm, những mối quan hệ thiên thượng, và một quyền năng mà sẽ luôn nhắc cho bạn rằng Đức Chúa Trời khiến mọi sự phục dưới chân bạn khi bạn cùng cai trị với Đấng Christ. Tôi nhớ đến trường hợp khi Chúa Jê-sus khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết.  Trong khu hầm mộ mọi người đầy dẫy sự vô tín, và vì cớ sự vô tín của họ mà Chúa Jê-sus đã khóc. Ngài không khóc vì La-xa-rơ đã chết, vì chính Nhài là sự sống lại và sự sống, nhưng sự vô tín đã khiến Ngài đau đớn trong lòng, và Ngài đã khóc.
Kết quả của chiến thắng vinh hiển đó là một liên minh vĩ đại với Đức Chúa Trời Cha. Ngài nói với Cha Mình: "Thưa Cha, Tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời Tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời Tôi luôn, nhưng Tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng xung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến." (Giăng 11:41,42)
Ôi, những chân lý mới phước hạnh làm sao!
Thư thứ nhất của Giăng (đoạn 5 câu 15) cũng động viên tôi một cách mạnh mẽ. Nếu tôi biết rằng Ngài nghe tôi - thì lời cầu nguyện của tôi đã đẹp lòng Ngài.
Và biết rằng không có bất cứ một sức mạnh nào trong thế gian này có thể cướp đi chân lý đó của chúng ta, bạn đang có đặc quyền bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Chiên con.
Ngợi khen Chúa!

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru



© 1999-2017 Tinlanh.Ru