Đức tin sống động

Để nhận biết được sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời, cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta một mức độ mà không thể đo lường bằng các thước đo thông thường được. Tôi đã được mời gọi đến mức độ đó - mức độ của Đức Chúa Jê-sus Christ ở trong tôi. Bạn không thể tự mình tẩy sạch mình được, chỉ có huyết Chúa Jê-sus Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống tẩy sạch bạn khỏi mọi tội lỗi. Khi bạn ở trong mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, tội lỗi sẽ bị đạp đổ. Trong Tin lành theo Mác (11:14) Chúa Jê-sus thấy cây vả chỉ có toàn lá và phán với cây đó: "Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe thấy sự ấy" (Mác 11:14).
Sang sáng ngày hôm sau, đi ngang qua chính chỗ đó, họ nhìn thấy cây vả đã khô đến tận rễ. Con Đức Chúa Trời đã phán một lời và cây đó đã chết khô đi. Chúa Jê-sus đã phán: "Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời" (Mác 11:22). Chúng ta - sự sống của Ngài. Chúng ta - chi thể của thân thể Ngài. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, và không thể trụ lại được nơi kín nhiệm của Đức Chúa Trời nếu không có sự thánh sạch và không đầy dẫy Lời Chúa.
"Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." (Hê-bơ-rơ 4:12)
Một trong những đặc tính tuyệt vời nhất của Lời Chúa -  đó là nó phân xét tư tưởng và những ý định trong lòng. Ôi, hãy để cho Lời Chúa chiến thắng hoàn toàn trong thân thể bạn, để nó được chấn động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru