Bàn tiệc Chúa

david_harp_sChúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.- Thi thiên 23:5

Tất cả những điều gì chứa đựng trong câu Kinh thánh này, cũng như trong những câu trước đó, là hệ quả của những mối quan hệ vĩ đại là nền tảng, được công bố ở trong câu đầu tiên: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Khi những mối quan hệ đó đã được thiết lập trong đời sống chúng ta, thì bông trái của nó trong đời sống mỗi một chúng ta có thể có được giống như là của Đa-vít.

Câu thứ năm được trích dẫn ở đây đã bày tỏ ra ba phương diện của sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho chúng ta: bàn được dọn sẵn, đầu chúng ta được xức dầu, và chén chúng ta đầy tràn. Lúc đầu có thể cho rằng ở đây nói về một tình huống mà mọi sự điều diễn ra theo như ý chúng ta, và chúng ta không phải gặp một nan đề hay sự chống đối nào. Nhưng thực tế là hoàn toàn ngược lại! Tất cả những phước hạnh tràn trề đó Chúa ban cho chúng ta “trước mặt kẻ thù nghịch” của chúng ta. Rất quan trọng phải nhận thức ra được rằng sự có mặt của kẻ thù chúng ta cũng không thể cản trở chúng ta vui hưởng sự chu cấp đầy đủ của Đức Chúa Trời.

Ngược lại, chính trong những tình huống như vậy Đức Chúa Trời đặc biệt thích thể hiện quyền năng và sự dư dật của Ngài. Ngay trước mặt kẻ thù của chúng ta Đức Chúa Trời dọn bàn tiệc Ngài cho chúng ta. Sau đó Ngài nói với kẻ thù chúng ta: “Đây là sự chu cấp của Ta cho con cái của Ta. Chúng nó sẽ được thưởng thức điều này ngay trước mắt các người, và các ngươi chẳng thể nào làm hại hoặc cướp đi được.”

Mặc dù vậy, đôi khi chúng ta thường bị cám dỗ dời mắt mình khỏi Chúa mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào kẻ thù mình. Khi đó chúng ta bắt đầu nói: “Tôi biết, giá như mà không có những kẻ thù nghịch này thì Đức Chúa Trời đã chúc phước và chu cấp cho tôi rồi.” Thay vào đó chúng ta phải có một thái độ như thế này: “Nhờ có những kẻ thù tôi càng trông đợi những điều tốt nhất từ Đức Chúa Trời.”


dining_room_table

Lời đáp của đức tin:

Tôi sẽ không để cho sự sợ hãi trước kẻ thù nghịch cản trở tôi vui hưởng mọi điều tốt nhất từ Chúa mà Ngài đã chu cấp cho tôi.

 

trích sách Âm điệu thụ cầm của Đa-vít - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru