Bạn được định sẵn để sống cùng Jê-sus, truyền giảng, chữa lành kẻ bệnh và đuổi quỉ.

Chính Đức Chúa Trời đã gợi ý cho chúng ta rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta, bất kể ta đi đâu trong thế giới này. Ngài cũng gợi ý cho chúng ta rằng bất cứ đâu ta đi, ta sẽ đi với tư cách những bác sĩ. Đức Chúa Trời chưa bao giờ sai môn đệ của Ngài đi mà không truyền lệnh chữa bệnh, dù đó là căn bệnh thân thể hay tâm hồn.

Cũng chính một quyền năng đã từng ở trong Phi-e-rơ, cũng một quyền năng đã từng ở trong Phao-lô, cũng chính một quyền năng đang ở trong T.L. Osborn, bây giờ đang ở trong tôi và bạn và trong mỗi một tín đồ, nếu chúng ta dám dạn dĩ bước theo nó và rao truyền nó.

Một bác sĩ phải đi học đại học y khoa, và sau bẩy năm học ông ta được nhận bằng. Sau đó chúng ta tin tưởng đặt sự sống mình vào đôi tay ông ta và tiếp nhận những lời khuyên của ông ta để giữ sức khoẻ mình. Chúng ta tin vào ông ta, vì ông có tấm bằng. Chúa Jê-sus cũng cấp bằng bác sĩ cho chúng ta. Bằng của Ngài cấp cho bất kỳ ai xứng đáng. Làm sao bạn có thể trở nên xứng đáng? Hãy quyết định là người tin. Jê-sus nói: "Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành." (Mác 16:17,18)

Chúng ta đã được giao làm việc đó. Đây không phải là lời đề nghị hoặc là một trong các phương án để lựa chọn, mà là những chỉ dẫn cụ thể cho người hầu việc Tin lành. Đức Chúa Trời hằng sống không muốn để lời Ngài được lan truyền một cách cũng giống như các tôn giáo hay triết học giả dối. Ngài muốn để cho những nhu cầu của con người được đáp ứng bởi yếu tố siêu nhiên mà Ngài đã đặt vào trong Tin lành, như một sức mạnh để cứu giúp trong mọi hoàn cảnh. Ngài đã ban sức mạnh đó cho chúng ta để chúng ta sử dụng nó.

"Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi." (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4)

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - N.D. - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru