Jê-sus - trung tâm của lịch sử

Đời sống bạn quay xung quanh điều gì?

Có hàng triệu những ý tưởng tuyệt vời và có rất nhiều việc mà bạn có thể làm trong đời, nhưng nếu bạn muốn hiểu được tầm quan trọng của bản thân, thì cuộc gặp gỡ với Jê-sus phải là xuất phát điểm của lịch sử và của đời bạn. Chúa Jê-sus đã đến để làm gì? Để ban cho chúng ta sự sống. Sự sống nào? Kiểu mới, với chất lượng mới.

Nếu bạn muốn thành sự sáng cho thế gian, bạn phải tin rằng Jê-sus là sự sáng cho thế gian. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến với tôn giáo, Ngài kêu gọi chúng ta đến với Jê-sus. Chúng ta không nên giương cao ngọn cờ của Hội thánh hay là của giáo phái, mà phải giương cao ngọn cờ tình yêu thương mà Jê-sus đã tỏ ra trong thân thể xác thịt, đã gánh lấy những tội lỗi của cả loài người, kể cả của tôi nữa.

Chúa Jê-sus là ai? Ngài được công bố là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Vật hy sinh cho những kẻ tội nhân. Khi bạn chỉ lên Ngài, mọi sự bắt đầu thay đổi.

Chúa Jê-sus là ai? Ngài tỏ ra cho chúng ta Đức Chúa Trời.

Ngài đã đến làm gì? Để bày tỏ ân điển và lẽ thật (ơn lành và chân lý) trong một thân thể con người, để cho chúng ta có thể thấy được ân điển và lẽ thật hành động như thế nào.

Khi bạn tìm gặp Jê-sus, bạn sẽ gặp trung tâm và mục đích của đời mình.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru