Khi Đức Chúa Trời nói, thì Ngài vẫn chưa nói tiếp khi nào bạn chưa chịu hành động.

Những môn đồ đầu tiên cũng là những con người bình thường. Đúng là họ cũng có khuynh hướng tự cao, kiêu ngạo, và những thiếu sót mà chúng ta có. Vì cớ sợ hãi và hoảng hốt họ đã bỏ rơi Jê-sus nơi thập tự và sau đó lại quyết định đi về đánh cá, nhưng do lòng thương xót của Mình Ngài đã sống lại và hiện ra cho họ trong 40 ngày, gây lại đức tin trong lòng họ. Trong tiềm thức mình, các môn đồ vẫn còn hình dung vương quốc Đức Chúa Trời một cách sai lầm. Họ vẫn còn nghĩ rằng Jê-sus đang định thiết lập một vương quốc trên đất này, mà trong đó họ sẽ được là những người cầm quyền. Đó là câu hỏi đầu tiên của họ: "Có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?" Chúa Jê-sus đã phải sửa đổi lại suy nghĩ của họ. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của mình, làm xong phần việc của mình. Bây giờ vấn đề không phải là Ngài sẽ làm gì nữa, mà là họ sẽ làm gì.

Jê-sus đã nói giống như sau: "Đừng có bận tâm về chuyện vương quốc. Nhưng Ta sẽ ban Đức Thánh Linh và quyền năng cho các ngươi, để các ngươi làm được điều gì đó cho cái đó." (Xem Công vụ 1:8). Khi các môn đồ còn đang đứng ngửa mặt nhìn lên trời và đoán mò xem phải làm gì, thì các thiên sứ đã phải giúp cho họ tỉnh lại bằng cách nhắc rằng: "Các ngươi còn đứng đây làm gì? Hãy đi và hành động đi!"

Người ta đôi lúc ngạc nhiên vì sao Đức Chúa Trời không hành động, trong khi đó Đức Chúa Trời ngạc nhiên vì sao người ta không hành động. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền năng để làm việc mà Ngài làm. Đó là quyền lực giày đạp trên bệnh tật, trên các ác thần, nhưng không phải là trên những người khác. Nào, chúng ta đừng để cho mình bị bắt gặp còn đang đứng nhìn trời khi mà Jê-sus quay trở lại. Nào, chúng ta đừng bận tâm về chuyện giành phần trong vương quốc, mà bận tâm về chuyện làm sao đưa được Quốc Vương vào trong lòng mọi người.

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru