Người nữ - sứ đồ

Những lãnh đạo tôn giáo trên phần lớn lãnh thổ thế giới phương Tây đã phủ nhận sự đóng góp của người nữ, nhưng chính họ là sức mạnh to lớn mà Đức Chúa Trời đang nhấc dậy trong thế hệ chúng ta. Sao chúng ta lại có thể hạn chế chúa Jê-sus trong người nữ? Sao chúng ta có thể nói là Đức Thánh Linh trong người nam thì mạnh mẽ, còn trong người nữ thì yên lặng?

Người nữ có dạ để sanh con, nhưng họ cũng có cái đầu để suy nghĩ. Họ cũng biết đọc như những người nam, và nếu bạn nhìn vào bất cứ một lĩnh vực xã hội nào, cũng có những người nữ. Họ giữ những vị trí giám đốc các ngân hàng. Họ có mặt trong hàng ngũ các bác học tiên phong. Họ có họ vị bác học. Họ có mặt trong số các tổng thống. Những bác sĩ tốt nhất và những chuyên viên (administrator) của các bệnh viện - là những người nữ, nhưng mặc dù vậy Hội Thánh hạ thấp phụ nữ và dành cho họ vai trò kém quan trọng hơn.

Đã đến lúc chúng ta phải trưởng thành lên, và thừa nhận rằng Chúa Jê-sus vẫn là một ở trong người nữ cũng như trong người nam. Nhưng điều đó sẽ chưa xảy ra cho đến khi người nữ chưa bắt đầu tự mình lập ra các Hội Thánh và bắt đầu mở các trường Thánh-Kinh, để những người nam phải thừa nhận họ cũng là những người cộng sự bình đẳng trên cánh đồng của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời nhìn vào con người như thế nào? Ngài có bận tâm khi phải phục vụ qua người nam hay là người nữ không? Tất nhiên là không, và vì thế cho nên bạn cũng không nên bận tâm về việc đó. Hãy thay từ "nói tiên tri" bằng "truyền giảng". Khi người nữ truyền giảng, thì chị ta có là một sứ giả của Đức Chúa Trời kém hơn người nam hay không? Không. Thậm chí nếu bạn tưởng rằng Kinh-Thánh không cho phép người nữ dậy dỗ, thì chúng ta cũng hãy cho phép họ truyền giảng. Kinh-Thánh không ngăn cấm ai truyền giảng, và lại càng khuyến khích việc nói tiên tri.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru