Nếu bạn có thể thấy...

Phep-la-trong-mot-bong-hoa
Tinlanh.Ru - Nếu bạn có thể thấy...

Nếu bạn có thể nhìn thấy phép lạ ở trong một bông hoa, cả thế giới sẽ thay đổi!

Bạn có thể cảm nhận nhiều hơn về Đấng Tạo hóa

Rô-ma 1:20 Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; (bản TTHĐ)

Bạn có thể cảm nhận hơn về lòng Chúa quan tâm đến mình:

Ma-thi-ơ 6:
28 ... Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;
29 nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.
30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!

------------

Tinlanh.Ru
P.S. Nếu các bạn nhận được sự gây dựng, hãy giúp chúng tôi rao truyền sứ điệp này bằng cách bấm LIKE (Thích) và SHARE (Chia sẻ) hoặc tự TAG (găn thẻ ảnh) chính mình để giới thiệu cho ai đó trong những bạn bè của mình cùng được đọc. Cảm ơn các bạn!
------------© 1999-2017 Tinlanh.Ru