Đừng từ bỏ hy vọng...

Cac-nguoi-se-tim-ta-va-gap-duoc
Bạn thân mến,

Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, vì đã có lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trong mọi hoàn cảnh mà bạn chưa tìm ra lối thoát, ấy là vì bạn chưa tìm trong Chúa mà thôi...

Giê-rê-mi 29
11 Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.
13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.

Nhưng nếu bạn quay về tìm kiếm Chúa hết lòng, bạn sẽ tìm gặp được sự đáp lời giải cứu của Ngài.

Nguyện xin Chúa dẫn dắt mọi ngả đường chúng ta đều quy tụ về với tình yêu thương Ngài!

MS Quốc Hùng. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru