Thi thiên 23:1
Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì...

Tôi không bao giờ đọc những lời quen thuộc này mà lại không với cảm xúc bàng hoàng. Sự quen thuộc không hề giảm bớt di tác động của chúng. Đa-vít có được một sự bình tâm đáng kinh ngạc làm sao! "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì". Trong đời tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một nhu cầu nào mà sẽ không được đáp ứng, cho dù đó là nhu cầu như thế nào đi chăng nữa. Cho dù nó là nhu cầu thuộc linh, thuộc thể, hay là tài chính - sự đáp ứng đã được đảm bảo. "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!"


Thi thiên 23:4
Dầu tôi khi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai hoạ nào, vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Mọi điều mà Đa-vít nói đến trong Thi thiên này là hệ quả của câu khẳng định đầu tiên: "Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi." Mọi sự bắt nguồn từ những quan hệ trực tiếp, rieng tư với Đức Chúa Trời - Đấng chăn giữ của mình.


dprince_bio"Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức-Giê-hô-va nâng đỡ tôi.
Tôi sẽ không nao muôn người, vây tôi khắp bốn bên." (Thi thiên 3:5-6)
"Hỡi Đức-Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn." (Thi thiên 4:8)

"Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến." (Thi thiên 127:2)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru