Cuộc chiến thuộc linh - ISOM - D5

Article Index

Cuộc chiến thuộc linhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ năm (D5):

D5. CUỘC CHIẾN THUỘT LINH

Tác giả: Dean Sherman

 

 

Bài 1: NỀN TẢNG THÁNH KINH VỀ CUỘC CHIẾN THUỘC LINH.

LỜI GIỚI THIỆU:
Có một sự khao khát lớn lao trên khắp thế giới để hiểu biết về thế giới thuộc linh. Trong các cuộc hội thảo trên thế giới, người ta thường hỏi làm thế nàọ thực thi đúng chức năng để ảnh hưởng một cách tích cực vào thế giới thuộc linh. Đây là một chủ đề quan trọng và hấp dẫn. Cũng có nhiều người không có quân bình về lĩnh vực này.
Chúng ta hãy cùng nhìn vào lời Đức Chúa Trời để tìm hiểu về nền tảng cho cuộc chiến thuộc linh.

DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh văn : Eph Ep 6:10-13.
Đây là phân đoạn nền tảng trong Kinh Thánh về đề tài "cuộc chiến thuộc linh".

I. Sự thực tế về cuộc chiến thuộc linh :
A. Cuộc chiến thuộc linh là thực tế của đời sống đối với mọi người.
1. Để ý trong Kinh Thánh, lời chúa phán :

"Phải làm mạnh dạn trong Chúa"
"Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời"
"Chúng ta hãy đánh trận"
2. Cuộc chiến thuộc linh là một thực tế đối với mọi người.
B. Hiểu biết rằng chúng ta tham gia trong cuộc chiến thuộc linh sẽ giúp đỡ chúng ta:
1. Hiểu biết là một phần chính trong sự đắc thắng của chúng ta.
2. Người ta sợ hãi, bởi vì họ không biết điều gì diễn ra tại đó.
Cuộc chiến thuộc linh này liên quan đến mọi người, nó không phải là một sự kêu gọi đặc biệt và nó cứ tiếp diễn 24 giờ mỗi ngày.
3. Trở thành một cơ đốc nhân là được ở trong Chúa (6:10 ).
4. Được ở trong Chúa thì được mạnh dạn trong quyền năng của Ngài.
5. Cuộc chiến thuộc linh phải trở nên một bối cảnh chính để giúp chúng ta biết mình là ai và sống với một đáp ứng đúng.

II. Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết. (6:12 )
A. Tất cả chúng ta đều biết đánh trận như thế nào. Chúng ta có 2000 năm lịch sử trong công việc này.
1. Bởi vì chúng ta là người đánh trận, nếu chúng ta không biết đánh trận với ma qủi, thì chúng ta sẽ đánh trận với con người. Đây là một chiến thuật chính của kẻ thù.
2. Nếu chúng ta đánh trận với con người, chúng ta đang ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới thuộc linh.
B. Con người chẳng bao giờ là kẻ thù cả.
1. Giáo phái khác cũng không phải là kẻ thù.
2. Chủng tộc khác cũng không phải là kẻ thù.
3. Sắc tộc khác cũng không phải là kẻ thù.
4. Nếu chúng ta hiệp một, chúng ta sẽ có một ảnh hưởng chính yếu chống lại quyền lực của sự tối tăm.
C. Cuộc chiến không ở trong thế giới tự nhiên nhưng là trong thế giới siêu nhiên.
1. Đây không phải là một cuộc chiến về trí tuệ, cảm xúc hay một khía cạnh vật lý cụ thể nào, nhưng nó xảy ra trong thế giới thuộc linh.
2. Có 2 câu hỏi, chúng ta nên đặt cho chúng ta mỗi ngày:
a. Tôi đang ảnh hưởng thế giới thuộc linh như thế nào?
b. Thế giới thuộc linh đang ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

III. Chúng ta phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời Tại sao? (6:11 ).
A. Để chúng ta có thể đứng vững mà địch lại những mưu kế của ma qủi.

1. Chúng ta đang đánh trận nghịch cùng những kế hoạch và chiến lược của ma qủi.
2. Nếu có những kế hoạch, có nghĩa có một trí tụê đằng sau những kế hoạch này. Nếu có trí tuệ, thì phải có một nhân cách.
B. Những khái niệm về tốt lành và gian ác.
1. Khái niệm không theo Thánh Kinh:
Tất cả điều thiện và điều ác là những hệ thống năng lực không nhân cách.
2. Khái niệm theo Kinh thánh:
a. Tất cả điều thiện và điều ác đều xuất phát từ những nhân cách.
b. Trong vũ trụ, mọi điều tốt lành đều đến từ Thượng Đế.
c. Trong vũ trụ, mọi gian ác đều đến từ những nhân cách.
d. Có những nhân cách thuộc con người và những nhân cách thuộc về ma qủi ảnh hưởng lên con người.
e. Nếu ma qủi có nhân cách, có nghĩa:
- Ma qủi nói được: cuộc chiến thuộc linh là nhận biết khi nào kẻ thù nói chuyện với mình.
- Ma qủi nghe được: ma qủi nghe những điều chúng ta nói và lên kế hoạch để hành động.
- Ma qủi suy nghĩ được và có lý luận.
Bản chất của cuộc chiến thuộc linh là gì?
f. Đó là cuộc chiến thuộc linh chống lại những nhân cách biết suy nghĩ và trò chuyện.
g. Gia-cơ 4: 7 "Hãy chống trả ma qủi, thì nó sẽ lánh xa anh em".
h. Mọi khía cạnh của tà thuật và phù thủy trong thế giới chứng tỏ rằng có những chiến lược.
Cuộc chiến thuộc linh là học biết cách nhận diện ra những chiến lược của kẻ thù. Đó là sự khước từ hợp tác với những chiến lược đó, và chống lại những chiến lược đó một cách tích cực trong Danh Chúa Jesus.

IV. Hiểu biết cách nhận diện những chiến lược của kẻ thù.
A. Bạn hãy tự đặt câu hỏi sau:
"Bạn sẽ làm gì nếu bạn là ma qủi?"
B. Nhìn vào bản tính của ma qủi:
1. Ma qủi là ai?
a. Ma qủi là kẻ kiện cáo.
b. Ma qủi là kẻ hủy diệt.
c. Ma qủi đến để giết.
2. Khi nào bạn thấy những điều giống như vậy, bạn biết rằng đó là những chiến lược của ma qủi.
3. Nhìn vào những điều kiện: Có điều gì đã diễn ra trong nhiều năm trong Hội Thánh và trong gia đình?
4. Khi chúng ta cầu hỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những kế hoạch và chiến lược. Để rồi chúng ta biết nơi nào để tham gia trong cuộc chiến thuộc linh.

THẢO LUẬN NHÓM:
1. Tự hỏi, có điều gì tiêu cực đã diễn ra cho bản thân, gia đình và Hội Thánh trong những năm qua?
2. Chia xẻ điều này với từng người trong nhóm.
3. Cầu nguyện cho nhau, để Chúa mở mắt bạn về sự hiểu biết, và chỉ cho bạn thấy những chiến lược của ma qủi trong những lãnh vực này.
4. Sau đó, cầu nguyện cụ thể để hủy phá những chiến lược của ma qủi.

TỰ NGHIÊN CỨU:
1. Liệt kê những điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn.
2. Liệt kê những điều hoặc ý tưởng ma qủi có thể đề nghị bạn.
3. Làm sao nhận biết tiếng phán của Đức Chúa Trời khỏi tiếng nói của ma qủi?
4. Làm sao bạn giải quyết với những lời đề nghị hoặc những tư tưởng của ma qủi? (Gia Gc 4:7)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru