Nỏ thần...

stronginthelord_smallThời nhỏ, chúng ta ai cũng được học bài học lịch sử xa xưa về truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương, là một thứ vũ khí lợi hại đã giúp cho nước Âu Lạc (tiền thân của Việt nam) giành chiến thắng trong những cuộc tấn công của giặc ngoại xâm phương Bắc.

Còn trong lịch sử hiện đại, cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau khi bom nguyên tử được chế tạo ra, Nhật bản đã phải nếm mùi sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của nó, đến nỗi mất hết ý chí chống cự, mà phải đầu hàng sớm kết thúc chiến tranh.

Ưu thế về vũ khí luôn đảm bảo ưu thế cho quân đội trong bất kỳ cuộc tranh chấp nào, cho nên không lạ gì mà thế giới không ngừng chạy đua vũ trang, chi những khoản tiền khổng lồ để trang bị cho quân đội mình được tiên tiến nhất.

Khi nhớ lại những điều là hiển nhiên ấy trong xã hội con người, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời trang bị cho quân đội của Ngài trong những cuộc chiến.

Thí dụ, trong cuộc chiến lớn điển hình, Kinh thánh có ghi lại rõ ràng những lời của Đức Chúa Trời truyền dặn tướng Giô-suê, trước khi ông sẽ phải lãnh đạo quân đội Y-sơ-ra-ên vào đánh chiếm miền đất hứa cho dân tộc mình. Xứ Ca-na-an lúc đó nằm trong tay các nhóm dân bản xứ, họ đều là giống người to lớn giềnh giàng, rất thiện chiến, mạnh dạn, mưu lược, và ở trong những thành trì vững chắc.

Lẽ ra, theo cách nghĩ truyền thống của con người, để đảm bảo ưu thế để giành chiến thắng, lúc này Đức Chúa Trời nên cung cấp cho Giô-suê một sáng chế vũ khí bí mật, kiểu như nỏ thần của An Dương Vương chẳng hạn. Có phải là dân sự Chúa sẽ dễ dàng đánh thắng kẻ thù và vinh quang Ngài càng lừng lẫy hơn không?

Tuy nhiên, chúng ta biết là Đức Chúa Trời không soi dẫn những "phát minh" vũ khí giết người, "công lao" các phát minh đó đều thuộc về đầu óc con người cả. Dù vậy, để giúp dân sự của Ngài chiến thắng, Chúa vẫn có chỉ dẫn cụ thể cho Giô-suê về một thứ vũ khí siêu phàm.

 

Giô-suê 1

7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

 

Đoạn Kinh thánh này thường được trích dẫn, trở thành quen thuộc đến nỗi chúng ta quên mất rằng đây chính là những chỉ thị quan trọng nhất trước cuộc đại chiến. Lời Chúa chính là vũ khí bí mật đó! Vũ khí để chiến thắng trong cả thế giới thuộc linh và thuộc thể. Nó sản sinh ra đức tin, là thứ bất khả chiến bại! Đó là áo giáp thần, khiên thần, kiếm thần cho mỗi người tin Chúa (xem Ê-phê-sô 6)! Noi theo tinh thần của những lời này, trong lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên đã có biết bao nhiêu chiến thắng bằng phép lạ của Đức Chúa Trời.

Thời xưa An Dương Vương cuối cùng vẫn mắc mưu mà mất bí mật về vũ khí rồi sau đó là đất nước vào tay kẻ thù. Nhưng một khi chúng ta biết nắm vững lời Chúa và cẩn thận làm theo, chúng ta sẽ chinh phục được mọi thử thách trong đời mình và giữ vững được mọi thành quả, giống như Giô-suê đã làm được.

 

Ms Quốc Hùng

 

Thời nhỏ, chúng ta ai cũng được học bài học lịch sử xa xưa về truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương, là một thứ vũ khí lợi hại đã giúp cho nước Âu Lạc (tiền thân của Việt nam) giành chiến thắng trong những cuộc tấn công của giặc ngoại xâm phương Bắc.

Còn trong lịch sử hiện đại, cuối cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, sau khi bom nguyên tử được chế tạo ra, Nhật bản đã phải nếm mùi sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của nó, đến nỗi mất hết ý chí chống cự, mà phải đầu hàng sớm kết thúc chiến tranh.

Ưu thế về vũ khí luôn đảm bảo ưu thế cho quân đội trong bất kỳ cuộc tranh chấp nào, cho nên không lạ gì mà thế giới không ngừng chạy đua vũ trang, chi những khoản tiền khổng lồ để trang bị cho quân đội mình được tiên tiến nhất.

 

Khi nhớ lại những điều là hiển nhiên ấy trong xã hội con người, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời trang bị cho quân đội của Ngài trong những cuộc chiến.

 

Thí dụ, trong cuộc chiến lớn điển hình, Kinh thánh có ghi lại rõ ràng những lời của Đức Chúa Trời truyền dặn tướng Giô-suê, trước khi ông sẽ phải lãnh đạo quân đội Y-sơ-ra-ên vào đánh chiếm miền đất hứa cho dân tộc mình. Xứ Ca-na-an lúc đó nằm trong tay các nhóm dân bản xứ, họ đều là giống người to lớn giềnh giàng, rất thiện chiến, mạnh dạn, mưu lược, và ở trong những thành trì vững chắc.

 

Lẽ ra, theo cách nghĩ truyền thống của con người, để đảm bảo ưu thế để giành chiến thắng, lúc này Đức Chúa Trời nên cung cấp cho Giô-suê một sáng chế vũ khí bí mật, kiểu như nỏ thần của An Dương Vương chẳng hạn. Có phải là dân sự Chúa sẽ dễ dàng đánh thắng kẻ thù và vinh quang Ngài càng lừng lẫy hơn không?

 

Tuy nhiên, chúng ta biết là Đức Chúa Trời không soi dẫn những "phát minh" vũ khí giết người, "công lao" các phát minh đó đều thuộc về đầu óc con người cả. Dù vậy, để giúp dân sự của Ngài chiến thắng, Chúa vẫn có chỉ dẫn cụ thể cho Giô-suê về một thứ vũ khí siêu phàm.

 

Giô-suê 1

7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

 

Đoạn Kinh thánh này thường được trích dẫn, trở thành quen thuộc đến nỗi chúng ta quên mất rằng đây chính là những chỉ thị quan trọng nhất trước cuộc đại chiến. Lời Chúa chính là vũ khí bí mật đó! Vũ khí để chiến thắng trong cả thế giới thuộc linh và thuộc thể. Nó sản sinh ra đức tin, là thứ bất khả chiến bại! Đó là áo giáp thần, khiên thần, kiếm thần cho mỗi người tin Chúa (xem Ê-phê-sô 6)! Noi theo tinh thần của những lời này, trong lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên đã có biết bao nhiêu chiến thắng bằng phép lạ của Đức Chúa Trời.

 

Thời xưa An Dương Vương cuối cùng vẫn mắc mưu mà mất bí mật về vũ khí rồi sau đó là đất nước vào tay kẻ thù. Nhưng một khi chúng ta biết nắm vững lời Chúa và cẩn thận làm theo, chúng ta sẽ chinh phục được mọi thử thách trong đời mình và giữ vững được mọi thành quả, giống như Giô-suê đã làm được.© 1999-2017 Tinlanh.Ru