Những nền tảng đức tin - ISOM - A1

Article Index

Nhung nen tang duc tinXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt  giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa. 

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan  ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ nhất (A1):

A1. NHỮNG NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN

Tác giả: Bayless Conley

 

Phần 1: KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI

LỜI GIỚI THIỆU
Chữ Kinh Thánh có nghĩa là quyển sách. Nó gồm có 66 sách riêng biệt được trình bày dưới nhiều dạng văn chương như: thư tín, lịch sử, tường thuật, thi thơ, thi ca và thời kỳ tận thế nhưng cùng một chủ đề. Đức Chúa Trời đã biên soạn Kinh Thánh trong thời gian hơn 1500 năm - từ 1400 T.C. đến 100 S.C. Có 40 trước giả bao gồm những người chăn chiên, ngư dân, những chiến binh, những thầy tế lễ, các tiên tri, các vị vua, bác sĩ, học giả và quan tửu chánh. Một văn chương về lẽ thật đa dạng, ảnh hưởng đến từng thế hệ của mọi nền văn hóa, mọi quốc gia và bộ tộc, như vậy chỉ có thể kết lại với nhau bởi bàn tay của Đức Chúa Trời.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. KINH THÁNH LÀ LỜI VÔ NGỘ (Không bao giời sai lầm) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
IITi 2Tm 3:16, 17: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và được trang bị để làm mọi việc lành.
Kinh Thánh được hà hơi bởi Đức Chúa Trời .
Lời trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước đều đến từ Đức Chúa Trời (IIPhi 2Pr 1:20, 21).
Kinh Thánh là chân thật, vì Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời (Thi Tv 19:8).
Kinh Thánh là qui tắc và là kim chỉ nam của chúng ta .
Kinh Thánh là cuốn sổ cá nhân của Đấng Chủ Tể chỉ dẫn cách sống và tận hưởng đời sống.
Trong những lời gởi cho Ti-mô-thê ở trên. Phao-lô nói Kinh Thánh rất hữu ích .
Vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh phải có uy quyền tuyện đối trên mọi vấn đề của chúng ta.
Kinh Thánh là quyển sách của ý tưởng của Đức Chúa Trời (EsIs 55:7-11).
Đức Chúa Trời và Lời Ngài là một (GiGa 1:1).
Đức Chúa Trời không hề thay đổi và Lời của Ngài cũng vậy (IPhi 1Pr 1:24, 25; Thi Tv 33:10, 11).
Lời của Đức Chúa Trời là hoàn hảo (Thi Tv 12:6).
Lời Đức Chúa Trời đem đến những giải pháp cho tất cả mọi nan đề của đời sống .
Lời Chúa có quyền năng
Lời Chúa làm cho sự sống thuộc linh tăng trưởng (IPhi 1Pr 2:2).
Lời Chúa làm chúng ta được tự do và trở nên môn đồ của Chúa Jêsus (GiGa 8:31, 32).
Lời Chúa tạo nên đức tin (RoRm 10:17).
Lời Chúa thay đổi sự suy nghĩ và gây ra một sự biến đổi trong đời sống chúng ta (RoRm 12:1, 2).
Lời Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống thuộc linh và sự phát triển như một Cơ Đốc Nhân (Mat Mt 4:4).
Lời Chúa chứa đựng những lời hứa cho mọi điều chúng ta cần (IPhi 1Pr 1:3, 4).
Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Chúa. Ngài cũng làm việc trong lòng và trí của chúng ta qua Lời của Ngài (ITe1Tx 2:13).

II. BA NGÔI: MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TỎ RA TRONG BA THÂN VỊ
Cơ Đốc Nhân tin một Đức Chúa Trời .
"Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai" (PhuDnl 6:4; EsIs 43:10, 11; 44:8;).
Kinh Thánh tuyên bố rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Tất cả những thần và hình tượng khác là do sự lừa dối của sa-tan.
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong ba thân vị riêng biệt .
Từ buổi sáng thế Chúa phán: "Chúng ta hãy..." (SaSt 1:26).
Đức Chúa Trời nói về chính mình qua thể số nhiều trong những lúc khác (SaSt 11:6, 7, EsIs 6:8).
Ba ngôi gồm:
Đức Chúa Cha .
Đức Chúa Con .
Đức Thánh Linh .
(Xem Mat Mt 28:19)
Khi Đức Chúa Jêsus chịu báp têm, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trời phán rằng: "Ngươi là con yêu dấu của ta; đẹp lòng ta mọi đường" (LuLc 3:22). Chính lúc đó cả ba thân vị đều hiện đến và riêng biệt (IICo 2Cr 13:13).
Kinh Thánh đề cập đến mỗi thân vị của Ba Ngôi là Đức Chúa Trời .
Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời (GiGa 1:1, 14; 14:6-11;; EsIs 9:6).
Đức Thánh Linh được gọi là Đức Chúa Trời, (Cong Cv 5:3, 4). Ba thân vị và vai trò riêng biệt tạo thành một Đấng thiêng liêng. Kinh Thánh khẳng định giáo lý nầy mà không giải thích chi tiết hay là nguyên nhân vì sao.

THẢO LUẬN NHÓM
Chia thành mỗi nhóm 3 hay 4 người cùng thảo luận bài nầy.
Theo những câu Kinh Thánh sau đây, Lời Chúa có thể giúp bạn tăng trưởng thuộc linh như thế nào?
Eph Ep 6:11, 17
IPhi 1Pr 2:2; HeDt 5:12-14
Thi Tv 119:105, 130
Gia Gc 1:23-25
Mỗi câu Kinh Thánh sau cho chúng ta biết điều gì về bản chất của Chúa Jêsus? Ngài có bình đẳng với Đức Chúa Trời không?
Mat Mt 1:20-23
GiGa 1:1-5, 14
Phi Pl 2:5-11
Cầu nguyện cho nhau. Cảm tạ Chúa về Lời của Ngài. Xin Ngài giúp mỗi người lớn lên trong sự khôn ngoan thánh khiết qua Lời Ngài.

TỰ NGHIÊN CỨU
Học thuộc lòng IITi 2Tm 3:16, 17
Những trước giả Cựu Ước đã tin gì về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài?
Dan Ds 23:19; Thi Tv 33:4
PhuDnl 4:2-8
ChCn 30:5, 6
Chúa Jêsus và môn đồ Ngài tin tưởng gì về sự dạy dỗ của Ngài?
GiGa 8:25-30
GiGa 16:13-15
Những trước giả Tân Ước tin gì về Đức Chúa Trời, Lời của Ngài và sự ghi chép của họ?
Tit Tt 1:2
KhKh 22:18, 19
RoRm 15:14
Bằng lời nói của mình, bạn hãy viết một đoạn văn theo ý bạn bày tỏ chính bạn tin gì về uy quyền của Kinh Thánh.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru