Đời sống siêu nhiên - ISOM - A2

Article Index

Doi song sieu nhienXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ hai (A2):

A2. ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN

Tác giả: Dr A. L. Gill

 

Phần 1: ĐỨC THÁNH LINH

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta sẽ nghiên cứu về các ân tứ của Đức Thánh Linh như một cách sống. Các ân tứ của Đức Thánh Linh không chỉ là những gì xảy ra sau bài hát tôn vinh và trước phần thông báo vào sáng Chúa Nhật mà đó chính là một cách sống.
Khi chúng ta được tái sanh, chúng ta bắt đầu trở nên sống động trong tâm linh. Chúng ta có hồn và linh do đó, chúng ta là một người thuộc về linh. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời, chúng ta được sống trong vương quốc của Thần Linh Siêu Nhiên của Đức Chúa Trời.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NHẬN BIẾT ĐỨC THÁNH LINH.
Đức Thánh Linh là một thân vị thật sự. Chúng ta phải nhận biết Ngài một cách riêng tư và mật thiết. Phao-lô đã viết về sự tương giao của Đức Thánh Linh (IICo 2Cr 13:14b).
A. Nếp sống mới .
Các ân tứ của Đức Thánh Linh đem đến một đời sống mới hoàn toàn cho các tín đồ đầy dẫy Thánh Linh. Cũng như Phi-e-rơ đã dám ra khỏi thuyền và bước đi trên mặt nước đến với Chúa Jêsus, thì chính chúng ta cũng nên bước ra khỏi nơi tiện nghi của cuộc sống tự nhiên mà bước đi trên mặt "nước thuộc linh". Hằng ngày chúng ta phải sống trong Thánh Linh và vận dụng hết chín ân tứ siêu nhiên của Ngài.
ISa1Sm 10:6 " Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi trong quyền năng rồi ngươi sẽ nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ được thay đổi thành một người khác" (theo bản NIV).
Eph Ep 1:19-20 "và biết quyền năng phục sinh của Ngài, dành cho những kẻ tin".
B. Chúa Jêsus thi hành chức vụ bởi Đức Thánh Linh .
Theo Phi Pl 2:5, 8, khi Chúa Jêsus đến thế gian, Ngài đã đến như một con người, tự hạ mình xuống. Ngài đã tạm thời bỏ qua một bên mọi quyền hạn và đặc quyền của mình như là Đức Chúa Trời và đã sống trên đất này như một con người. Trong ba mươi năm đầu của cuộc đời Chúa Jêsus, không có phép lạ nào được chép lại. Theo Mac Mc 1:10, 11 khi Giăng làm báp têm cho Ngài, Đức Thánh Linh đến đậu trên mình Ngài. Ngay lập tức các phép lạ bắt đầu xảy ra trong chức vụ của Ngài.
Mac Mc 1:10 "Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu".
Chúa Jêsus là một gương mẫu cho chúng ta, Ngài được xức dầu bởi Đức Thánh Linh, và khởi sự vận hành trong các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh.
LuLc 4:18 "Thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sau Ta đến để rịt lành cho những kẻ tan vỡ lòng; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do".
C. Cũng quyền phép đó được dành cho chúng ta ngày hôm nay .
Eph Ep 1:19-20 " Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời"
RoRm 8:11 "Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em và khiến thân thể của anh em lại sống" LuLc 24:49, Chúa Jêsus phán rằng: "Chúng ta phải được "mặc lấy" quyền phép từ trên cao"
Giô-ên đã nói tiên tri rằng: "Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên" (Gio Ge 2:28-29). Và trong LuLc 24:29, Chúa Jêsus phán rằng: "Các ngươi sẽ mặc lấy quyền phép từ trên cao".

II. BÁP TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH.
Giăng nói- "Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa" (LuLc 3:16b).
Chúa Jêsus phán, "Trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh" (Cong Cv 1:5).
Điều đó là quyền năng để làm chứng nhân cho Ngài.
Cong Cv 1:8 chép rằng "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các nguơi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất".
A. Bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ Tuần .
Cong Cv 2:1-4 có chép "Đến ngày Lễ Ngũ Tuần môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói".
Phép lạ xảy đến trên môi miệng họ.
Phi-e-ơ bày tỏ rằng.... "anh em sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh" ( Cong Cv 2:38b).
B. Những người Sa-ma-ri cũng đã nhận lãnh món quà này .
Cong Cv 8:14-17 "Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ để họ có thể nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó. Họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh".
Đó là một ân tứ. Chúng ta không phải làm việc để đạt được điều này.
C. Người Ngoại bang cũng được nhận lãnh món quà (sự ban cho) này .
Cong Cv 10:44-46a có chép "Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại bang nữa. Vì các tín đồ có nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời".
Ngày nay, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhận lãnh sự ban cho này.
D. Người Ê-phê-sô cũng nhận lãnh sự ban cho này .
Cong Cv 19:2-6 "Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Họ trả lời rằng: "Chúng tôi cũng chưa nghe nói có một Đức Thánh Linh nào". Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Họ đáp: Phép báp têm của Giăng. Phao-lô bèn nói: Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Jêsus. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri."

III. HÃY CẦU XIN SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH.
LuLc 11:11-13 "Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? hay xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những ai xin Ngài sao!".
Cha chúng ta ở trên trời luôn sẵn sàng ban ân tứ của Ngài cho chúng ta.
A. Sự nói tiếng lạ .
Dấu hiệu nói tiếng lạ luôn đi cùng với việc nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Chúa Jêsus phán rằng: "Này là dấu chỉ cho những ai có lòng tin... họ sẽ dùng tiếng mới mà nói" (Mac Mc 16:17b)
Phao-lô chép rằng: Ông nói được các thứ tiếng trên trời và thiên sứ (ICo1Cr 13:1a).
Phao-lô đã giải thích rằng điều này đến bởi Đức Thánh Linh, qua tâm thần chứ không qua trí khôn của ông.
Thiên sứ không bao giờ chấm dứt trong việc ngợi khen Chúa.
ICo1Cr 14:14 "Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng."
RoRm 8:26-27 "Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy."
Chúng ta phải nhận lấy Lời Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh.
Eph Ep 6:17-18 "Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ."
B. Chúng ta phải khởi sự nói .
1. Khi chúng ta nhận lãnh sự đổ đầy Thánh Linh chúng ta phải khởi sự nói, không phải tiếng của xứ mình mà là "các thứ tiếng khác "
a. Cong Cv 2:4 "Hết thảy đều được đổ đầy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói."
b. Ở đây có hai phần: phần Đức Chúa Trời và phần Con Người.
2. Tất cả ngôn ngữ là những lời nói được tạo thành bởi sự nối kết của những âm khác nhau. Nếu Đức Thánh Linh cho chúng ta khả năng, hay cảm hứng nói như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta phải khởi sự nói, nhưng không phải bằng ngôn ngữ chúng ta biết. Cũng như các tín đồ đầu tiên, chúng ta phải khởi sự nói những âm thanh lớn tiếng.
3. Khi chúng ta bắt đầu hướng đôi mắt chúng ta nơi Chúa Jêsus, bởi đức tin chúng ta cầu xin và tiếp nhận báp-têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta phải khởi sự nói. Chúng ta sẽ nói như họ đã làm trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Rồi Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu ban cho chúng ta khả năng. Phần của chúng ta là khởi sự nói, Chúa sẽ luôn làm phần của Ngài và ban cho chúng ta khả năng. Trong giây phút của đức tin đó, phép lạ sẽ xảy ra trên môi miệng chúng ta.
Hãy cầu nguyện như thế này
Lạy Cha Thiên Thượng,
Con cám ơn Cha vì món quà cứu rỗi của Ngài!
Nhưng Cha ôi, con muốn có được mọi ân tứ mà Ngài dành cho con!
Con muốn nhận ân tứ của Đức Thánh Linh! Con cần quyền năng của Thánh Linh trong đời sống con!
Lạy Chúa Jêsus, con nài xin Ngài ban báp-têm Thánh Linh trên con! Con nhận lãnh ân tứ này trong đức tin!
Ngay bây giờ, Cha ôi, con giơ cánh tay con lên trong sự ngợi khen Ngài.
Con bắt đầu mở ra và lớn tiếng ngợi khen Ngài, nhưng không phải bằng ngôn ngữ mà con biết.
Giống như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, con sẽ khởi sự nói.
Và khi con khởi sự nói, con tạ ơn Cha, Đức Thánh Linh sẽ ban cho con khả năng để làm điều này!
Ngay bây giờ với cánh tay giơ lên trong sự ngợi khen Chúa, bạn hãy ngợi khen Ngài. Khởi sự nói bằng những lời thì thầm. Những dòng sông nước sự sống sẽ bắt đầu tuôn chảy ra từ bạn, khi Đức Thánh Linh bắt đầu đem đến cho bạn một sự hà hơi để nói ra lớn.
KẾT LUẬN: Mục Đích Của Ngôn Ngữ Thiên Đàng Này .
Ngợi khen .
ICo1Cr 14:15 "Vậy thì tôi sẽ làm thể nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn."
Cầu nguyện .
Giu Gd 1:20 "Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện."
Cuộc sống bạn sẽ chưa bao giờ giống như vậy. Khi bạn ngợi khen Đức Chúa Trời và cầu nguyện trong Thánh Linh, những dòng sông nước sự sống siêu nhiên sẽ tiếp tục tuôn chảy trong bạn.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy dành thời gian cầu nguyện và giúp đỡ những ai chưa được báp têm Thánh Linh trong nhóm của bạn.
Ai đã nhận báp têm Thánh Linh thì nên dành thời gian để cầu nguyện và ngợi khen Chúa bằng ngôn ngữ thiên đàng.
Ghi tên những người vừa nhận báp têm Thánh Linh trong suốt phần này, và khải đạo cho họ làm thế nào để tiếp tục sử dụng ân tứ này của Đức Thánh Linh (trưởng nhóm nên làm điều này).

TỰ NGHIÊN CỨU:
Hãy tự nghiên cứu những câu Kinh Thánh và ghi theo cách riêng của bạn ở phần cuối mỗi dấu hiệu gì sẽ cặp theo và đã xảy ra theo sau những người nhận được báp-têm bằng Thánh Linh
Cong Cv 2:1-4
Cong Cv 8:14-40
Cong Cv 10:44-46
Cong Cv 19:2-6
Mac Mc 16:17
ICo1Cr 14:14© 1999-2017 Tinlanh.Ru