Ngợi Khen và Thờ Phượng - ISOM - A4

Article Index

Ngoi khen va tho phuongXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Một (A) - Bài học thứ tư (A4):

 

A4. NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

Tác giả: LaMar Boschman

 

PHẦN 1: QUYỀN ƯU TIÊN, MỤC ĐÍCH VÀ CÁCH THỨC CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta sẽ khám phá sự thờ phượng quan trọng như thế nào đối với Chúa, và trách nhiệm mà mỗi Cơ Đốc Nhân phải đặt nó làm ưu tiên trong đời sống mình. Sau đó chúng ta có thể trả lời hai câu hỏi "Tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa?" và "Thờ phượng Chúa là gì?"

DÀN Ý BÀI HỌC

I. SỰ ƯU TIÊN CỦA VIỆC THỜ PHƯỢNG CHÚA:
Thờ phượng có vị trí ưu tiên trong Kinh Thánh.
KhKh 14:7 chép rằng: "... HÃY KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, VÀ DÂNG VINH HIỂN CHO NGÀI; vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy THỜ PHƯỢNG Đấng dựng nên trời đất..."
2. Nhiệm vụ tối cao của tất cả tạo vật, bao gồm cả con người, từ ban đầu cho đến đời đời là thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Chúa Jêsus phán rằng tất cả các tạo vật có bổn phận phải thờ phượng Chúa.
3. Mat Mt 4:10 có chép rằng: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi" .
Thờ phượng là điều ưu tiên trong Hội Thánh.
Thờ phượng chính là điều ưu tiên hàng đầu trong Hội Thánh, bởi vì chính Chúa phải là ưu tiên một trong Hội Thánh Ngài. Tất cả những hình thức khác sẽ là tôn thờ hình tượng, nghĩa là đặt người nào đó hoặc vật gì đó lên trên chính Chúa.
Điều ưu tiên nhất của Hội Thánh là tán dương, cái đầu của mình, Ngài chính là đầu Hội Thánh.
"Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, HẦU CHO ANH EM RAO GIẢNG LỜI NGỢI KHEN ĐẤNG đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" . (IPhi 1Pr 2:9).
Trong Sáng-thế Ký, A-đam đã sa ngã khi ông không thờ phượng Đức Chúa Trời. Và sách Khải-huyền cho thấy tất cả lịch sử kết thúc trong một sự thờ phượng Chúa đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta.
A.W.Tozer, trong cuốn sách nhỏ có tựa đề Thờ Phượng: Viên Ngọc Bị Mất của Hội Thánh Tin Lành, đã nói rằng mục đích của Đức Chúa Trời ban Con Một Ngài xuống thế gian, chịu chết, sống lại và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, là để " Ngài có thể hoàn trả lại viên ngọc bị đánh mất cho chúng ta, đó là viên ngọc của sự thờ phượng, để chúng ta có thể quay lại cùng Chúa, học làm lại công việc ban đầu mà chúng ta đã được dựng nên để làm đó là: thờ phượng Chúa trong sự thánh khiết, đó là mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người chúng ta. Chúng ta nên để thì giờ trong sự chiêm ngưỡng sự diệu kỳ lạ lùng của Chúa, cảm nhận và bày tỏ điều đó cho mọi người. Điều đầu tiên, chúng ta ở đây là để làm người thờ phượng Chúa, và sau đó chúng ta mới là hầu việc Ngài.
Chúa Jêsus đã dành ưu tiên cho việc thờ phượng.
1. Mat Mt 22:26-38 chép như vầy: "...Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết."
Thờ phượng là điều răn đầu tiên và là mạng lệnh lớn nhất trong giao ước mới, và đó cũng là điều răn đầu tiên trong luật pháp Môi-se thời Cựu Ước.
Lời kêu gọi thờ phượng đã đặt sự thờ phượng là điều ưu tiên hàng đầu trên khắp cõi vũ trụ. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tín hữu trong mỗi trong dân tộc.
"Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ Chúa và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra." (KhKh 15:4).
2. Trong lời cầu nguyện Chúa dạy chúng ta thờ phượng
Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha (chúng con ở trên trời)! Danh Cha được tôn thánh (LuLc 11:2).
Trước khi chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta phải thờ phượng Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải vì "những gì" Ngài có thể làm cho chúng ta, nhưng vì chính Ngài là Đấng đáng được tôn thờ.

II. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA.
Tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa?
Bởi vì Chúa chính là Đấng Tạo Hóa. Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng Ngài vì là Đấng siêu nhiên, độc nhất vô nhị và thánh khiết, vô cùng.
Bởi những việc lớn Ngài đã làm trên đời sống chúng ta. Ngài tạo dựng chúng ta, vì thế chúng ta tôn thờ Chúa. Ngài là Đấng cứu chuộc chúng ta, do đó chúng ta phải tôn thờ Ngài.
Để vâng theo mạng lệnh của Cha chúng ta ở trên trời. "... những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy." (GiGa 4:23).
Để ca ngợi và làm vinh hiển Chúa. Thờ phượng Chúa không phải vì chúng ta, nhưng là một thái độ từ bỏ mình và hướng về Chúa. Vì chính Chúa mà chúng ta thờ phượng.
Chúng ta đừng thờ phượng Chúa vì vui hưởng những cảm xúc nhất thời, cũng đừng vì làm điều đó để chúng ta cảm thấy dễ chịu. Chúng ta thờ phượng Chúa để làm đẹp lòng Ngài.
Chúng ta không thờ phượng Chúa để được hưởng lợi. Động cơ thúc đẩy chúng ta thờ phượng Chúa cao hơn điều đó rất nhiều. Sự thờ phượng thật là sự thờ phượng không phải nhằm phục vụ cho bản thân hoặc tự xu hướng về chính mình.
Chỉ vì chúng ta yêu Chúa. Chính Ngài có ý nghĩa rất lớn với đời sống chúng ta. Tấm lòng chúng ta chứa đầy lòng kính yêu Chúa, sự tôn vinh và tán tụng cho danh Ngài.
Vì công việc của Chúa đã bày tỏ trên đất. Vì những biến cố của Đấng Christ (sự chết, sự sống lại và sự tái lâm của Chúa trong tương lai) mà chúng ta thờ phượng Ngài.
Để đến gần Chúa hơn.
a. Trong sự ngợi khen, tôn vinh Chúa, chúng ta nhận được sự hiện diện của Ngài.
b. Thi thiên100: 2, 4 có chép rằng: " Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài... hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài."
c. Thi Tv 22:3: "Còn Chúa là Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên."

III. HÌNH ẢNH CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
A. Thờ phượng là ...
Hiến dâng cho Chúa. Chúng ta nhóm lại không phải để nhận lãnh, nhưng để hiến dâng. Chúa chính là ý nghĩa trong sự thờ phượng của chúng ta. Sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời chứ không phải cho con người.
Xưng nhận Chúa là ai. Công bố và ca ngợi Danh Ngài với một thái độ thờ phượng Chúa, chúng ta ca ngợi và tán dương Ngài trước đôi mắt và đôi tai của loài người và thiên sứ.
Là thái độ của tấm lòng: thái độ đó bày tỏ sự tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Chúa.
Thể hiện lòng kính yêu Chúa. Thờ phượng là sự đáp ứng của tình yêu trong mối tương giao mật thiết của chúng ta với Ngài.
Là sự rao giảng và thực thi các công việc của Chúa Jêsus.
Thờ phượng bao gồm cả cảm xúc chủ quan lẫn hành động khách quan. Đó không phải là cảm xúc không thể diễn tả được hay là một sự hình thức bề ngoài trống rỗng.
Là sự tương giao giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.
B. Sự thờ phượng không phải là ...
Âm nhạc. Âm nhạc tự nó không phải là sự thờ phượng. Các kỹ năng về âm nhạc và những điều thuộc về âm nhạc không phải là những kỹ năng thờ phượng và các phương tiện thờ phượng không chỉ là các nhạc khí. Sự thờ phượng thật không có tính máy móc và tẻ nhạt. Nhịp điệu của âm nhạc không phải là tiêu chuẩn của sự thờ phượng. Chính tấm lòng sẽ quyết định bài hát đó dùng để thờ phượng hay không, điều đó không liên quan đến thể loại nhạc.
Ngợi khen. Sự ngợi khen là của lễ hy sinh của đức tin. Sự ngợi khen là một của lễ dâng lên cho Chúa, nhưng không có của lễ hy sinh trong sự thờ phượng. Sự thờ phượng Chúa được dựa trên tình yêu. Cảm tạ và ngợi khen thường đặt nền tảng trên các công việc Đấng Christ đã làm cho chúng ta, nhưng thờ phượng Chúa thì luôn luôn được đặt nền tảng trên chính mình Ngài.

IV. ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG
Thờ phượng là ...
Kết quả của sự sáng tạo. Vì chúng ta được sáng tạo nên, chúng ta thờ phượng Đấng đã tạo nên mình. Mỗi dân tộc trên thế giới đều có khuynh hướng thờ phượng một người nào hoặc một vật nào đó, vì Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta có lòng khao khát và hướng tới sự thờ phượng.
Chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời. Điều đó không phải vì lợi ích của chúng ta hay vì chúng ta chưa được cứu rỗi trong danh Chúa Jêsus. Nhưng thờ phượng là biểu hiện thiết thực nhất của sự phục vụ Chúa.
Chính sự thờ phượng xoay quanh chính thân vị Ngài chứ không phải là công việc mà Ngài đã thực hiện trên chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa vì "Ngài là ai", chứ không chỉ vì "Ngài đã làm gì".
Là một cách sống. Chúng ta thờ phượng đơn giản bởi vì chúng ta là những kẻ thờ phượng.
Là kết quả của sự tái sanh. Bây giờ, chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, là nơi sự thờ phượng xảy ra đều đặn cho dù chúng ta đang ở bất cứ nơi nào.
Thờ phượng không phải
Là công việc người khác làm thay cho chúng ta. Những mục sư hoặc những người hướng dẫn trong việc thờ phượng không phải là những vị đại diện thờ phượng thay cho chúng ta. Sự thờ phượng phải được thực hiện cách cá nhân và riêng tư.

THẢO LUẬN NHÓM
Thảo luận theo từng nhóm 3 đến 4 người.
Những sự hiểu lầm nào về sự thờ phượng đã được hiệu chỉnh trong bài học này?
Chúa Jêsus đã xem sự thờ phượng là như thế nào trong lời cầu nguyện của Ngài?
Liệt kê những công việc ưu tiêu hàng đầu trong Hội Thánh ngày nay và so sánh lượng thời gian mà chúng ta dành cho những việc đó với sự thờ phượng.

TỰ NGHIÊN CỨU
Học thuộc lòng IPhi 1Pr 2:9
Liệt kê ba lý do tại sao việc thờ phượng chiếm một vị trí quan trọng trong Hội Thánh.

Đưa ra hai lý do tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa

4. Hãy đưa ra một vài cách mà bạn có thể làm cho sự thờ phượng là một cách sống của bạn (đọc RoRm 12:1-2).© 1999-2017 Tinlanh.Ru