Cựu Ước lược khảo - ISOM - B3

Article Index

Cuu Uoc luoc khaoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ ba (B3):

B.3 CỰC ƯỚC LƯỢC KHẢO
Tác giả: Christopher Gornold-Smith

 

PHẦN I: TIẾP CẬN CỰU ƯỚC

LỜI GIỚI THIỆU
Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chữ "Kinh Thánh" đến từ hai từ Hy văn: "Tabilia" nghĩa là "quyển" các sách. Đây là một thành ngữ được sử dụng bởi các Cơ Đốc Nhân trong thời kỳ khoản 150 S.C. Kinh Thánh bao gồm 66 sách: Cựu ước 39 sách và 27 sách trong Tân Ước. Vì vậy, Kinh Thánh là quyển sách của các quyển sách.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. TẠI SAO MỘT CƠ ĐỐC NHÂN CẦN PHẢI ĐỌC CỰU ƯỚC?
A. Chúng ta không thể hiểu được Tân ước nếu bỏ qua Cựu Ước (Mat Mt 1:1).
Học về Đa-Vít, chúng ta cần phải nghiên cứu Cựu Ước (I và II Sa-mu-ên).
Muốn tìm hiểu về Áp-ra-ham, chúng ta cần phải đọc sách Rô-ma.
2:6 được trích dẫn từ MiMk 5:2.
Mat Mt 2:15 được trích dẫn từ OsHs 11:1.
Mat Mt 2:18 trích dẫn từ Gie Gr 31:15.
Khi Chúa Jêsus bị ma-quỉ cám dỗ, ba lần Ngài phán: "Có lời chép rằng: ..."
Chúa Jêsus đã công nhận Cựu Ước có uy thần quyền Lời của Đức Chúa Trời. Là một Cơ Đốc Nhân chúng ta nhận thức về Cựu Ước như thế nào?
Trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô luôn nói về "Luật Pháp", như vậy luật pháp đó là luật pháp nào? Luật pháp đó được trích dẫn từ trong Kinh Thánh của người Do Thái đương thời.
Thư Hê-bơ-rơ đề cập vào mối quan hệ giữa giao ước cũ (Cựu Ước) và giao ước mới (Tân Ước).
Khải-huyền - sách cuối cùng của Tân Ước - là những bức tranh đầy những lời từ thời Đa-ni-ên, Ê-xê-chi-ên và Ê-sai.
B. Ý nghĩa chữ "Cựu Ước "
Đó là lời mô tả của Cơ Đốc Nhân về những quyển sách được Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái quan hệ đến những lời Giao Ước Cũ mà Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se ở núi Si-na-i.
Từ "giao ước" nghĩa là một hợp đồng đặc biệt ràng buộc giữa 2 người với nhau. Và trong lời giao ước cũ Đức Chúa Trời ràng buộc Ngài với dân Y-sơ-ra-ên.
Do đó, chúng ta không thể đạt được sự hiểu biết trọn vẹn về Tân Ước nếu bỏ qua Cựu Ước.
C. Những trích dẫn Cựu ước trong Tân Ước
Tân Ước có ít nhất 295 chỗ tham khảo đến Cựu Ước.
224 lần mở đầu lời Chúa bằng câu "Có lời chép rằng" hoặc "Chúa phán".
Bao gồm ít nhất là 278 đoạn văn thơ khác nhau được trích từ trong Cựu Ước.
Hơn 56 lần Tân Ước chỉ ra cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tác giả của Cựu Ước.
Có 41 lần câu mở đầu (ví dụ như:"Ngài phán") là dùng thì hiện tại thường không dùng thì quá khứ.
Điều này có nghĩa là đó vẫn là lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngay tại thời điểm bây giờ.
Các số thống kê trên được tham khảo trong trang 137-138 sách "New Testament Use of the Old Testament in Revelation and the Bible, Grand Rapids, 1959, 1980." Của tác giả Roger Nicole.

II. TẠI SAO TRONG CỰU ƯỚC MANG NHIỀU PHẦN LỊCH SỬ?
A. Tầm quan trọng của lịch sử
Đức Chúa Trời không hiến dâng Ngài cho chúng ta như một đối tượng thuộc về ý tưởng triết học.
Ngài đến để cứu giúp chúng ta, Ngài đòi hỏi sự đáp lại của chúng ta.
Các câu chuyện lịch sử trong Cựu Ước là hình bóng cho biết phương cách Đức Chúa Trời đã giải thoát loài người như thế nào.
Lịch sử là sự biểu lộ vô tận của Đức Chúa Trời trong hành động, giải cứu, đoán xét, can thiệp vào trong đời sống của con người và số phận của dân tộc.
Karl Barth nói: "Sự suy gẫm về thần học hay rao giảng không xuất phát từ ý tưởng trừu tượng mà là phát xuất từ hành động hiện hữu của Đức Chúa Trời" (Karl Barth, Collins, 1958, P.31).
Một dân tộc nếu không có lịch sử thì giống như một người mắc bệnh mất trí
Tân Ước ẩn chứa trong Cựu Ước.
Cựu Ước được bày tỏ qua Tân Ước.
Kết quả của chúng ta ngày hôm nay là do những gì đã xảy ra của ngày hôm qua.
Công việc hôm nay là thành quả của ngày mai.
B. Cựu ước bao gồm nhiều thể loại văn chương .
Kinh Thánh bao gồm: lịch sử, thi ca, châm ngôn và lời tiên tri.
Kinh Thánh là một quyển sách thống nhất và có hệ thống không phải là một cuốn sách chứa đựng những quyển sách đồng dạng nhau.
Ví dụ: Một cây hoa có gốc, cuốn hoa, lá và tất cả là một cây chứ không phải là 3 cây. Nó gồm nhiều bộ phận khác nhau nhưng nó vẫn là chung một cây.
Kinh Thánh sử dụng nhiều văn phong khác nhau vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận trong việc giải thích Kinh Thánh.
Từ ngữ cần phải được làm sáng tỏ theo ngữ cảnh như: chương, sách, bối cảnh lịch sử, văn hóa, thể loại...
Phải luôn tự hỏi 2 câu hỏi mỗi khi đọc Cựu Ước.
Đoạn này muốn nói gì với người thời bấy giờ?
Và dạy dỗ điều gì cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay?

III. CHỦ ĐỀ VỀ TÁC GIẢ TRONG KINH THÁNH CỰU ƯỚC
Trong tài liệu này chúng ta không đề cập được chi tiết. Ví dụ:
A. Trong trường hợp của A-mốt
Rõ ràng A-mốt là nhà tiên tri dưới thời vua Giê-rô-bô-am II vua dân I-sơ-ra-ên, 793-753 T.C.
B. Ở cách sách Thi-thiên
Rất phức tạp.
Một số sách tác giả là Đa-vít.
Một số khác tác giả là Asaph, những con trai của Coran.
Họ chọn thêm 5 sách và cộng vào nhau và ngày nay ta gọi chung là Thi-thiên.
Chúng ta nhận thấy một tiến trình tương tự như trong sách Châm-ngôn.
C. có một bài thơ ngắn được trích trong sách Gia-sa Gios Gs 10:12, 13
Ngày nay quyển sách đó không còn nữa.
Quyển sách đó được người Do thái biết đến trong thời Giô-suê.
Như vậy, không có nghĩa là chúng ta mất đi một phần của Kinh Thánh.
Nhưng nó mang một ý nghĩa, Kinh Thánh đã biểu hiện phần nào của nền văn hóa và chúng ta phải trông đợi được nhận thấy và nghe nét đặc trưng văn hóa lúc bấy giờ.
D. Ngũ Kinh, 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh .
Có nhiều điều tranh cãi về ngày và tác giả của Ngũ Kinh.
Chúng ta cũng không có thì giờ để nói nhiều chi tiết hơn tại đây.
E. Chúng ta không có khả năng xem tất cả sách trong Cựu Ước ở trong môn học này .
Cựu Ước giống như một dinh thự có nhiều phòng. Chúng ta không thể trông mong thám hiểm được mọi phòng. Nhưng ngay bây giờ chúng ta có thể bước vào trong toà nhà.

IV. CẤU TRÚC CỦA CỰU ƯỚC
A. Kinh Cựu Ước sắp xếp theo tên và số của sách theo bản Latin Vulgate và theo bảng Hy văn Septuagint (LXX).
1. Sách Ngũ Kinh còn mang nghĩa "Năm cuộn sách" gồm:
Sáng, Xuất, Lê-vi Ký, Dân-số Ký và Phục-truyền.
Tên của mỗi sách đã gợi lên được nội dung của nó.
2. Các sách Lịch sử gồm:
Giô-suê, Các Quan Xét, Ru-tơ, I Sa-mu-ên, II Sa-mu-ên, I Các Vua, II Các Vua, I Sử -ký, II Sử-ký, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê.
3. Các sách tiên tri lớn gồm:
Ê-sai, Giê-rê-mi, Ca-thương, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên.
Từ "lớn" này căn cứ vào kích thước chứ không phải do tầm quan trọng của nó.
Sách Ca-thương được sắp xếp là do các sự thuật lại trong sách này có quan hệ đến Giê-rê-mi.
4. Các sách Tiên Tri nhỏ gồm:
Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Ap-đia, Giô-na, Mi-chê, Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi.
5. Giữa các sách tiên tri lớn và nhỏ đó là các sách văn thơ:
Nó có nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Nó được đặt sau các sách lịch sử và trước các sách tiên tri.
Bao gồm: Thi-thiên, Châm-ngôn, Nhã-ca, Gióp và Truyền-đạo.
Trong này ta thấy được các thể loại lịch sử, thi ca và các lời tiên tri.
B. Người Do Thái đã sắp xếp Kinh Cựu Ước theo cách của họ .
Các sách Ngũ Kinh (5 sách của Môi-se), luật pháp/ Torah.
Các sách tiên tri:
Các sách tiên tri trước gồm: Giô-suê, Các Quan Xét, Sa-mu-ên và Các Vua.
Các tiên tri sau gồm: Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, các sách của 12 tiên tri.
Các quyển: Thi-thiên, Châm-ngôn, Gióp, 5 cuộn sách da (Nhã-ca, Ru-tơ, Ca-thương, Truyền-đạo, Ê-xơ-tê), Đa-ni-ên, Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi, sách các niên đại.
Chúa Jêsus cũng đã sử dụng cấu trúc này của người Do Thái. Trong những bài học tới chúng ta sẽ tìm hiểu Chúa Jêsus sử dụng Kinh Thánh Cựu Ước như thế nào.

THẢO LUẬN NHÓM
Cựu Ước có cùng uy quyền giống như Tân Ước không?
Thảo luận lý luận của các câu trả lời của bạn.
Tại sao một số câu trích dẫn từ Cựu Ước trong Tân Ước sử dụng thời hiện tại thay vì phải dùng thời quá khứ?
Thảo luận tầm quan trọng của lịch sử đối với mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với loài người, thành phố, và dân tộc trong Kinh Thánh.

TỰ NGHIÊN CỨU
Học thuộc lòng mục lục và cách phân chia cấu trúc của Cựu Ước.© 1999-2017 Tinlanh.Ru