Bản chất của Phúc Âm - ISOM - B4

Article Index

Ban chat cua Phuc AmXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Hai (B) - Bài học thứ tư (B4):

B4. BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM
Tác giả: Terry Law

 

PHẦN 1: SỰ TRAO ĐỔI THIÊN THƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU
Tôi cho đây là một câu quan trọng nhất trong những câu Kinh Thánh trong Tân Ước. Tôi có mệnh đề mà tôi nhận được từ phần này, đó là Sự Trao Đổi Thiên Thượng. Câu nầy nói về sự trao đổi giữa Đức Chúa Trời và con người.
Bản Chất thật của Phúc Âm là gì? Chúng ta tìm được bản chất đó trong câu này. Ở đây chúng ta có khái niệm về sự trao đổi. Vậy thì Sự Trao Đổi Thiên Thượng là gì? Nó có thể được cô động thành hai câu như sau: Đức Chúa Trời đem tất cả những điều xấu xa do chính tội lỗi chúng ta gây ra và đặt chúng trên mình Chúa Jêsus. Rồi Ngài đem những điều tốt lành xuất phát từ bản chất vâng phục, thánh khiết vô tội của Chúa Jêsus ban cho chúng ta một cách nhưng không khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Chúa Jêsus.
Minh họa bằng câu chuyện của Billy Graham.
Trong Sự Trao Đổi Thiên Thượng có 8 yếu tố.

DÀN Ý BÀI HỌC
Trưng dẫn IICo 2Cr 5:21

I. CHÚA JÊSUS NHẬN LẤY HÌNH PHẠT DÀNH CHO CHÚNG TA, VÀ NGÀI BAN CHO CHÚNG TA SỰ XOÁ TỘI.
Sự khác biệt giữa xóa tội và tha thứ .
Tha thứ có nghĩa là: Khi một người nào đó tha thứ cho chúng ta, người đó quên đi những điều sai trái của chúng ta.
Xóa tội: Khi tội lỗi chúng ta được xóa, tất cả mọi chứng cứ tội lỗi hoàn toàn được xóa sạch.
Phân biệt rõ lời kiện cáo của ma quỷ .
Làm cho chúng ta cảm thấy tồi tệ về tội lỗi đã được tha thứ.
Huyết của Chúa Jêsus xóa sạch mọi tội lỗi chúng ta.

II. CHÚA JÊSUS GÁNH LẤY MỌI ĐAU ĐỚN VÀ BỆNH TẬT CỦA CHÚNG TA, BAN CHO CHÚNG TA SỰ CHỮA LÀNH VÀ SỨC KHỎE (IPhi 1Pr 2:24, EsIs 53:4, Mat Mt 8:17)
Những điều tồi tệ mà Chúa Jêsus phải gánh: Bệnh tật và đau đớn .
Những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận lãnh: Sự chữa lành và sức khỏe .
Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi trong sự lành mạnh.
Bản chất tự nhiên của Đức Chúa Trời là chữa lành bệnh tật.
Chúa Jêsus là một Đấng Chữa Lành.

III. CHÚA JÊSUS GÁNH MỌI TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA VÀ BAN CHO CHÚNG TA SỰ CÔNG BÌNH (IICo 2Cr 5:21)
A. Thầy tế lễ thượng phẩm và con dê bị đuổi đi trong Cựu Ước .
1. Hai con dê đặt tại cửa liều tạm trong ngày lễ chuộc tội.
Một con dê bị giết và huyết được sử dụng để chuộc tội.
Thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đặt bàn tay trên con dê còn lại để chuyển giao tội lỗi của dân sự trên con dê bị đuổi đi.
B. Hiểu biết về sự công bình .
1. Là một món quà ban cho cách nhưng không.
2. Sự công bình của Đấng Christ được kể là của chúng ta.
3. Nó không phải sự công bình riêng do chúng ta tạo nên.
4. Bạn sẽ không bao giờ công bình hơn là bạn ngay thời điểm bây giờ.

IV. CHÚA JÊSUS GÁNH LẤY SỰ CHẾT CỦA CHÚNG TA VÀ BAN CHO CHÚNG TA SỰ SỐNG CỦA NGÀI (RoRm 6:23)
A. Sự chết gì ?
Sự chết này không phải là sự chết thể xác mà là sự chết tâm linh.
B. Sự sống gì ?
"Zoe" chính là sự sống của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta đến với Chúa Jêsus, sức sống thiên thượng của Ngài được truyền vào linh hồn loài người của chúng ta.
Linh hồn chúng ta trở nên sống động trong chính sự sống của Đức Chúa Trời.
GiGa 1:4
Đức Chúa Cha là "Zoe"
Đức Chúa Con là "Zoe"
5. Ánh sáng của Ngài ở trong linh hồn chúng ta là ánh sáng của Đức Chúa Trời.
6. 10:10
Những công việc của ma quỷ.
Chúa Jêsus đến để ban cho chúng ta "Zoe".
7. Điều này xảy ra khi nào?
Khi chúng ta quay lưng với tội lỗi, ăn năn và chạy đến với Đấng Christ.
8. 3:16
Chúng ta tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời vào trong linh hồn của chúng ta.
Tóm lược, hãy lặp lại tất cả 4 yếu tố thuộc Sự Trao Đổi Thiên Thượng được đề cập trong phần này. Bốn yếu tố còn lại chúng ta sẽ khám phá trong kỳ tới.

THẢO LUẬN NHÓM
Một trong những qui tắc học là lặp đi, lặp lại. Trong những nhóm nhỏ của bạn, hãy lặp lại 4 yếu tố trong Sự Trao Đổi Thiên Thượng đã được học trong kỳ này.
Tại sao nhiều Cơ Đốc Nhân vẫn sống trong sự sợ hãi và nghi ngờ về những gì Đấng Christ dành sẳn cho chúng ta?
3. Nếu chúng ta đang sống và hưởng những quyền lợi thực hữu của Phúc Âm, Chúng ta phải làm gì?

TỰ NGHIÊN CỨU
1. Liệt kê 4 điều, tồi tệ do chúng ta gây ra đã được Chúa Jêsus gánh lấy.
2. Liệt kê 4 điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Sự Trao Đổi Thiên Thượng. Hãy minh họa bằng những câu Kinh Thánh cụ thể.
Làm thế nào để những quyền lợi này thuộc về bạn?© 1999-2017 Tinlanh.Ru