Các nhóm tế bào - ISOM - C3

Article Index

Cac nhom te baoXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ ba (C3):

C3. NHÓM TẾ BÀO

Tác giả: Larry Stockstill

 

PHẦN 1: MỤC ĐÍCH CỦA CÁC NHÓM TẾ BÀO

LỜI GIỚI THIỆU

Nguyên tắc trong Tân Ước

"Anh em tín hữu đồng tâm nhóm họp hằng ngày tại đền thờ, rồi về bẻ bánh tưởng niệm Chúa từ nhà này qua nhà khác, ăn chung với nhau cách vui vẻ, chân thành " (Cong Cv 2:46).

Nguyên tắc nhóm họp trong đền thờ và từng nhà là nền tảng chính của Hội Thánh đầu tiên. Trong 5:42, Kinh Thánh chép rằng: "Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà,sứ đồ cứ dạy dỗ hoặc rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ ". Một lần nữa, chúng ta thấy nguyên tắc trong đền thờ và từng nhà.

Nhiều người trong Hội Thánh chúng ta thường gặp nhau trong những buổi nhóm chung. Chúng ta nhóm nhau lại là điều quan trọng cho thế gian nhìn thấy. Nhưng chúng ta cũng nên nhóm họp từ nhà này qua nhà khác. Phao-lô nói trong sách 20:20 rằng: "Tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng , hoặc từ nhà này sang nhà kia ". Một lần nữa, chúng ta thấy chức vụ công khai (giữa công chúng) và chức vụ từ nhà này sang nhà kia (từng nhà).

Nhìn vào một cái cây, trước tiên ta thấy thân cây và lá cây. Nhưng cây được gắn liền với nhau do gốc rễ. Thân và lá cây là chức vụ công khai của Hội Thánh. Hệ thống gốc rễ là chức vụ từng nhà. Chúa Jêsus đã thực hiện trên mười lăm phép lạ trong nhà. Nhà cũng có thể là một bản sao nhỏ của Hội Thánh.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NGUYÊN TẮC CỦA NHÓM TẾ BÀO TRONG CỰU ƯỚC

A. Thí dụ của Hội Thánh đầu tiên trong sa mạc

1. Xuất 18 cho chúng ta biết về Hội Thánh đầu tiên trong sa mạc.

2. Môi-se, nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên ấy được ông gia của mình khuyên thay đổi cách tổ chức của Môi-se.

3. Mọi việc đều tùy thuộc vào Môi-se và ông đã bị kiệt sức.

4. Ông gia của Môi-se quan tâm đến sức khỏe của Môi-se và cũng quan tâm đến lợi ích của dân sự vì họ đứng sắp hàng suốt cả ngày chờ Môi-se.

5. Rất thông thường, đó là hình ảnh của nhiều người trong Hội Thánh của chúng ta. Tất cả nhiệm vụ đều dựa vào mục sư. Mục sư không ủy thác (giao phó) nhiệm vụ của mình cho người khác.

B. Lời khuyên của Giê-trô cho Môi-se

1. Chọn trong vòng dân sự những người tài năng.

2. Người kính sợ Chúa

3. Người chân thật

4. Người ghét sự tham lợi

5. Lập lên trên dân sự những người như:

a. Người cai trị hàng ngàn

b. Người cai trị hàng trăm

c. Người cai trị hàng năm mươi

d. Người cai trị hàng mười người

Mười người trở nên nòng cốt (cốt lõi) của Hội Thánh đó.

7. Để họ phân xử dân sự hàng ngày.

8. Mọi vấn đề lớn họ sẽ giải đến cho Môi-se phân xử.

9. Mọi vấn đề nhỏ họ sẽ phân xử.

II. ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC MỘT CÁCH THỰC TIỄN

A. Trung tâm cầu nguyện tại Bê-tha-ni

1. Một Hội Thánh có khoảng 6000 người.

2. Sự khám phá của nguyên tắc các nhóm tế bào.

3. Mục sư huấn luyện (đào tạo) những người lãnh đạo khác.

4. Những người lãnh đạo khác cùng giúp đỡ chăn bầy.

B. Ba mục tiêu của Hội Thánh

1. Chăn bầy tốt.

2. Truyền bá Phúc âm cho người hư mất.

3. Dấy lên những người lãnh đạo, một thế hệ khác là những người mà ta sẽ rao truyền phúc âm.

C. Sự thất bại của mục sư .

1. Không chăn bầy thật tốt.

2. Tất cả nhiệm vụ chăn bầy đổ trên vai mục sư.

3. Mục sư lo tất cả việc thăm viếng.

4. Mục sư lo tất cả việc dẫn dắt, khuyên bảo.

5. Mục sư lo tất cả việc phân xử giữa tín hữu.

6. Mục sư bị kiệt sức.

D. Sự khám phá ra giải pháp (Eph Ep 4:11-12).

1. Bắt đầu năm mươi nhóm tế bào.

2. Chia dân sự ra thành nhiều nhóm mười hoặc mười hai người.

3. Họ bắt đầu chăm sóc lẫn nhau.

4. Huấn luyện những người lãnh đạo mỗi tuần.

5. Những người lãnh đạo này giúp đỡ chăn bầy chăm sóc mọi người.

6. Đặt sự xức dầu của mục sư cho những người lãnh đạo khác.

7. Họ đã nhận được một phần trong sự xức dầu của mục sư.

8. Những câu hỏi cho mục sư:

a. Bạn có muốn chính mình bạn làm tất cả mọi nhiệm vụ không?

b. Hoặc bạn có sẵn sàng khai phóng sự xức dầu của mình cho người khác không?

9. Những nhóm mười người trong các nhóm tế bào giống như một đạo quân thay vì một đám khán giả.

10. Họ thay nhau làm công việc của chức vụ.

III. GƯƠNG MẪU CỦA CHÚA JÊSUS TRONG CÁC NHÓM NHỎ

Mười hai sứ đồ

Ngài đồng hành với họ khắp nơi.

GiGa 13:1-38- Ngài triệu tập họ vào trong phòng cao và rửa chân cho họ.

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN NHỮNG NHÓM NHỎ ?

A. Trong một nhóm nhỏ mọi người có thể phục vụ tốt hơn .

Trong phòng cao, Chúa Jêsus rửa chân cho họ.

Mọi người sẽ không bao giờ trở thành những người đồng công cộng tác trừ phi họ phục vụ lẫn nhau.

B. Mọi người cần sự khích lệ (GiGa 14:1)

Khi họ ở trong các nhóm tế bào, họ được khích lệ.

Nếu một người bị ngã lòng hoặc chán nản, khi nhóm tế bào họp lại mỗi tuần, họ nhìn tận mặt nhau, và khích lệ qua sự cầu nguyện hoặc chăm sóc lẫn nhau.

C. Cơ Đốc Nhân phải kết nhiều quả (15:1)

1. Khi họ sống một mình, họ không sinh trái.

2. Chúa Jêsus sai phái môn đồ của Ngài đi từng đôi.

3. Chúng ta kết quả khi ở trong một nhóm tế bào nhiều hơn là ở một mình.

4. Thánh Kinh chép rằng một người sẽ đuổi một ngàn, nhưng hai người sẽ đuổi mười ngàn.

5. Khi một nhóm đến với nhau, họ trở nên một đội và sinh lợi nhiều hơn.

D. Cơ Đốc Nhân cần sự bảo vệ (16:1)

1. Họ đi nhà thờ, nhưng họ vẫn còn bị cám dỗ bởi tội lỗi.

2. Nếu cuộc sống của họ không có trách nhiệm với người khác, ma quỷ có thể làm cho họ mắc bẫy.

3. Tất cả chúng ta đều có những mặt sơ hở mà mình không thấy, vì thế, chúng ta cần những người khác bảo vệ chúng ta.

E. Cơ Đốc Nhân có thể cầu nguyện tốt hơn trong các nhóm tế bào (17:1-26)

Như Chúa Jêsus và Cha Ngài là một, các Cơ Đốc Nhân cũng phải cầu nguyện với nhau trong sự hiệp một.

IV. ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC

A. Thí dụ minh họa

Thí dụ của Nê-hê-mi: Ông đặt mỗi gia đình ở tại mỗi khu vực của tường thành. Mỗi người đều phục vụ.

Thí dụ của Sa-lô-môn: Ông đưa một chi tộc đến Giê-ru-sa-lem mỗi tháng. Chi tộc đó cung cấp lương thực cho cung điện của ông.

B. Thí dụ của trung tâm cầu nguyện tại Bêthany

1. Bảy khu vực

2. Mười bốn vùng.

3. Mỗi vùng phục vụ mỗi Chúa Nhật.

4. Các nhóm tế bào là đơn vị cơ bản của Hội Thánh cũng như các tế bào trong thân thể.

C. Bắt đầu các nhóm tế bào .

Triệu tập một buổi nhóm cầu nguyện - Những người cầu nguyện trong Hội Thánh là những người lãnh đạo thật.

2. Huấn luyện những người lãnh đạo về nguyên tắc cầu nguyện và chiến trận thuộc linh.

3. Chọn những người lãnh đạo nhóm tế bào từ trong số họ để lãnh đạo một nhóm mười người.

4. Một nhóm không nên có hơn mười lăm người.

5. Nhóm này vẫn phải ít để mọi người có thể trò chuyện với nhau và nâng đỡ nhau.

6. Khi nhóm này tăng trưởng, một nhóm mới được bắt đầu.

D. Đây là cách dân sự có thể được chăn dắt thật tốt. Đây là mục tiêu trước hết của Hội Thánh để chăn những tín hữu thật tốt

Ngày nay nếu bạn là mục sư, hãy bắt đầu nhóm họp một nhóm tín hữu nòng cốt.

Hãy tìm mười hai người lãnh đạo trong nhóm tín hữu của bạn để huấn luyện về những nguyên tắc chăn bầy.

3. Hãy bắt đầu gặp gỡ họ mỗi tuần.

4. Sau vài tháng, hãy để cho mỗi người trong số họ bắt đầu thành lập một nhóm.

Tiếp tục gặp gỡ họ mỗi tuần.

Họ cũng nên gặp gỡ nhóm của mình mỗi tuần, nhưng sau đó họ trở lại với bạn để trao đổi thêm kinh nghiệm về chức vụ và tiếp tục đi ra thi hành chức vụ.

7. Một mục tiêu hàng năm cho mỗi nhóm là phải tăng thêm số lượng.

E. Sự tăng trưởng của các nhóm tế bào khắp thế giới

1. Ở Manila, Philipin, một Hội Thánh có 2000 nhóm tế bào.

Ở Bogota, Columbia: một Hội Thánh có 13000 nhóm tế bào.

Ở San Salvador, EL Salvador: một Hội Thánh có 6000 nhóm tế bào.

Ở Seoul, Hàn Quốc: Hội Thánh lớn nhất trên thế giới, một Hội Thánh có 23000 nhóm tế bào và trên 700 ngàn thành viên trong Hội Thánh.

Tôi khuyên bạn hãy thay đổi cách tổ chức của bạn để có được một Hội Thánh nhóm tế bào, và tôi xin cảnh báo bạn trước rằng bạn không thể có nhiều chương trình khác, cùng với nhiều nhóm tế bào bởi vì bạn sẽ không bao giờ có thể có tất cả các chương trình và các nhóm tế bào cùng một lúc.

Ở Nairobi, Kenya: Một Hội Thánh 4000 người trong 5 năm phát triển 500 nhóm tế bào.

Ở Ivory Coast, West Africa: một Hội Thánh có 80.000 thành viên và 6000 nhóm tế bào. Họ không có chương trình nào khác.

6. Nhóm tế bào là nguyên tắc quản trị trong Kinh Thánh và chúng tôi khuyến khích bạn hãy bắtđầu thực hiện chương trình nầy.

THẢO LUẬN NHÓM

Thành lập các nhóm nhỏ và thảo luận

Tại sao đôi khi các mục sư e ngại việc lập những nhóm nhỏ ngoài Hội Thánh của họ?

Làm sao chúng ta có thể có nhiều nhóm nhỏ trong một Hội Thánh lớn mà vẫn duy trì sự hiệp một?

Hãy suy nghĩ về nhiều chương trình mà bạn có trong nhà thờ của bạn. Chương trình nào sẽ không phục vụ cho mục tiêu của các nhóm tế bào, nếu chúng đang hoạt động trong Hội Thánh của bạn?

Hãy cầu nguyện cho các nhóm tế bào trong Hội Thánh của bạn, để các nhóm tế bào sẽ tiếp tục phục vụ đúng cho những mục tiêu của chúng.

TỰ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Xuất đoạn 18, và viết ra bằng lời văn của chính bạn những kết quả của Môi-se làm theo lời khuyên của Giê-trô về phong cách lãnh đạo của ông.

Hãy viết bảy lý do theo Kinh Thánh, tại sao mỗi Hội Thánh phải có các nhóm tế bào và chứng minh mỗi lý do bằng Kinh Thánh.© 1999-2017 Tinlanh.Ru