Truyền giảng Phúc Âm trong quyền năng - ISOM - C4

Article Index

Truyen giang Phuc Am trong quyen nangXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ tư (C4):

C4. TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM TRONG QUYỀN NĂNG

Tác giả: Dr. Reinhard Bonnke

 

PHẦN 1: ĐẠI MẠNG LỆNH

LỜI GIỚI THIỆU
Bí quyết của việc rao giảng Phúc-âm cho thế giới là lửa của Đức Thánh Linh. Đây là những gì đã làm thay đổi những môn đồ vô tín trở thành những tín hữu đi khắp mọi nơi rao giảng lời Chúa với các dấu kỳ và phép lạ.

DÀN Ý BÀI HỌC
Đọc Mac Mc 16:9-15, 20.

I. CÁC MÔN ĐỒ VÔ TÍN ĐƯỢC THỨC TỈNH.
16:9-14 - Chúa Jêsus hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len
- Chúa Jêsus hiện ra cho 2 người nữa.
- Chúa Jêsus hiện ra cho 11 người (không ai tin).
16:15 - Đại Mạng Lệnh được ban ra
16:20 - Họ đi giảng đạo khắp mọi nơi với những dấu lạ cặp theo.
Ba lần - các môn đồ không tin
Có sự vô tín - sự cứng lòng
Nhưng chính những môn đồ ấy đã kinh nghiệm được một điều gì đó lớn lao (16:15).
Có phải Giê-xu đã phó thác việc rao giảng Phúc Âm cho những người vô tín ?
Điều gì đã xảy ra giữa 16:14 và 16:20?
Đại mạng lệnh được ứng nghiệm bởi một bí quyết lớn lao.
Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh. Họ đã đi ra giảng đạo khắp mọi nơi (16:20).

II. CÁC MÔN ĐỒ TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO MANG DẤU ẤN CỦA LỬA.
16:14, 15, 20; Cong Cv 2:1-4.
Điều gì xảy ra giữa các câu 14 và 20.
Sứ mạng bất khả thi trở thành sứ mạng được hoàn thành .
Bí mật: Lễ Ngũ Tuần (2:1-4).
Họ đi ra: Hành động (Mac Mc 16:20).
Chờ đợi Chúa hoặc ra đi .
Chờ đợi Chúa là một ý niệm thuộc Cựu Ước (các môn đồ đã chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem trong thời điểm cuối cùng, cho đến khi họ được ban quyền phép từ trên cao).
Ngày nay Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta ra đi, tiến tới.
Rao giảng Phúc Âm trong quyền năng của Đức Thánh Linh (Cong Cv 2:1-4)
Lưỡi bằng lửa rời rạc từng cái một, đậu trên mỗi người trong bọn mình (một lưỡi lửa trên mỗi đầu người) (2:3)
Lưỡi lửa nhỏ rời rạc (từ ngữ Hy-lạp). Việc gì xảy ra nếu như một khối lửa lớn đổ trên Giê-ru-sa-lem (2:3)
Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích đời đời khi Ngài ban cho Đức Thánh Linh.
Phải chăng mục đích là để có một cuộc họp mặt thân mật với Đức Thánh Linh? Câu trả lời là không.
Phải chăng mục đích để là để thông công? Cũng không.
Mục đích đặc biệt của Đức Chúa Trời khi ban lửa Thánh Linh là:
Để hoàn tất Đại Mạng Lệnh trên toàn cầu.
Trở thành những nhà máy năng lượng nhỏ, có thể di chuyển được để:
i. Trang bị cho con đường đi.
ii. Lửa đi theo cùng chúng ta.
Ví dụ: Phi-e-rơ - "Ta chẳng có vàng có bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi."
Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng để cứu mọi kẻ tin.

III. HÃY ĐI RA VÀ RAO GIẢNG PHÚC ÂM.
Mục đích của Phúc Âm (Mat Mt 16:15-20)
Cứu người.
Trừ trở thành cộng. Âm trở thành dương.
Nô lệ trở nên tự do.
Bệnh tật trở nên mạnh mẽ.
Điạ ngục trở nên thiên đàng.
Đây là những mục đích của đồi Gô-gô-tha.
Đặc quyền rao giảng Phúc Âm .
Kinh nghiệm cá nhân của Reinhard Bornnkie.
Quyết định rao giảng Phúc Âm .
Chúa Jêsus làm cho việc rao giảng Phúc Âm trở nên khả thi.
Hãy khởi xướng.
Đừng chờ đợi Đức Chúa Trời.
Chúa sẽ đi cùng với bạn để đóng ấn lời Ngài với các dấu lạ cặp theo.
TÓM TẮT
Những môn đồ không có khả năng .
Ít học hoặc thất học.
Không có tiền bạc của cải.
Không bao giờ đi xa quá 100 dặm.
Những ngư phủ bình thường.
Đầy dẫy sự vô tín.
Cứng lòng.
Đầy sự không ra gì.
Chúa Jêsus giao cho họ trách nhiệm thực thi Đại Mạng Lịnh
Ngài ban cho khả năng bằng quyền phép Thánh Linh.
Ví dụ: Cá thích nghi với nhiệt độ của nước. Cơ Đốc Nhân cũng giống như vậy.
Chúng ta không thích nghi với nhiệt độ của thế gian theo truyền hình, báo chí, chính trị, dư luận quần chúng, v.v..
Chúng ta thay đổi nhiệt độ để trở nên nóng cháy.
Hãy bùng cháy vì Chúa Jêsus!
Lửa của Đức Thánh Linh là bí quyết để rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới cách hiệu quả .
Không phải là kỹ thuật.
Không phải là dối gạt.
Đức Chúa Trời có chìa khóa để mở mọi cánh cửa. Những gì Đức Chúa Trời mở thì không ai có thể đóng được, ngay cả ma quỷ.

THẢO LUẬN NHÓM
Làm thế nào mà sự vô tín và nghi ngờ phổ biến như thế lại có thể ở trong lòng của những người đã bước đi, sống và phục vụ cùng với Chúa Jêsus trong ba năm? Đức Chúa Trời có thể dùng một người nào đó khi họ ở trong tình trạng như thế không?
Trong những hoàn cảnh nào chúng ta phải chờ đợi Chúa? Khi chúng ta bước đi bởi đức tin, chúng ta có đi trước Đức Chúa Trời không?
Tại sao lửa của Đức Thánh Linh làm cho "sứ mạng bất khả" giờ đây trở thành "sứ mạng được hoàn tất". Phải chăng sự cứu rỗi và đức tin không đủ để đi ra rao giảng?

TỰ NGHIÊN CỨU
Nguyên nhân của sự vô tín của các môn đồ là gì?
Giữa Mac Mc 16:15 và 16:20 các môn đồ đã kinh nghiệm được điều gì?
Đối với Đại Mạng Lệnh chúng ta phải chờ đợi Chúa hay là chúng ta phải đi trước?
Nếu bạn phải bước ra, và đi tới thì làm thế nào bạn biết được mình đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời?
Nơi nào trong Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải chờ đợi Chúa?© 1999-2017 Tinlanh.Ru