Được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh - ISOM - C8

Article Index

Soi dan boi Duc Thanh LinhXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Ba (C) - Bài học thứ tám (C8):

C8. ĐƯỢC SOI DẪN BỞI ĐỨC THÁNH LINH

Tác giả: Bayless Conley

 

BÀI 1: MỘT VÀI CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI LÃNH ĐẠO DÂN SỰ NGÀI

LỜI GIỚI THIỆU

Nhiều người trong chúng ta đang ở trong tình trạng bối rối và chúng ta không biết phải làm gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã trả lời cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ định rằng những người đang lãnhđạo thân thể của Đấng Christ sẽ thực hiện công việc của họ trong xác thịt. Công việc của chức vụ không có nghĩa là được thực hiện chỉ bằng sự khôn ngoan của con người. Đức Chúa Trời đã hoạch định cho những người lãnh đạo phải được Thánh Linh của Ngài hướng dẫn.

Nếu chúng ta đang có trái Thánh Linh trong chức vụ của chúng ta, thì chức vụ của chúng ta ắt phải được Thánh Linh hướng dẫn và ban cho quyền năng; một trong những điều ngăn trở nhất trên thế giới là được ở trong chức vụ mà không biết cách để được hướng dẫn bởi Thánh Linh.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để giúp chúng ta đi đến những quyết định đúng. Khi phải đối phó với những người khó tính và chống đối trong Hội Thánh thì chúng ta phải được Thánh Linh soi dẫn. Khi chúng ta đương đầu với sự ngược đãi, những cuộc tấn công thuộc linh và bị áp lực thì chúng ta phải được Thánh Linh hướng dẫn. Khi đến để mua đất xây dựng thì chúng ta phải được Thánh Linh dẫn dắt. Dù chúng ta đang chọn lựa những người hướng dẫn, giảng đạo hay giúp đỡ mọi người chúng ta đều cần sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh.

Là những người lãnh đạo, nhiều đời sống bị ảnh hưởng bởi những việc làm của chúng ta. Tất cả những quyết định của chúng ta không có nghĩa là chỉ phó mặc vào trí tuệ (sự hiểu biết) của con người. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài hầu làm cho chúng ta có thể thực hiện quyếtđịnh đúng. Nhưng chúng ta phải học biết cách lắng nghe Ngài. Khi chúng ta đang lắng nghe Thánh Linh của Chúa, chúng ta sẽ nghe những điều mà người khác không được nghe.

Ghi chú: Trong suốt tất cả các loạt bài tham khảo trong Kinh Thánh đều từ bản NKJV ngoại trừ những mặt khác đã được chú thích.

DÀN Ý BÀI HỌC

PhuDnl 4:5, 6

I. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng ta qua Lời của Ngài

A. Lời của Đức Chúa Trời đã được viết thành văn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (LuLc 11:49).

Ngày nay bạn rất cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh và những buổi nhóm giađình, Kinh Thánh là chỗ đầu tiên để bạn tìm kiếm điều đó.

B. Lời Đức Chúa Trời được viết thành văn bảo đảm sự thành công trong chức vụ (Gios Gs 1:7, 8)

C. Lời của Đức Chúa Trời được viết thành văn là ánh sáng cho đường lối của chúng ta (Thi Tv 119:105, 128).

1. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng Lời của Ngài

2. Chúng ta phải tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời với thái độ đúng đắn.

3. Thái độ đó phải là sự vâng lời (EsIs 8:20).

4. Đức Chúa Trời không hướng dẫn chúng ta đi trái ngược với Lời của Ngài đã được viết thành văn.

D. Đức Thánh Linh dẫn dắt vào mọi lẽ thật bởi Lời của Đức Chúa Trời (GiGa 16:13; 17:17)

1. Hãy tra xem Lời của Đức Chúa Trời về sự soi dẫn.

2. Hãy tìm ra điều mà Lời Đức Chúa Trời phán trước khi bạn thực hiện các quyết định.

3. Trước khi bổ nhiệm những người hướng dẫn hãy tìm xem những phẩm chất của người lãnh đạo trong Hội Thánh là gì?

4. Chính khi chúng ta xao lãng Lời (Chúa) thì chúng ta gặp rắc rối.

II. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng sự công chính của chúng ta (ChCn 11:3).

A. Công chính có nghĩa là ngay thẳng về tính cách và trung thực (Giop G 27:3-6).

Khi chúng ta thực hiện quyết định để sống bằng sự công chính thì đời sống chúng ta sẽ trở nên dễ chịu hơn.

B. Các Mục sư phải lãnh đạo (hướng dẫn) bằng sự công chính (Thi Tv 78:70-72).

1. Nhiều người không được đặt vào những vị trí lãnh đạo trong Hội Thánh bởi vì họ dâng tiền.

2. Nếu như đặt họ vào sự lãnh đạo mà họ không được Đức Chúa Trời lựa chọn thì điều đó sẽ phá vỡ nguyên tắc về sự công chính.

3. Sự công chính có ý muốn nói rằng tôi sẽ không sử dụng bất cứ phương cách nào để gây quỹ.

4. Các Mục sư, phải bảo vệ chức vụ của bạn bằng sự công chính.

5. Phải trung thực với mọi người khi bạn nói.

6. Đừng xúc phạm đến lương tâm của bạn.

7. Bất cứ lúc nào bạn sửa đổi sự thật nhằm để nhận được một điều gì đó, cuối cùng bạn sẽ mất điều đó.

III. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta bằng sự bình an của Ngài (CoCl 3:15)

A. Hãy để sự bình an của Đức Chúa Trời quyết định và giải quyết tất cả mọi nan đề còn lại là những nan đề hiện lên trong trí của bạn .

Khi bạn bắt đầu cầu nguyện để thực hiện một điều gì đó, hãy tự hỏi bạn có bình an trong tâm hồn hay bạn có cảm thấy do dự (lưỡng lự) và khó chịu hay không?

B. Bước đi trên con đường khôn ngoan dẫn đến sự bình an (ChCn 3:13, 17).

1. Nhiều quyết định quan trọng có thể được thực hiện trên sự bình an.

2. Chúa Jêsus là Chúa Bình An.

IV. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta qua lời khuyên của những người khác (20:18; 24:6).

A. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thân thể của Đấng Christ để giúp đỡ chúng ta .

1. Không một người nam hay người nữ nào là một hòn đảo đối với chính mình họ.

2. Nếu lời khuyên mà bạn sẽ nhận từ những người khác không giống với điều mà Đức Chúa Trời đãđặt trong lòng bạn thì bạn sẽ dành nhiều thì giờ để cầu nguyện về điều đó.

3. Chính bạn sẽ phải trả lời với Đức Chúa Trời về những quyết định của mình.

4. Tuy nhiên, những người khác có thể giúp bạn thấy mọi việc trong ánh sáng của Chúa, bước đi trong sự công chính với sự bình an của Đức Chúa Trời và qua lời khuyên của họ.

Thảo luận nhóm

Thảo luận trong các nhóm của bạn :

1. Bằng cách nào chúng ta nhận ra khi Đức Thánh Linh đang hướng dẫn chúng ta hay là các linh khácđang hướng dẫn chúng ta?

2. Khi chúng ta cảm thấy điều mà chúng ta đang nghe từ Thánh Linh mà không được những người xung quanh ủng hộ (tán thành) với chúng ta, thì chúng ta nên làm gì?

3. Những cách khác nhau nào trong cách mà chúng ta làm có thể phá vỡ nguyên tắc của sự công chính trong những lựa chọn, hoặc những quyết định mà chúng ta thực hiện?

4. Riêng cá nhân bạn thì sự công chính có nghĩa là gì?

5. Sự bình an của Đức Chúa Trời và lời khuyên của những người khác đóng vai trò nào trong đời sống của bạn, khi bạn đi đến những quyết định rất quan trọng mà không hiểu được rõ ràng trong Kinh Thánh?

Tự nghiên cứu

1. Viết ra 4 cách trong các cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta như đã học trong bài học này và dưới mỗi cách, hãy viết câu trả lời của bạn.

Thí dụ: Đức Chúa Trời soi dẫn chúng ta qua lời của Ngài đã được viết thành văn, vì vậy tôi phải học Lời của Đức Chúa Trời và áp dụng các nguyên tắc của Lời Ngài vào tất cả những quyết định của tôi.© 1999-2017 Tinlanh.Ru