Có phải đạo nào cũng được cứu?

Tôi thắc mắc: Tôi đã có đạo. Đạo nào cũng vậy, đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Thế thì can chi tôi phải tìm hiểu về đạo cưứ rỗi của Đức Chúa Trời .
Trã lời: Bởi nhờ nguyên tri, loài người trải qua các đời đều nhìn nhận có một Đấng cao cả đã dựng nên trời đất , muôn vật. Tuy có nhiều quan niệm sai lầm và khác nhau về Đấng ấy, cùng cách thức thờ phượng Ngài, thì dẫu dân tộc đó có dã man hay văn minh, đa số hay thiểu số đều có 1 tôn giáo là ít nhứt.

Kinh Thánh đã dùng 1 thí dụ rất đơn sơ, song đủ nghĩa để diễn tả tình trạng hỗn độn trong cuộc thờ phượng của loài người : “ chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Ê- Sai 53:6 ). Một bầy chiên thường ít có 2 con đi chung 1 đường ; con nào cũng tự hào là đường mình dẫn về ràn, song càng đi lại càng lạc. Nên có câu : " Có 1 con đường dường như chính đáng cho loài người, song nó thành nẻo cho sự chết (Châm ngôn: 14:2). Đường ấy không chánh đáng, chỉ dường như chánh đáng mà thôi.

Xưa nay, dân nào , nước nào cũng có 1 đạo, do 1 người khởi xướng rồi nhiều người hưởng ứng. Đạo nào cũng có tôn chỉ tốt, mục đích hay, dạy người làm điều lành lánh điều dữ. Xem như thế chúng ta thấy thế gian có nhiều đạo. Tuy nhiên không có nhiều sự cưứ rỗi, mà chỉ có 1 thôi, chúng ta ai nấy có thể có một hay nhiều đạo cho mình, song có thể không có sự cưứ rỗi trong đó. Tức là không được tha thư tội lỗi, không được thoả thuận cùng Đức Chúa Trời, nên cũng không hưởng được sự đổi mới để hưởng sự sống đời đời của Ngài ban cho khi chúng ta qua đời.

Chúng ta vẫn đứng trong địa vị tội nhân, dưới sự cấm buộc của ma quỉ và tội lỗi, ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời , nên cuối cùng sẽ bị quẳng vào hố lửa đời đời , tức là hoả ngục. Chúng ta có thể gắng công ra sức ép xác khổ tu đến nỗi được nhiều người khen ngợi, song điều ấy chẳng can hề chi đến Đức Chúa Trời và nước thiên đàng của Ngài . Ấy nên chính Chúa Giê-Xu đã đến thế gian không phải để thành lập 1 đạo với giáo lý cao siêu cho loài người theo, bèn là để cưứ mọi người ra khỏi tội lỗi bởi sự chết đền tội của Ngài . Thánh Phao-Lô có tuyên bố như sau: " Chúa Giê-Xu đã đến trong thế gian để cưứ vớt kẽ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận, trong những kẽ có tội đó ta là đầu" (Ti-mô-thê 1:15). Thật chính Chúa Giê-Xu là " Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người" Nên " chẳng có sự cưứ rỗi nào trong đấng khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta cần phải nhờ đó mà cưứ (Công vụ 4:12).

Vậy chúng ta hãy để tạm vấn đề đạo ra, ngoài ai nấy trong chúng ta tự xét mình đã được sự cưứ rỗi chưa ? Đã kinh nghiệm ơn cưứ rỗi của Đức Chúa Trời như 1 người mù được mở mắt để từ tối tăm qua sáng láng, như 1 kẽ nô lệ được phóng thích, để từ nơi ma quỉ sang Đức Chúa Trời , như 1 tử tù được ân xá từ chổ chết mà được sống chăng? . Nếu thiếu những thực chứng ấy thì dẫu có đạo hay nhiều đạo cho mình cũng trở nên vô ích.

Trong quan điểm của Thượng Đế thế gian không có nhiều đạo song chỉ có 1 phạm vi: “ Trong Chúa Giê-Xu và ngoài Chúa Giê-Xu ". Trong Chúa Giê-Xu thì chẳng có sự định tội, song có đủ mọi thứ phước thuộc linh ở trên trời, vì tại đó có sự cưứ chuộc để được làm con cái của Đức Chúa Trời và được thừa hưởng nước thiên đàng cho đến đời đời. Co2n ngoài Chúa Giê-Xu thì có sự thịnh nộ, sự đau đớn khủng khiếp, sự chết mất trong hoả ngục cho đến đời đời.

Khi Chúa Giê-Xu bị đóng đinh trên thập tự gía vì tội lỗi của loài người, cũng có 2 tên cướp sát nhân đồng bị đóng đinh, 1 tên bên hưữ Ngài, 1 tên bên tả Ngài. Trong 2 tên đó , 1 tên đã ăn năn nên đã không hư mất. Hai người ấy là đại diện cho toàn thể nhơn loại trải qua các đời trước mặt Đức Chúa Trời . “ Vì mọi người đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết".

Vậy, điều quan hê cho đời sống chúng ta không phải là có đạo nào, hay theo bao nhiêu đạo, bèn là sự cưứ rỗi do đạo chơn chính của Đức Chúa Trời đem đến cho Bạn : đang có sự cứu rỗi của Chúa ? ? ?


© 1999-2017 Tinlanh.Ru