Blaise Pascal - 12 danh ngôn đức tin

Blaise-Pascal
Tinlanh.Ru - Blaise Pascal. 12 quotes about faith.

12 câu danh ngôn của thiên tài toán học, vật lý học, triết học gia người Pháp nói về đức tin.

Một chức năng tối hậu của lý trí là để cho con người thấy rằng còn có nhiều điều vượt quá tầm lý trí.

Con người thì phải hiểu mới yêu được, còn Đấng Thiên thượng phải yêu mới hiểu được.

Trong đức tin có đủ sự sáng cho những ai muốn thấy và đủ hình bóng cho những ai muốn nghi ngờ.

Đức tin khác với bằng chứng, cái sau là con người, cái đầu là món quà từ Đức Chúa Trời.

Chúa Jê-sus Christ là bằng chứng duy nhất về Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúng ta chỉ có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jê-sus Christ.

Trái tim có lý mà lý trí chẳng biết.

Dùng trái tim để tiếp nhận Chúa chứ không phải lý trí. Đức tin là vậy: Đức Chúa Trời được tiếp nhận bởi trái tim, chứ không bằng lý trí.

Trong lòng mỗi con người có một khoảng trống mang hình Đức Chúa Trời, không thể lấp đầy bằng bất cứ tạo vật nào, mà chỉ có thể là Chúa, Đấng Tạo hóa, đã được bày tỏ qua Chúa Jesus.

Chỉ có hai loại người: người công chính nghĩ mình là người có tội, và người có tội nghĩ mình là người công chính.

Sự hư ảo của khoa học. Kiến thức khoa học vật lý chẳng yên ủi được tôi về sự vô tri đạo lý lúc khổ đau, nhưng kiến thức đạo lý sẽ luôn yên ủi tôi trong sự vô tri về khoa học vật lý.

Phúc Âm với tôi đơn giản là không thể chống cự.

Jê-sus là Đức Chúa Trời mà chúng ta có thế đến gần không hề kiêu ngạo, và trước Ngài chúng ta có thể hạ mình không hề tuyệt vọng.

(dịch ra tiếng Việt bởi Q.H. - Tinlanh.Ru)

The supreme function of reason is to show man that some things are beyond reason.

Human beings must be known to be loved; but Divine beings must be loved to be known.

Faith is different from proof; the latter is human, the former is a Gift from God.

Jesus Christ is the only proof of the living God. We only know God through Jesus Christ.

The heart has its reasons of which reason knows nothing.

It is the heart which perceives God and not the reason. That is what faith is: God perceived by the heart, not by the reason.

There is a God shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus.

There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are righteous.

Vanity of science. Knowledge of physical science will not console me for ignorance of morality in time of affliction, but knowledge of morality will always console me for ignorance of physical science.

The gospel to me is simply irresistible.

Jesus is the God whom we can approach without pride and before whom we can humble ourselves without despair.

Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru