Phép lạ Giáng sinh

Những điều mầu nhiệm của đức tin cơ đốc

(Mầu nhiệm của sự kiện Jê-sus giáng sinh - Con trời giáng sinh làm Con người.)

Lại một mùa Giáng sinh. Và nhân loại bận rộn với một kỳ lễ lớn. Đối với nhiều người Việt nam đó chỉ là một ngày lễ tôn giáo gần giống như ngày lễ năm mới với nhiều trò vui. Đối với một số người đây lại là một thánh lễ quan trọng, là một lần trong năm họ nhớ đến Đức Chúa Trời và ra mắt Ngài, để xưng tội và nhận phước cho cả năm. Họ hay bàn tán về cách bên Nga này với cách ở Việt nam làm lễ khác nhau thế nào, nhưng họ không để ý tìm hiểu đến ý nghĩa sự kiện Jê-sus giáng sinh.

Nhưng Đức Chúa Trời chẳng quan tâm đến các nghi lễ, Ngài muốn làm sao cho mọi người hiểu Jê-sus đã giáng sinh để làm điều gì cho nhân loại từ hai ngàn năm trước.

"Chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" (Ê-sai 7:14)

Chúng ta nói về phép lạ Giáng sinh.

Đó là sự mầu nhiệm nền tảng của đức tin cơ đốc, là cơ sở để bạn sống và chiến thắng thế gian. Đức Chúa Trời đến tìm bạn để rồi ở cùng bạn.

"Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm:
Đấng (Đức Chúa Trời) đã được tỏ ra trong xác thịt, ..." (1 Ti-mô-thê 3:16)

Những lời trên sứ đồ Phao-lô viết trong thư gửi cho Ti-mô-thê, để Ti-mô-thê với tư cách người lãnh đạo biết phải làm gì trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, tức là trụ cột và nền tảng của chân lý. Kinh Thánh nói rất nghiêm túc là Đức Chúa Trời đã tỏ chân lý ra cho Hội thánh của Mình, để Hội thánh nhờ những chân lý đó khẳng định nền tảng cho một cuộc sống bởi đức tin cho mọi người.

Một trong những chân lý nền tảng đó là:

Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, tỏ Mình ra bằng xương bằng thịt.

Đó là khi Jê-sus giáng sinh thành người.

Đó là sự kiện Chính Đức Chúa Trời đã đến thế gian tìm và chuộc lại loài người trong một thân thể con người.

Để lịch sử nhân loại làm bước ngoặt, chuyển sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên sau Đấng Christ.

Và từ thời đó đến nay, bất cứ một con người nào được nghe về Jê-sus, đều phải tự trả lời cho mình vẫn một câu hỏi mà Chúa Jê-sus đã từng hỏi các môn đồ của Ngài:

"Còn các ngươi thì xưng (gọi) Ta là ai ?" (Ma-thi-ơ 16:15)

Còn bạn, bạn xưng Jê-sus là ai?

Khi đó câu trả lời của Phi-e-rơ là: "Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống." Và Jê-sus đã khen ông là có phước. Nếu bạn cũng hiểu và tin như vậy thì bạn là người có phước, vì bạn đã được Chúa Cha ban ơn, tỏ ra cho lòng bạn điều mà không thể dùng sự khôn ngoan con người để hiểu nổi. (Ma-thi-ơ 16:16-18)

Đây là khởi điểm, là hòn đá tảng cho đức tin của tôi và của bạn.

Jê-sus là Con Đức Chúa Trời.

Đó cũng là khởi điểm của Tin lành của các sứ đồ. Ma-thi-ơ và Lu-ca bắt đầu các sách Tin lành của mình bằng cách kể lại tỉ mỉ cho chúng ta biết những chi tiết về sự sanh ra của Chúa Jê-sus, một phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa loài người. Mác thì nói ngắn gọn rằng Tin lành của ông chép là của Jê-sus Con Đức Chúa Trời. Còn sứ đồ Giăng thì bắt đầu từ xa hơn, từ cội nguồn nhất:

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người...

Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài...

Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật; ...

Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng giãi bày Cha cho chúng ta biết."

Jê-sus (Ngôi Lời) chính là Đức Chúa Trời.

Ngài vốn ở cùng Cha, được sanh ra, chứ không phải là được tạo dựng nên. Chớ có lầm mà nghe theo những tà giáo không có sự sống thật, chúng cho rằng Jê-sus đơn giản chỉ là một con người - một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời (Chứng nhân Giê-hô-va, Hồi giáo, ...). Kẻ nào phủ nhận Thân vị Đức Chúa Trời của Jê-sus là chối bỏ sự cứu rỗi chỉ có qua Ngài.

Jê-sus không phải đơn giản chỉ là một nhà tiên tri, Ngài là Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Trong Ngài có sự sống, và Ngài đến để mang lại sự sống đời đời cho chúng ta!

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (trong đó có tôi và bạn), đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16)

Chúng ta đã biết là con người đầu tiên đã sa ngã, sa vào tay ma quỉ và bị biến chất, họ trở nên ác, mất quyền hưởng sự sống đời đời.

Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ muốn bỏ loài người là dòng dõi yêu dấu của Ngài. Nên Ngài đã sắm sẵn một kế hoạch cứu chuộc loài người ra khỏi tội ác và cái chết, mà bước quyết định trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là việc Đấng Cứu chuộc đến thế gian. Chúng ta đã thấy là con người không tự cứu nổi mình. Chỉ có Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc được con người chúng ta. Và lòng Ngài nôn nóng làm điều đó (Ê-sai 59:16).

Nếu như có một ai trọn vẹn thánh sạch (hoàn toàn không phạm tội), chịu đứng thay vào chỗ những tội nhân và nhận thay bản án cho họ, thì các tội nhân sẽ được tha thứ và được phục hồi lại địa vị của mình trong tình bạn với Đức Chúa Trời, như là họ chưa hề phạm tội. Khi con người được Đức Chúa Trời gọi là công bình thì con người đó sẽ được sống đời đời.

"Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jê-sus Christ, cho mọi người nào tin, chắng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển của Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jê-sus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy". (Rô-ma 3:21-26)

Ngài phải là con người, để trả giá cho mọi người với tư cách là một con người (Cô-lô-se 1:22 "Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận...").

Như vậy, cần có một con người trọn vẹn thánh sạch, nhưng tất cả con người từ A-đam sanh ra đều mang dòng máu tội lỗi của cha mình. Ai có thể từ sự ô uế lấy ra được cái gì thanh sạch?

Vì vậy Đấng Cứu chuộc - con người đó cần được sinh ra bởi người nữ đồng trinh, và chính Đức Chúa Trời là Cha. Và phép lạ đó đã được báo trước (Ê-sai 7:13-14) rồi thành sự thật vào đêm Giáng sinh mà người ta coi là vào 1998 năm về trước (Lu-ca 1:31-35).

"Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng:

Chúa chẳng muốn hy-sinh, cũng chẳng muốn lễ vật,

Nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi" (Hêb. 10:5)

Khi Ma-ri tin và nhận Lời truyền của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đến và dùng quyền phép khiến cô có mang Chúa Jê-sus.

Bạn đừng bối rối vì cớ những kẻ nhạo báng chuyện cô gái đồng trinh có mang này. Chính nhờ cách đó mà Đức Chúa Trời đã có một con người thánh sạch trọn vẹn để chịu tội thay cho chúng ta. Còn những kẻ nhạo báng Đức Chúa Trời thì cuối cùng chính Ngài sẽ cười nhạo họ.

Jê-sus là con người.

Hai điều nói trên rất quan trọng, là cơ sở để chúng ta biết phân biệt các tà giáo, tà thần: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jê-sus Christ (1) lấy xác thịt mà ra đời (2), thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Đức Chúa Jê-sus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời" (1 Giăng 4:1-3)

Jê-sus đã lấy xác thịt (thân thể con người) mà ra đời.

Chúa Jê-sus vốn là Đức Chúa Trời (bình đẳng với Cha), nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống, lấy hình tôi tớ, đến thế gian với tư cách một con người, vâng phục đến chết, thập chí chết trên cây thập tự, và hoàn thành mục đích cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:5-8).

Jê-sus đã chịu mọi sự mệt mỏi, đói, khát, đau đớn, trong thân thể xác thịt con người vì những tội lỗi của chúng ta (Ê-sai 53), Ngài đã từng chịu cám dỗ, nhưng không hề phạm tội (Lu-ca 4:1-13; Gi 8:46;19:6; Hêb 4:15), nên ma quỉ không có quyền hành gì với Ngài (Gi 14:30b). Ngài có quyền phó sự sống mình cho người khác, dâng mình làm của tế lễ chuộc tội cho loài người vì Ngài là Con người, Ngài đã gặp sự chết và chiến thắng nó vì Ngài là Con Đức Chúa Trời toàn năng, sau đó Ngài sống lại và bây giờ Ngài ban sự sống mới cho những kẻ tin nhận Ngài - là bạn và tôi.

Đó là phép lạ đêm Giáng sinh, khi Jê-sus - Đức Chúa Trời trọn vẹn và cũng là một con người trọn vẹn đã sinh ra trên đất này, là đất mà đã bị con cái loài người đánh mất vào tay ma quỉ cùng với cả linh hồn mình. Ngài đã đến để tìm kiếm và cứu chuộc, giải phóng chúng ta khỏi tay ma quỉ, đem chúng ta, những kẻ tin nhận Ngài trở về nhà như con cái Đức Chúa Trời, để được sống đời đời trong sự chăm sóc che chở của Ngài.

Khi bạn suy nghĩ về lễ Giáng sinh, điều nào khiến lòng bạn tràn đầy vui sướng: một đợt nghỉ lễ, một dịp vui chơi đèn nến, hay là một lần nữa bạn nhớ đến ơn mà Đức Chúa Trời đã làm cho loài người khi Ngài đến thế gian như một con người?

- "Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." - Jê-sus. (Mác 10:45)

 

T.Q.H. 1998© 1999-2017 Tinlanh.Ru