Những ân tứ Đức Thánh Linh

Article Index

Vào ngày lễ giáng sinh chúng ta tự động nhớ lại một món quà vĩ đại nhất từ Đức Chúa Trời. Hài nhi Giê-xu Christ. Ngày đó người ta cũng trao đổi món quà giữa những người thân với nhau, nhưng trải qua một thời gian lâu rất lâu, Hội Thánh đã không quan tâm đến những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã mang đến. Hậu quả là Hội Thánh đánh mất quyền năng và đã suy đổi thành câu lạc bộ không có sự sống. Chúa Giê-xu Christ đã ban lời hứa rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh giáng xuống sau khi Ngài thăng thiên Đức Thánh Linh sẽ đến thế chỗ cho Chúa Giê-xu Christ là Đấng an ủi, tiếp tục chức vụ của Ngài. Đúng như lời Chúa hứa, Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Từ đó, gần 2000 năm qua Chúa Giê-xu đã từng ở với chúng ta cho đến giờ phút này Ngài rất thiết tha phân phát các ân tứ cuả Ngài.

Trong Hội Thánh ngày nay Đức Thánh Linh đang đem đến cho chúng ta 9 ân tứ. Kinh Thánh chép trong 1Côrinhtô 12:7: “ Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi người, cho ai nấy đều được sự ích chung “. Trong 1 Côrinhtô 12:11, Kinh Thánh cũng nói với chúng ta “ mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người “. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đến với Đức Thánh Linh và cầu xin Ngài phân phát các ân tứ của Ngài cho mỗi một Cơ đốc nhân trong Hội Thánh.

Đức Thánh Linh đã mang ba kiện hàng lớn cho Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau mở các kiện hàng và xem xét các món quà khác nhau này. Kiện hàng đầu tiên có nhãn hiệu là “ các ân tứ của sự khải thị “. Khi chúng ta mở kiện hàng này, lập tức chúng ta tìm thấy một gói nhỏ có ghi “ lời nói khôn ngoan “. Khôn ngoan là gì ? Khôn ngoan là khả năng giải quyết các nan đề. Châm ngôn 1:7 nói về sự khôn ngoan như là điều chính yếu, vì thế được khôn ngoan là được cả sự thông biết.

Kinh Thánh dạy rằng khôn ngoan là điều quan yếu. Nếu chúng ta có sự khôn ngoan thì bất cứ nan đề nào đến với chúng ta, chúng ta đều có thể giải quyết được. Vì thế trong thế giới này không phải là cuộc chiến tranh của giáo dục nhưng là cuộc chiến tranh của sự khôn ngoan mà trong đó chúng ta xử dụng tất cả sự giáo dục của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với một nan đề. Chúng ta không thể giải quyết bằng sự khôn ngoan của loài người, khi chúng ta đến với Đức Thánh Linh và cầu xin Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự khôn ngoan giúp đỡ chúng ta giải quyết mọi sự khó khăn.

Chúng ta đọc thấy trong đời sống Chúa Giê-xu Christ người Pharisi và Sađusê đến cố thử Chúa Giê-xu. Họ hỏi Ngài một câu hỏi rất quan trọng : Thưa thầy chúng ta có nên nộp thuế cho hoàng đế Lamã Sêsa không ? Đây là câu hỏi gài bẫy để buộc tội, vì nếu Đấng Christ khuyên họ không nộp thuế cho Sêsa thì Ngài sẽ bị chính quyền Lamã bắt giữ. Nhưng nếu Ngài khuyên họ nộp thuế thì ngay lập tức người Do thái sẽ quay lại chống Ngài, tố cáo Ngài là kẻ chống đối truyền thống Do thái và chính dân Do thái. Vì thế Đấng Christ rất quan tâm. Tuy nhiên, nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh Ngài đã đưa ra câu trả lời kỳ diệu. Ngài phán hãy đem đến cho ta một đồng tiền, ngay khi họ mang đồng tiền đến cho Ngài, Ngài liền phán “ Hình và huy hiệu trên đồng tiền này là của ai ? Họ trả lời : Đó là hình và huy hiệu của Sêsa “. Ngài phán hãy trả cho Sêsa những gì thuộc về Sêsa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời “. Họ không trả lời gì với Đấng Christ và họ tản đi. Ngày nay Đấng Christ ban cho chúng ta sự khôn ngoan đặc biệt để giải quyết những vấn đề khó khăn. Đây là ân tứ lời nói khôn ngoan.

Một gói quà khác có nhãn hiệu là “ ân tứ lời nói tri thức “. Tri thức là gì ? Tri thức là sự hiểu biết các nội dung khác nhau của những điều gì đó. Chúng ta học về kinh tế và tất cả những hoạt động kinh tế rôi chúng ta bắt đâu có tri thức về kinh tế. Khi chúng ta học lịch sử thì tự nhiên chúng ta bắt đâu có tri thức về lịch sử.

Trong sinh hoạt hằng ngày, có quá nhiều điều đang xảy ra ở môi trường xung quanh ta, đến nỗi chúng ta không thể hiể biết hết, nhất là những điều đó có hiệu quả thảm khốc trong đời sống những người Cơ đốc và trong sự tiến bộ của Hội Thánh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lưu ý những điều này để chúng ta sẵn sàng khi gặp những thách thức. Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh truyền đạt sự hiểu biết khác nhau liên quan đến những điều mà chúng ta không hiểu nổi để chúng ta có thể đáp ứng đối với mọi sự thách thức.

Chúng ta đọc trong Cựu ước thế nào vua Siri rất bối rối vì bất cứ khi nào vua lập kế hoạch tấn công daan Israel, thì vua Israel đã chuẩn bị sẵn và cử binh tiêu diệt họ. Một ngày kia vua nổi giận nói với các quần thần “ Ta biết có người nào đó giữa vòng chúng ta đang báo cáo mọi việc với vua Israel “. Nhưng một trong các vị đại thần đã nói “ Tâu bệ hạ, không phải vậy đâu, nhưng trong Israel có một vị tiên tri tên Êlisê, nhờ sự khải thị của Đức Thánh Linh nên hiểu biết hết tất cả những kế hoạch tối mật mà bệ hạ đã hoạch định trong phòng riêng “. Đối với Êlisê, những điều sắp xảy ra đã được bày tỏ cho ông nhờ ân tứ lời nói tri thức. Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời muốn truyền đạt sự tri thức của Ngài cho bạn để bạn có thể đáp ứng các thách thức và sống đắc thắng.

Có một món quà khác nữa có nhãn hiệu “ Ân tứ phân biệt các thần “. Có ba loại linh trong thế gian : Đức Thánh Linh, tâm linh con người và linh của Satan.

Kinh Thánh nói đến nhiều loại tà linh, đó là các uế linh, ác linh, linh dối, linh cám dỗ, linh chia rẽ và các linh này gây ra bệnh tật. Vì thế trong thế hệ này để sống đắc thắng trong đời sống Cơ đốc nhân chúng ta phải có khả năng phân biệt các thần linh này. Chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho chúng ta các ân tứ phân biệt các thần ngõ hầu chúng ta có thể phân biệt sự hiện diện các tà linh và có khả năng đuổi chúng ra. Đôi khi trong lần thăm viếng các tín đồ tại nhà, tôi phân biệt linh chán nản ngã lòng, linh tranh cãi hay tà linh. Rồi lập tức tôi trói buộc ác linh và đuổi nó ra rồi thì Đức Thánh Linh đến và thi hành phép lạ cùng công tác ân điển. Khi chúng ta phân biệt sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể tin tưởng những điều lớn lao của chính nghĩa của Chúa Giê-xu.© 1999-2017 Tinlanh.Ru