Đức tin và Quyền năng - Hai thành phần để nhận được sự chữa lành

Article Index

Chúng ta cần phải hiểu về sự đức tin "hoà trộn" với quyền năng để nhận được phước lành và ích lợi từ sự xức dầu.

Trong phần 1, chúng ta đã bắt đầu xem xét hai thành phần chủ yếu để tiếp nhận được sự chữa lành: đức itn và quyền năng. Tôi đã dẫn ra một số những phương thức để nhận được sự chữa lành có chép trong Lời Chúa, thí dụ như: đơn giản là nhờ đức tin, nhờ sự đặt tay của những tín đồ hoặc của những người được xức dầu đực biệt trong công vụ chữa lành người bệnh; hay là sự biểu hiện quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp đó đều cần phải có đức tin của bạn và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Về vấn đề quyền năng, thì trong Công vụ 10:38 đã cho thấy rằng những từ ngữ "sự xức dầu", "Đức Thánh Linh", và "quyền năng" là gần như có ý nghĩa giống nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể xử dụng những cụm từ đó với chung ý khi bàn về vấn đề sự xức dầu chữa lành và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Hãy nhớ lại một sự so sánh khá tốt để giúp ta hiểu được sự xức dầu hay là quyền năng của ông Giôn G. Leik (John G. Lake) khi ông nói: "Điện năng là quyền năng của Đức Chúa Trời trong thế giới tự nhiên; Quyền năng của Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời trong thế giới thuộc linh." Bạn thấy không, cũng như điện năng là có thật trong thế giới tự nhiên, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cũng có thật trong thế giới thuộc linh.
Và cũng như người ta phải học cách "cắm điện" để khiến nó làm việc cho mình, chúng ta cũng phải học cách "cắm điện" vào điện năng thiên thượng - tức là quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời - để nó thể hiện ra trong đời sống chúng ta.
Trong thế giới tự nhiên, khi bạn bật công tắc lên, dòng điện chạy thẳng tới bóng đèn và chiếu sáng căn phòng. Khi bạn tắt công tắc đi, thì ánh sắng tắt theo. Cũng giống vậy trong thê giới thuộc linh, cái công tắc để bật lên nguồn năng lượng thiên thượng đó có thể gọi là công tắc của đức tin.
Chúng ta cần phải học cách hoà trộn đức tin với quyền năng!
Hãy xem sách Công vụ đoạn 6, và bạn sẽ thấy những điều tôi nói có bằng chứng Kinh Thánh:

Công vụ đoạn 6:3-6
3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.
5 Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa;
6 và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi, thì đặt tay lên.
7 Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.

Để cho bạn hiểu hơn về lịch sử câu chuyện, thì đây là những ngày đầu tiên của Hội thánh, và các môn đồ đem "mọi sự làm của chung" (Công vụ 2:44). Các môn đồ của Chúa Jê-sus - mười hai sứ đồ là những người hầu việc Chúa duy nhất của những tín đồ mới trong buổi ban đầu của Hội thánh. Đó là một ht non trẻ, vừa mới được thành lập, và ht không có ở nơi nào khác nữa ngoài Giê-ru-sa-lem lúc đó.
Bạn thấy không, Chúa Jê-sus đã phán truyền họ đi khắp thế gian và truyền giảng Tin lành cho hết thảy mọi người (Mác 16:15). Ngài cũng đã phán trong Công vụ 1:8 rằng "... khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về Ta..." Nhưng cho đến lúc đó các môn đồ vẫn chưa đi làm chứng cho bất kỳ ai ở mọi nơi nào khác ngoài Giê-ru-sa-lem.
Như vậy, ở đó, tại Giê-ru-sa-lem, mọi người có mọi sự là của chung, nhưng có một số người cảm thấy họ bị bỏ quên trong các buổi phục vụ hàng ngày. Thế cho nên Mười hai Sứ đồ nói: "Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho." (Công vụ 6:3).© 1999-2017 Tinlanh.Ru