Tin lành là gì?

Article Index

Bạn thân mến,

Trong những ngày đầu tiên đến với Chúa, có thể chưa có ai trong số chúng ta để ý nhiều đến các hình thức và các tổ chức. Con mắt của chúng ta lúc đó đang tập trung lên Chúa Jê-sus, và vui sướng về mọi sự Ngài đã làm cho mình. Nhưng, một thời gian sau, nhất là khi chúng ta bắt đầu tìm cách kể về Chúa cho gia đình, bạn bè và những người khác, lúc đó chúng ta mới nhận thấy là họ đã liệt kê mình vào số "những người theo đạo Tin lành". Và, điều đó cũng làm nguyên cớ cản trở nhiều người không dám nghe về Lời Chúa, vì họ bị ấn tượng (định kiến) trước trong đầu - rằng đây là một đạo lạ, cũng có nhiều người còn cho rằng đây là một tôn giáo - công cụ trong tay người khác để lợi dụng những ai khờ dại...

Nhưng chúng ta biết Tin lành không đơn thuần chỉ là một đạo của loài người như bao nhiêu đạo khác, không phải chỉ là một tôn giáo với những lễ nghi và luật lệ khác thường, và cũng không tìm kiếm những mục đích (lợi lộc) theo kiểu thế gian thường nghĩ, nhưng Tin lành thật đặc biệt khác hẳn!

Chẳng lẽ Chúa Jê-sus đã hy sinh thân mình chịu một cái chết đau đớn trên thập tự giá - chỉ để ban cho loài người một tôn giáo khác, trong khi họ đã có tôn giáo của mình rồi? Chẳng lẽ Chúa đã giáng sinh xuống thế gian, chịu cực hình và chịu chết thế cho mọi đau đớn và tội lỗi của chúng ta, và rồi Ngài sống lại chỉ để mà ngày hôm nay xa vời ở đâu đó? Chẳng lẽ quyền năng mà đã thay đổi lòng người cả thế gian thời đó đã chịu bất lực trước xã hội hư hoại ngày hôm nay? Chẳng lẽ mọi lời Thánh Kinh mà nhiều thế hệ đã phải chịu hy sinh (thậm chí đến cả mạng sống mình) để gìn giữ và truyền đạt lại chỉ là những điều răn cho một cuộc sống đạo đức khó ai theo nổi? Câu trả lời là KHÔNG!

Vậy thì có gì khác giữa chúng ta và các tín đồ thời kỳ ban đầu đó? Giữa cách nhìn nhận của mỗi một chúng ta với cách nhìn nhận của các môn đệ thời ban đầu đó?

Đến lượt mình, chúng ta cũng cần nhìn nhận Tin lành đến từ Trời một cách đúng đắn - để thế hệ chúng ta cũng có được những kết quả giống như thời Hội thánh ban đầu.

Rô-ma 1

1. Phao-lô, tôi tớ Ðức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Ðức Chúa Trời,
2. là Tin Lành xưa kia Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh,
3. về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Ða-vít sanh ra,
4. theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Ðức Chúa Trời có quyền phép, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,
5. nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6. trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Ðức Chúa Jêsus Christ;
7. gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Ðức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ!
8. Trước hết, tôi nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Ðức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.
9. Vì Ðức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi
10. trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Ðức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.
11. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng,
12. tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi.
13. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghe phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác; song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14. Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt.
15. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma.
16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;
17. vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Ðức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.© 1999-2017 Tinlanh.Ru