Ma-ri - mẹ của Chúa Je-sus

Article Index

Pastor-Rick-RennerEsai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Đây là lời tiên tri báo trước về Phép lạ Giáng Sinh - khi Chúa Cứu thế sẽ đến thế gian, được sinh ra bởi một người người con gái - nữ đồng trinh Ma-ri. Đúng như trong Kinh thánh nói, người nữ này sẽ được coi là có phước nhất.

Thông tin về Ma-ri có ít nhưng rất quan trọng đối với cơ-đốc nhân chúng ta.


Ma-ri là một nhân vật trọng yếu trong Hội thánh thời kỳ đầu, mẹ của Chúa Jê-sus - bà như là một thư viện sống. Mọi điều chi tiết mà Hội thánh muốn hỏi về cuộc sống của Chúa Jê-sus đều có thể hỏi được Ma-ri.

Theo Lu-ca 2:19 chúng ta hiểu rằng mọi sự việc quan trọng trong đời sống và chức vụ của Chúa Jê-sus đều được Ma-ri ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Từ “ghi nhớ” trong tiếng Hy-lạp ý nói rằng mọi sự kiện đều ghi lại cẩn thận theo trật tự thời gian. Các câu chuyện về thiên sứ, về các kẻ chăn chiên, về các vua - các tác giả Kinh Thánh đã biết được qua Ma-ri vì khi đó bà vẫn còn sống.

Cuối đời bà chuyển đến Ê-phê-sô cùng với sứ đồ Giăng. Cho đến cuối đờiù bà vẫn đi nhóm Hội thánh ở đó. Có lẽ bà là một trong những nhân vật được quan tâm chú ý nhất trong Hội thánh. Vì đó chính là Mẹ của Chúa Jê-sus. Mỗi một buổi nhóm khi bà cùng đến thờ phượng với các con cái Chúa thì có lẽ trong Hội thánh ai cũng chào đón bà. Có lẽ các nhân viên phục vụ đã giúp đỡ bà đến và ngồi chỗ của bà, trong hàng ghế đầu tiên. Bà cũng đi nhóm Hội thánh thờ phượng Chúa cũng giống hệt như chúng ta ngày nay, bà nhận được sự cứu rỗi cũng bằng một cách giống hệt như chúng ta ngày hôm nay. Nhiều người không hình dung được rằng chính bà Ma-ri cũng phải được tái sanh để mà được cứu. Nhưng chính Chúa Jê-sus đã nói - ai không tái sanh lại thì không vào được nước Đức Chúa Trời. Chính Ma-ri cũng phải cần đến sự tẩy sạch nhờ huyết của Chúa Jê-sus. Chính Ma-ri cũng đã được báp-têm bằng Đức Thánh Linh và cầu nguyện tiếng mới. Bà có mặt tại đó cùng với các môn đồ trong phòng cao tại ngày lễ Ngũ tuần. Hơn thế nữa, các con của bà cũng có mặt tại đó. Các bạn có thể đọc thấy điều đó ở trong Kinh thánh, sách Công vụ đoạn 1:14.

“Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.”

Có thể ai đó sẽ hỏi - sao cơ, chẳng lẽ Ma-ri còn có những người con khác ngoài Chúa Je-sus nữa sao. Vâng, Chúa Je-sus là con cả, và ngoài ra còn có 4 người con trai nữa. Gia-cơ - người em sau Chúa, sau này làm mục sư của Hội thánh ở Giê-ru-sa-lem, và ông là tác giả sách Gia-cơ trong Kinh thánh. Còn một người con khác tên là Si-môn, một người tên là Ô-sia, và Giu-đe - là người viết thư Giu-đe. Theo như quan điểm chung của các nhà thần học, thì ngoài ra bà còn có 3 người con gái nữa, mặc dù điều đó không có bằng chứng cụ thể. Có một tài liệu từ thời kỳ đó đã ghi chép lại rằng một trong những người con gái đó đã cưới ông Phi-líp là thầy giảng Tin lành.

Như vậy đây là một gia đình đặc biệt khác thường. Người con cả của bà - là con của Đức Chúa Trời. Còn trong số những người con còn lại có mục sư của thành phố Giê-ru-sa-lem, tác giả Kinh thánh ... Có cảm giác như khi Đức Chúa Trời kêu gọi, thì Ngài kêu gọi cả một gia đình. Cánh tay của Đức Chúa Trời ở trên gia đình đó. Đó là điều chúng ta thấy khi nhìn vào gia đình bà Ma-ri.

Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các tài liệu lịch sử về bà Ma-ri. Vì Ma-ri là một nhân vật đặc biệt nổi tiếng đến như vậy, và vì bà đã sống một cuộc đời rất lâu dài, nhiều nhiều năm sau khi Chúa Jê-sus đã sống lại, cho nên có nhiều người đã được tiếp xúc với bà, và nhiều chi tiết trong đời sống của bà đã được ghi lại.
Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về một số vấn đề:

Cuộc sống trước khi hứa hôn với Giô-sép
Sau khi hứa hôn với Giô-sép
Sau khi sanh Chúa Je-sus và Trong thời gian Chúa Je-sus trên đất
Sau khi Chúa sống lại, và lễ Ngũ tuần
Cuối đời và nơi chôn cất của bà
Tất cả những chi tiết trên đây đều đã được lịch sử ghi lại tỉ mỉ.© 1999-2017 Tinlanh.Ru