Bạn có yêu thích sứ điệp Phục sinh không?

Boi-su-song-lai-tu-ke-chet-duoc-to-ra-la-Con-Duc-Chua-Troi
Tinlanh.Ru

Lễ Phục sinh thường được những tín đồ thật sự có đức tin yêu thích, khác với người đời chỉ thích đến Giáng sinh hào nhoáng mà thôi. Vì với cơ-đốc nhân chúng ta, sự kiện Chúa Phục sinh là quan trọng nhất. Thập tự giá, chứ không phải máng cỏ, mới là nơi Con Trời đổ máu chuộc tội chúng ta. Hầm mộ trống, chứ không phải chuồng chiên, mới là bằng chứng của sự Sống lại, đã chứng tỏ chiến thắng oai quyền của Chúa Jê-sus - Ngài thật sự là Đấng Con Trời hằng sống.

Tin lành đang loan báo về Ai?

"về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Ða-vít sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Ðức Chúa Trời có quyền phép, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 1:3-4)

Tin lành này là dành cho ai?

Đây là ngày chúng ta tôn vinh Chúa, ca vang khúc khải hoàn vì chiến thắng Ngài đã giành cho cả nhân loại. Cái chết - kẻ thù lớn nhất của loài người đã bị đánh bại vĩnh viễn. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời không cần phải chiến đấu với cái chết, nhưng con người thì có. Vậy nên Con Trời đã xuống thế gian làm người, để giành chiến thắng này cho chúng ta.

Vì sao con người cần Tin lành này?

Vì sao cả nhân loại không thể thắng được cái chết và địa ngục? Vì ai ai cũng đã bị nhiễm độc bởi nọc độc của cái chết là tội lỗi. Chúng ta mang nguyên tội của tổ phụ loài người trong thân xác mình. Và chúng ta đều phạm tội.

"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội." (Rô-ma 5:12)

Không việc lành nào có thể xóa tẩy được việc ác, cũng như việc ác không xóa tẩy được việc lành. Mỗi việc làm đều sẽ phải nhận sự báo đáp tương ứng. Đây là định luật bất di bất dịch Đấng Tạo hóa đã lập, hạt giống nào cũng sẽ chỉ sinh ra đúng loại quả của mình.

"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23)

Nhưng điều gì sức người không thể nào làm nổi, thì đã có ơn của Đức Chúa Trời!

Đó là Tin lành mà chúng ta đã tin nhận và đang rao truyền đến mọi người.

"Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi... ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh." (1 Cô-rinh-tô 15:1-4)

Bạn biết mình không thể làm gì để tự xóa được tội, nhưng bạn hiểu và tin rằng đã có Chúa chịu tội thay mình, thì đức tin đó khiến bạn được xưng công bình (được xét trắng án) trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng nắm trong tay quyền ban sự sống.

"Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta." (Rô-ma 4:24-25)

Chúng ta cùng vui đón Phục sinh với con cái Chúa khắp nơi với tấm lòng biết ơn và tin tưởng Cứu Chúa Jê-sus. Ghi nhớ ơn Ngài đã hy sinh cứu chuộc khỏi tội lỗi, chúng ta vững lòng tin vào Đấng Sống lại, đang dành sẵn phần thưởng đức tin là sự sống đời đời cho mình.
Chúa toàn năng đã đắc thắng cái chết, cho nên sứ điệp Phục sinh còn là sứ điệp để rao truyền sự giải phóng mọi người khỏi quyền lực cái chết và sợ chết.

"Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." (Hê-bơ-rơ 2:14-15)

Hơn thế nữa, Chúa không chỉ giúp chúng ta chiến thắng cái chết - là hậu quả của tội lỗi. Mà Ngài còn ban quyền phép Thánh linh sự sống để chúng ta nhờ Ngài mà đắc thắng chính tội lỗi và những quy luật của tội lỗi vốn thống trị trong xác thịt xưa nay, khiến chúng ta biến đổi được chính con người mình.

"Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Ðức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh." (Rô-ma 8:2-4)

Chúa đã Phục sinh, để mỗi con người có thể được tái sinh nhờ Đức Thánh Linh, và lấy đức tin tiếp nhận ân điển và quyền phép sự sống của Đấng Christ mà thực sự cai trị trong cuộc sống mình.

"Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Ðức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!" (Rô-ma 5:17)

Ấy là vì sao chúng ta yêu thích sứ điệp Phục sinh!
Tin lành của Đức Chúa Trời!
Ha-lê-lu-ja!
A-men!

MS Quoc Hung Tran
Những hạt giống đức tin.
Hội thánh Tin lành Moskva.© 1999-2017 Tinlanh.Ru