jesus_cross_circle“Mọi việc đã được trọn”, đó là những lời cuối cùng của Chúa Jê-sus trên thập tự giá, trước khi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. (Giăng 19:30)
Moị việc cần cho sự cứu rỗi loài người, Chúa đã làm xong, nhưng rõ ràng con người còn chưa nhận đủ. Chính vì điều đó mà chúng ta học hỏi Lời Ngài, để nhận biết Chúa hơn, vì cảng hiểu Chúa hơn sẽ nhận được phước Ngài đầy trọn hơn.


tencommandments_fingerAnh chị em thân mến!
Cây phải có gốc, sông phải có nguồn, dân tộc phải có lịch sử. Đời sống đức tin của người tin Chúa muốn được vững mạnh và kết quả phải vững gốc rễ đức tin mình.

Trong con số những cơ-đốc nhân người Việt đang tăng lên không ngừng theo cấp số nhân, có rất nhiều anh chị em mới tin nhận Chúa Jê-sus, được gia nhập vào đội ngũ của dân sự Chúa, nhưng còn rất nhiều người chưa nắm rõ về lịch sử của dân tộc mà mình mới gắn bó – dân sự của Đức Chúa Trời mình.

 


Mọi người đều biết rằng vũ trụ của chúng ta chịu sự tác động của các định luật vật lý của thế giới tự nhiên. Nhưng bạn có biết rằng còn có các định luật thuộc linh nữa? Đó là những định luật quyết định mối tương giao của chúng ta với Chúa Trời là Đấng thần linh, và cả đời sống tâm linh của chúng ta! Chúng ta hãy cùng xem xét chúng.


pentecost-nora-kelly-irelandNgày Ngũ tuần được coi chính là ngày khai sinh Hội thánh Chúa Jê-sus. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên những môn đồ của Chúa Jê-sus, từ một nhóm người nhỏ bé yếu đuối và run sợ trước thế gian, họ đã biến đổi thành những thánh đồ mạnh mẽ, và đã ra đi để đảo lộn được thế gian này cho Đức Chúa Trời.

Rõ ràng là khi Đức Chúa Trời đến ở cùng chúng ta và ở trong chúng ta, thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta một quyền phép mới để làm tiếp công việc của Chúa Jê-sus trên đất.


Anh chị em thân mến, tin nhận Chúa Jê-sus không phải là theo một tôn giáo, để có vẻ sùng đạo. Khi Chúa đến, mọi sự trong đời sống chúng ta được biến đổi kỳ diệu, phải nói đúng hơn là chúng ta được đổi đời. Đấy chính là phép lạ của đời sống người tin Chúa.
Ngay trong bài giảng đầu tiên của mình, Chúa Jê-sus đã công bố những điều đó
Ma-thi-ơ 5:3-10
3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!  6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!  7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!  8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!  9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!  10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!


© 1999-2017 Tinlanh.Ru