Pastor-Rick-RennerEsai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Đây là lời tiên tri báo trước về Phép lạ Giáng Sinh - khi Chúa Cứu thế sẽ đến thế gian, được sinh ra bởi một người người con gái - nữ đồng trinh Ma-ri. Đúng như trong Kinh thánh nói, người nữ này sẽ được coi là có phước nhất.

Thông tin về Ma-ri có ít nhưng rất quan trọng đối với cơ-đốc nhân chúng ta.


Lu-ca 22

19. Ðoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.
20. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.

1 Cô-rinh-tô 11
23. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Ðức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh,
24. tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.
25. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.


Bạn thân mến,

Trong những ngày đầu tiên đến với Chúa, có thể chưa có ai trong số chúng ta để ý nhiều đến các hình thức và các tổ chức. Con mắt của chúng ta lúc đó đang tập trung lên Chúa Jê-sus, và vui sướng về mọi sự Ngài đã làm cho mình. Nhưng, một thời gian sau, nhất là khi chúng ta bắt đầu tìm cách kể về Chúa cho gia đình, bạn bè và những người khác, lúc đó chúng ta mới nhận thấy là họ đã liệt kê mình vào số "những người theo đạo Tin lành". Và, điều đó cũng làm nguyên cớ cản trở nhiều người không dám nghe về Lời Chúa, vì họ bị ấn tượng (định kiến) trước trong đầu - rằng đây là một đạo lạ, cũng có nhiều người còn cho rằng đây là một tôn giáo - công cụ trong tay người khác để lợi dụng những ai khờ dại...


Có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra, khi có những con người đã hồn lìa khỏi xác, rồi lại được sống lại, họ đều làm chứng chắc chắn rằng quả thật có thế giới bên kia, quả thật là chết không phải là hết. Liệu điều mà họ kể đó có giúp được cho những người còn sống trên đất này làm quyết định đúng đắn cho mình hay không?

Chúng ta hãy cùng xem trong Kinh thánh Chúa Jê-sus có nói gì về chuyện này:


Các bạn thân mến,

Chúa chết để chuộc lỗi cho chúng ta, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng biết, nhưng khi chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa Jêsus nói về mục đích sự chết và sự sống lại của Ngài thì Ngài không chỉ chết để chuộc lỗi cho chúng ta mà Chúa còn ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một sự sống mới, hoàn toàn khác với cuộc sống cũ trước kia.

Giăng đoạn 1
12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13. là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru