healing_handsHiện nay Đức Chúa Trời có còn muốn chữa lành tất cả những ai cần ơn chữa lành như trước đây Ngài đã làm không? Ngăn trở lớn nhất của đức tin đối với nhiều người tìm kiếm ơn chữa lành trong thời đại chúng ta là họ không biết chắc về sự kiện là Đức Chúa Trời muốn chữa lành mọi người. Hầu như mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời có chữa lành một số người, nhưng có nhiều điểm trong nền thần học hiện đại đã ngăn trở con người không biết những gì Kinh Thánh dạy cách rõ ràng rằng ơn chữa lành được sắm sắn cho mọi người.

Chúng ta không thể nào mạnh dạn tuyên bố bởi đức tin một phước lành nào đó trong khi chưa biết chắc rằng Đức Chúa Trời có hứa điều đó hay không, bởi vì chỉ khi nào biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời rồi tin cậy và hành động thì mới có thể tuyên bố các phước lành của Đức Chúa Trời.


(Chuyện "trinh thám" thời đầu niên đại)
Cuộc sống tốt đẹp thực sự bắt đầu từ ngày mà Jê-sus Christ đã sống lại từ cõi chết theo đúng Kinh-Thánh.

Đó là vào một ngày trong số chuỗi ngày náo động nhất trong lịch sử Giê-ru-sa-lem sau sự kiện Đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Những tin đồn nghe thật hoang đường được truyền lan ra: dường như Jê-sus, con người mà đã bị xử tử như một kẻ tội nhân, đã sống lại từ cõi chết. Và càng ngày chúng lại càng nhiều thêm.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru