Tôn giáo hay tình thương?

21Tin lành là gì?

Thế nào là theo đạo Tin lành?

Nhiều người hỏi chúng ta như vậy, và có thể chính chúng ta cũng đã tự mình hỏi câu hỏi đó, cho đến khi tìm được lời giải thích đơn giản và dễ hiểu cho lòng mình, để càng vững bước đức tin.

Trong tâm linh mình, mọi người có lòng hướng thiện đều tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm Ngài vì là Đấng toàn quyền để ban phước hạnh và sự sống vĩnh hằng. Và các đạo giáo xuất phát từ khao khát đó, có lẽ vì thế mà có sự trùng hợp của từ “đạo” để chỉ tôn giáo mà con người tin và noi theo, cũng là từ để chỉ con đường. Con người đi tìm đường quay về với Đức Chúa Trời, tìm con đường chân lý dẫn về cội nguồn sự sống và phước hạnh. Nhưng Tin lành không chỉ là một tôn giáo thông thường.

Bạn và tôi, ngày nay được biết đến Đức Chúa Trời qua một câu chuyện tốt lành, về việc Con Trời là Chúa Jê-sus đã giáng thế để cứu vớt nhân loại. Chúa Jê-sus đến đã bày tỏ Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt một cách hoàn toàn khác hẳn với những quan niệm xa vời và lệch lạc của loài người. Và những điều Chúa Jê-sus đã giãi bày về Đức Chúa Trời và tấm lòng của Ngài đối với chúng ta cũng thật vô cùng đặc biệt gần gũi. Qua Chúa Jê-sus, việc con người chúng ta muốn đến được với Đức Chúa Trời trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều. Vì Tin lành không phải là con đường mà con người đang dò dẫm tìm kiếm mong với được tới trời, mà là Đức Chúa Trời từ trời đã với xuống đất, để chìa tay Ngài cho mỗi ai khao khát.

 

Tin lành là đạo trời.

Khi Chúa Jê-sus – Con Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài đã nói:

Giăng 3:13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

jesus-resurrectionRõ ràng chúng ta không nên chỉ nghĩ đến việc tìm cách bắc thang để leo lên tới trời, mà tốt nhất là phải đến với thang từ trời thả xuống. Con một của Đức Chúa Trời đã đến, để mở đường cho con người quay được về trời.

Giăng 14: 6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.

Và chúng ta được quay về với tư cách là con! Không phải là một nô lệ, không phải như kẻ ăn mày, mà như người con hoang đàng đã được sự tha thứ và phục hồi trọn vẹn trong nhà Cha mình.

 

Tin lành là tình thương.

Giăng 3

13 Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vả, Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.

good-shepherd-holding-a-lambVì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đấy là điểm đặc biệt khác thường của con đường Chúa Jê-sus. Mỗi khi chúng ta đến cầu nguyện, nhờ cậy Chúa điều gì đó, là chúng ta đến với Đấng yêu thương mình, và Đức Chúa Trời yêu chúng ta như Cha yêu con cái mình.

Nếu còn ai đó chưa nhận thức ra điều này, xin hãy nhìn xem tình cảm mình dành cho con mình, đặc biệt lúc còn là đứa trẻ ngây thơ để hiểu ra Cha chúng ta trên trời cũng yêu chúng ta như vậy. Còn nếu bạn còn trẻ và chưa có con, hãy nhớ lại xem cha mẹ mình yêu mình thế nào khi còn thơ ấu, và hãy ngẫm rằng nếu cha mẹ chúng ta là con người không toàn vẹn còn yêu chúng ta đến như vậy, thì Cha thiên thượng sẽ yêu chúng ta đến mức như thế nào nữa.

Có một bài cầu nguyện phổ biến mà mọi người tin Chúa đều biết, thường được xử dụng làm bài cầu nguyện chung trong các buổi thờ phượng. Đó chính là bài cầu nguyện mà chính Chúa Jê-sus đã truyền cho các môn đồ, khi họ đến hỏi Ngài dạy cho cách biết cầu nguyện.

Ma-thi-ơ 6

9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.

Lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng vô cùng quan trọng này được Chúa dùng làm khuôn mẫu, để hướng dẫn mọi con cái Ngài biết cách đến gần với Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu giúp của Ngài cho mình trong đời sống hàng ngày, mọi ngày trên đất cho đến khi về cõi đời đời.

Trong lời cầu nguyện này có một chi tiết vô cùng quan trọng, khác biệt hoàn toàn những lời cầu khấn của người đời thông thường, bày tỏ một đức tin thực sự và quyết định việc lời cầu nguyện được nhậm lời và đem lại sự biến đổi phước hạnh cho người cầu xin.

Lời cầu nguyện bắt đầu bằng những từ: Lạy Cha chúng con ở trên trời!!!

Đối với người ngoài (ngoài giao ước, ngoài gia đình, ngoài hội những kẻ được lựa chọn, ngoại quyền công dân) – thì ông Trời chỉ là ông Trời. Trong trí tưởng tượng của họ Ngài rất xa xôi và nghiêm khắc. Họ vừa xin vừa lo, vừa cầu vừa hỏi, vừa lễ vừa nghi...

Còn với các bạn và tôi, ông Trời là trong tình thân! Chúng ta gọi Ông Trời là “Cha chúng con ở trên trời”!

Hãy tìm người lân cận, mà nói với hết cả niềm tin mình – ông Trời là cha của tôi! Hãy dành những lúc ngẩng mặt lên trời mà gọi Cha mình, từ trên đó Cha vẫn đang dõi theo che chở và mong muốn dẫn dắt những bước đường ta đi.

Và khi nhận biết Chúa là cha của mình, bạn sẽ nhanh chóng vươt qua mọi e ngại nghi ngờ có thể cản trở bạn khi mới tin nhận Chúa.

Và nhiều người còn e ngại việc theo đạo, vì quan niệm rằng mỗi một đạo đều có biết bao nhiêu là điều luật, lễ nghi, giới mạng, tức là nhiều ràng buộc. Mình theo mà không giữ được thì sợ Trời phạt mình chăng... Nhưng nếu bạn biết đó là những điều răn xuất phát từ chính lòng Cha dành cho chúng ta, thì bạn sẽ dễ dàng tuân phục làm theo để rồi nhận ra rằng đó mới đích thực là những chân lý khôn ngoan làm cho đời sống chúng ta vững bền và hạnh phúc.

 

Tin lành là đạo lành.

Chỉ có ai đã tin và hiểu điều răn là tốt lành, mới biết - những điều răn tốt lành là lời Cha dạy con mình, để con mình được thành công và thạnh vượng. Ai đã từng làm sai ý Cha một điều nào đó, đến bây giờ đã nhận ra và hối cải ăn năn? Thực tế là Tin lành có nhiều điều răn, nhưng đến từ lòng Cha tốt lành, nên chúng ta có thể tin và làm những điều lành đó để mình được phước

connected_by_loveSứ-đồ Phao-lô có viết như sau trong Kinh thánh về mục đích của những điều Lời Chúa dạy chúng ta:

2 Ti-mô-thê 3

14 Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Câu 15 có nói – Lời Chúa sẽ khiến chúng ta nên khôn ngoan, để mà được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

Và hai câu tiếp theo bày tỏ rằng sau khi chúng ta đã tin nhận Chúa Jê-sus Con Đức Chúa Trời, thì cũng chính Lời Chúa sẽ tiếp tục biến đổi con người trở nên toàn vẹn hơn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Tin lành là con đường đến với Đức Chúa Trời tốt lành, và càng gần Chúa hơn, thì chúng ta càng được biến đổi trở nên giống Chúa hơn.

 

Tin lành là mối tương giao trong tình thân

Thư 1 Giăng đoạn 1

1 Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. 2 Sự sống nầy đã được bày tỏ; chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi. 3 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

(bản truyền thống hiệu đính 2010)

people_connected_loop-282x300Chúng ta tương giao trong tình thân với Đức Chúa Trời, và tương giao trong tình thân đó với nhau Vì chúng ta là con cái Chúa, thì chúng ta cũng là anh chị em với nhau.

Tình cảm anh chị em trong Chúa, và sự tương giao, yêu thương gắn bó của các thánh đồ là một trong những điểm khác biệt nữa, mà thế gian không có được.

Giăng 13

34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

Yêu thương nhau phải xuất phát từ sự tương giao với Đức Chúa Trời, hiểu Ngài, hiểu lời Ngài, đường lối Ngài, thì sẽ hiểu và thông cảm, tiếp nhận và yêu thương được anh chị em mình. Còn nếu không thì con người đó còn đi trong bóng tối.

Tin lành không phải là tôn giáo, mà là tình thương.

Đầu tiên chúng ta đến với tình yêu thương của Chúa, và mở lòng đón nhận. tình yêu thương đó có quyền phép kỳ diệu và tuyệt vời để biến đổi tận cốt lõi tâm linh của mỗi con người chúng ta, trở nên một con người mới có khả năng yêu thương giống như Cha mình.

Và sau đó hãy dạn dĩ bước đi trên con đường tình yêu thương đó, vì đó chính là Chúa Jê-sus, Đấng đã vì yêu mà hy sinh để chuộc tội cho mỗi chúng ta. Ngài là con đường chân lý và sự sống, để dẫn chúng ta về tới nhà Cha trên trời.

Trên đường noi theo Chúa, hãy tìm kiếm và làm theo những lời răn dạy của Cha mình, đó chính là sự dẫn dắt của lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, và noi theo những lời răn đó chúng ta cắc chắn sẽ bình an, và về được đến đích.

Và cũng hãy nhớ và làm điều lòng Chúa muốn, đó là chia sẻ yêu thương với những anh chị em cùng đức tin, với những con người còn đang cần đến tình yêu thương của Chúa.

Nguyện Tin lành của Chúa luôn đầy dẫy trong lòng và trong lời nói và hành động của mỗi anh chị em!

 

Mục sư Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va - Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru