Bạn Sống Vì Ai? (Audio)

Từ khi là một đứa bé lớn lên, chúng ta dần dần hiểu rằng cuộc sống này mà Đức Chúa Trời đã ban này không thể sống một mình, vì mình, mà phải sống vì ai khác nữa. Chúng ta đang nói về thái độ sống. Tiềm năng của cuộc sống mới chúng ta sẽ khám phá ra được khi chúng ta bắt đầu hiểu được mình sống không phải cho mình, mà sống cho Đức Chúa Trời và cho những người khác. Khi đó chúng ta mới hiểu rằng "ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh".

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church"

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

Ngày 27-12-2007.

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru