Phước hạnh của sự nhận biết Chúa (Audio)

1 Phi-e-rơ 1:3  Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, qua sự chúng ta nhận biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, (dịch lại một từ cho rõ ý)

Bài giảng này chia xẻ với chúng ta một vấn đề then chốt cho đời sống cơ-đốc - tức là về tầm quan trọng của việc nhận biết Đức Chúa Trời. Không chỉ biết về Ngài, mà biết Ngài.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

Ngày 2-12-2007.
© 1999-2017 Tinlanh.Ru