Đừng bỏ tình yêu thương ban đầu (audio)

Những lời tiên tri trong sách Khải huyền được ghi lại cho Hội thánh các thời đại, cả thời đại của chúng ta nữa. Có một sự cảnh báo đối với mỗi một người con cái Chúa, đó là khi chúng ta đã không giữ được, và đánh mất tình yêu thương ban đầu. Các việc chúng ta làm cho Ngài, cả sự hầu việc Chúa nữa, có thể biến thành hình thức và máy móc. Tình yêu thì bao giờ cũng vẫn còn đó, không mất đi đâu cả, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nhưng đấy là chúng ta đã bỏ nó lại đó...

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Moscow 12-02-2006.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru