Giữ đời sống trong sạch (audio)

Giăng 10:10 10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Có một cuộc sống dư dật, đầy đủ trọn vẹn phước hạnh trong Đức Chúa Trời. Nhưng kẻ thù chúng ta không hề muốn cho chúng ta được như vậy, nó sẽ tìm hết mọi cách lừa dối chúng ta giống như nó đã lừa được A-đam và Ê-va xưa kia, bằng cách rủ rê lôi kéo chúng ta phạm tội. Nhưng không thể vừa sống trong tội lỗi vừa nhận được phước hạnh. Hãy giải phóng mình và gìn giữ mình trong sạch, để sống phước hạnh và sống làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Steve Speer, Người dịch: Ms Quốc Hùng. Ngày 09-04-2006.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru