Giao ước hôn nhân (audio)

Hôn nhân là giao ước. Chúa đã thiết lập ra giao ước, là những quan hệ thiêng liêng nhất có thể có giữa con người và giữa con người với Chúa. Trong cả Kinh thánh chúng ta có thể thấy thái độ của Chúa với giao ước. Đó là một định luật thuộc linh cho cuộc sống loài người, phước hạnh dành cho những người biết giữ ước, và sự rủa sả bất hạnh cho những người bội ước. Hãy nhận thức ra điều nền tảng này để xây dựng một gia đình thành công và hạnh phúc.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Amiran Adamian, Người dịch: T.N. Minh.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru